Home / Luận án Tiến sĩ / Xây dựng Quân đội nhân dân chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Quân đội nhân dân chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 6 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 6 1.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƢỢC VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 19 Chƣơng 2. LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỀ CHÍNH TRỊ THEO TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 23 2.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 23 2.2. NỘI DUNG TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 36 2.3. Ý NGHĨA CỦA TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỀ CHÍNH TRỊ 58 Chƣơng 3. THỰC TIỄN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỀ CHÍNH TRỊ THEO TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH (2006-2018) 65 3.1. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỀ CHÍNH TRỊ TỪ GÓC NHÌN TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 65 3.2. NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 88 Chƣơng 4. YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY THEO TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 99 4.1. NHỮNG NHÂN TỐ MỚI TÁC ĐỘNG VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY THEO TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 99 4.2. GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY THEO TƢ TƢỞNG NHÂN VĂN QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH 118 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CẤC BÀI TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 163
5. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN BVTQ : Bảo vệ Tổ quốc BQP : Bộ Quốc phòng CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐLDT : Độc lập dân tộc QUTƢ : Quân ủy trung ƣơng QĐNDVN : Quân đội nhân dân Việt Nam TTNV : Tƣ tƣởng nhân văn TTNVQS : Tƣ tƣởng nhân văn quân sự TTQS : Tƣ tƣởng quân sự TCCT : Tổng cục Chính trị XDQĐ : Xây dựng quân đội XHCN : Xã hội chủ nghĩa
6. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài luận án Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, ngƣời cha thân yêu của các lực lƣợng vũ trang nhân dân Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là nền tảng tƣ tƣởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, của quân đội…, và TTNVQS Hồ Chí Minh là một bộ phận của nền tảng tƣ tƣởng ấy. Nghiên cứu TTNVQS Hồ Chí Minh không những khẳng định sự đóng góp về mặt thế giới quan và phƣơng pháp luận mác-xít đối với nền quân sự cách mạng mang bản chất nhân văn mà còn góp phần khẳng định tính hiện thực của TTNVQS Hồ Chí Minh đối với văn hoá quân sự Việt Nam. Trong mối quan hệ với xây dựng QĐNDVN về chính trị, ý nghĩa, vai trò, của TTNVQS Hồ Chí Minh đƣợc xem xét hƣớng tới mục tiêu xây dựng và củng cố sự vững chắc mặt chính trị của quân đội. Theo đó, TTNVQS Hồ Chí Minh góp phần củng cố, tăng cƣờng hệ tƣ tƣởng của quân đội theo định hƣớng lý tƣởng nhân văn của Đảng

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0896

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *