Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Xây dựng trường phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng trường phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, các quốc gia đang phát triển trên thế giới luôn nỗ lực để đổi mới phát triển giáo dục theo hướng tiên tiến, hiện đại, nhằm thực hiện tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục. Không nằm ngoài xu thế này, Đảng và Nhà nước ta với định hướng phải đổi mới căn bản, toàn diện, tăng cường quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục cần có những điều chỉnh, những thay đổi cụ thể, từ chỗ chú trọng nhiều vào số lượng sang định hướng mạnh vào chất lượng, thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả của giáo dục. Thực hiện xây dựng trường phổ thông chất lượng cao cũng chính là thực hiện định hướng về công tác giáo dục của Đại hội Đảng lần thứ XI: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo” [10,tr.130]. Đại hội Đảng lần thứ XI đặt ra nhiệm vụ là phải: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp” [10,tr.130,131]. “ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục; thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên,…” [9,Tr.476]. Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh các năm gần đây mặc dù luôn chủ động, sáng tạo với việc xây dựng mô hình trường học chất lượng cao, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc đào tạo
5. nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của thành phố nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên hiện nay mô hình trường phổ thông chất lượng cao ở các quận huyện trên địa bàn Thành phố nói chung và Quận 12 nói riêng còn mới mẻ; việc đầu tư xây dựng trường phổ thông chất lượng cao chưa được quan tâm đúng mức, phát triển chưa rộng khắp. Điều này, đòi hỏi cần có nghiên cứu để bổ sung và hoàn thiện vấn đề lý luận về xây dựng mô hình trường phổ thông chất lượng cao. Bởi mô hình trường phổ thông chất lượng cao là bước tiến mới để nâng tầm chất lượng giáo dục và đào tạo hiện nay, là cơ sở để giáo dục Việt Nam tiếp cận và hội nhập với giáo dục quốc tế. Mục tiêu giáo dục của nhà trường chất lượng cao là để đào tạo ra những con người mới đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay, có những phẩm chất tốt đẹp về nhân cách: đức, trí, thể, mỹ, lao động; đáp ứng yêu cầu 4 trụ cột giáo dục thế giới ngày nay là: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự hoàn thiện mình. Nhà trường phải đáp ứng về nội dung học tập, người học phải đạt được 6 bậc thang quan trọng: từ biết, hiểu, vận dụng đến phân tích, tổng hợp và xác định giá trị trong cuộc sống. Do vậy, việc xây dựng trường phổ thông chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vô cùng cần thiết trong quá trình đổi mới toàn diện và hội nhập giáo dục hiện nay ở nước ta. Từ yêu cầu lý luận và thực tiễn trên, tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Xây dựng trường phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn cao học quản lý giáo dục. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài * Lược khảo những quan điểm về trường phổ thông chất lượng cao ở thế giới Trên thế giới, bên cạnh các loại hình nhà trường bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo học sinh tài năng (như hệ thống trường chuyên, trường năng
6. khiếu ở Việt Nam), cũng đã có những nghiên cứu và triển khai các loại hình trường phổ thông chất lượng cao. Xin giới thiệu một vài mô hình: + Trong thập niên 1980 đã có những nghiên cứu và triển khai thực hiện mô hình “Trường học hiệu quả” (Effective School). Mô hình được sử dụng rộng rãi ở Vương quốc Anh gồm 11 yếu tố: – Lãnh đạo có tính chuyên nghiệp; – Tầm nhìn và mục đích chia sẻ; – Môi trường biết học hỏi; – Sự tập trung vào dạy học; – Dạy học có chủ đích, có mục đích rõ ràng; – Kỳ vọng cao; – Sự tác động tăng cường có tính tích cực; – Giám sát theo dõi sự tiến bộ; – Quyền và trách nhiệm của học sinh được thực thi; – Quan hệ nhà trường – gia đình; – Biết học hỏi. + Ở Singapore, từ năm 2000 đã triển khai mô hình “Nhà trường ưu việt” (School Excellence Model – SEM), nhà trường ưu việt phải thỏa mãn 9 tiêu chí sau: – Lãnh đạo và quản lý; – Phát triển đội ngũ; – Lập kế hoạch chiến lược; – Nguồn lực phong phú; – Các quy trình lấy học sinh làm trung tâm; – Kết quả phát triển đội ngũ tốt; – Kết quả hoạt động và quản lý tốt; – Đối tác và kết quả về mặt xã hội tốt; – Các kết quả hoạt động chính cao.
7. _ SEM có 7 giá trị cơ bản, là những đặc trưng tạo nên thành công của một trường và cũng là sự khẳng định mục tiêu giúp các trường liên tục đổi mới và phát triển, cụ thể: – Tất cả vì học sinh; – Giáo viên – nhân tố hàng đầu; – Tài năng lãnh đạo; – Hỗ trợ của cả hệ thống; – Hợp tác với bên ngoài; – Quản lý bằng tri thức; – Liên tục sáng tạo và đổi mới. + Ở Malaysia, đã thực hiện đề án xây dựng “Nhà trường thông tuệ” (SMART School) với việc đào tạo học sinh theo tinh thần “POWER” (Sức mạnh), cụ thể: – P: Planning (Học sinh tự vạch ra kế hoạch của mình theo tư vấn của người thầy). – O: Organizing (Học sinh tự tổ chức thực hiện kế hoạch đề ra). – W: Working (Học sinh thiết kế công việc tương ứng với cách tổ chức đã vạch ra). – E: Evaluating (Học sinh tự đánh giá kết quả học tập của mình có sự giám sát giúp đỡ, hỗ trợ của thầy). – R: Recodnizing (Học sinh tự xây dựng các nhận thức mới cho bản thân). – Tiếp cận theo chức năng nhà trường; – Tiếp cận theo mục tiêu nhà trường; – Tiếp cận theo sự gia tăng giữa đầu vào – đầu ra; – Tiếp cận theo quá trình; – Tiếp cận theo mô hình thỏa mãn; – Tiếp cận theo điều kiện nguồn tài nguyên và môi trường hoạt động; – Tiếp cận theo mô hình Quản lý chất lượng tổng thể;
8. Đối với một cơ sở giáo dục (trường phổ thông), chất lượng của nhà trường đã được Chương trình hành động Dakar (2000) của UNESCO đề cập qua 10 yếu tố như sau: – Người học khỏe mạnh, được nuôi dạy tốt, được khuyến khích để có động cơ học tập chủ động; – Giáo viên thành thạo nghề nghiệp và được động viên đúng mức; – Phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; – Chương trình giáo dục thích hợp với người dạy và người học; – Trang thiết bị, phương tiện và đồ dùng giảng dạy và học tập, học liệu và công nghệ giáo dục thích hợp, dễ tiếp cận; – Môi trường học tập bảo đảm vệ sinh, an toàn, lành mạnh; – Hệ thống đánh giá thích hợp với môi trường, quá trình giáo dục và kết quả giáo dục; – Hệ thống quản lý giáo dục có tính tham gia và dân chủ; – Tôn trọng và thu hút được cộng đồng cũng như nền văn hóa địa phương trong hoạt động giáo dục; – Các thiết chế, chương trình giáo dục thích hợp, thỏa đáng và bình đẳng; * Tình hình nghiên cứu trong nước + Ở Việt Nam quan niệm về mô hình trường chất lượng cao vẫn còn nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Một số trường gọi là chất lượng cao hiện nay chỉ đạt được một hoặc một số yếu tố cơ bản theo quan niệm của chủ thể đầu tư xây dựng trường (như chỉ cung cấp những dịch vụ chất lượng cao; chỉ quan tâm đến tỉ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp, đỗ vào đại học,…).

 

MÃ TÀI LIỆU: 0483

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *