Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Xây dựng (lập kế hoạch) marketing ô tô ford tại FORD Can Tho, HAY!

Xây dựng (lập kế hoạch) marketing ô tô ford tại FORD Can Tho, HAY!

1. Tên của kế hoạch marketing: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH THU VÀ SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ 2025 Sản phẩm: Ô tô 2. Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Dị ch Vụ Sài Gòn Ô Tô Cần Thơ (Cần Thơ Ford). 3. Người chị u trách nhi ệm l ập kế ho ạch: 4. Ngày hoàn thành: 5. Tổng quan về kế hoạch 6. Để có thể đứng vững trước những thay đổi đã, đang và sẽ di ễn ra đối với thị trường kinh doanh ô tô trong thơi gian tới cũng như là nhằm nắm bắt những cơ hội mới trên thị trường, Cần Thơ Ford cần xây dựng cho mình kế ho ạch marketing kịp thời và cụ thể để hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững cho toàn Công ty trong giai đoạn 2019 – 2020. Kế ho ạch marketing này được thực hiện dựa trên cơ sở tiến hành phân tích tình hình bên trong và ngoài công ty để thấy được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như là những cơ hội và thách thức mà Cần Thơ Ford đang phải đối mặt trên thị trường. Từ đó, thông qua các công cụ kiểm tra và thẩm định để lựa chọn những định hướng khả thi nhất mà Công ty có thể thực hiện. Với kết quả của việc thẩm định tính khả thị của 3 phương án được đề ra thì phương án tăng cường hoạt động marketing và tăng cường kênh phân phối online là hoàn toàn phù hợp với định hướng chung hiện tại của Công ty và mang tính khả thi cao nhất trong giai đoạn này. 7. Với việc lựa chọn 2 phương án chiến lược trên, kế hoạch marketing cũng đã đưa ra những chiến lược cụ thể về sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị. Bên cạnh đó là đề ra kế hoạch dự trù kinh phí, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và lịch trình thời gian thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của toàn kế hoạch marketing. 8. Mục tiêu ban đầu của kế hoạch là thực hiện các chương trình Marketing đồng thời tăng lượng kênh phân phối để tận dụng thời cơ của thị trường ô tô đang tăng trưởng mạnh nhằm tăng 20% lợi nhuận của công ty so với năm 2019, theo kết quả dự ki ến thì doanh thu sẽ tăng lên 1.181.477 triệu đồng. Tổng các khoản chi phi để thực hiện kế ho ạch là 1.050 triệu đồng và lợi nhuận dự ki ến thu được sau khi trừ các khoản chi phí là 1.180.427 tri ệu đồng. 9. Phân tích tình hình bên trong công ty 1. Mục tiêu, nhi ệm vụ chủ yếu (1) Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2019 – 2020 cho từng đơn vị và toàn công ty. Đồng thời xây dựng và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế ho ạch năm 2019 trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ các chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh ổn định và bền vững. (2) Tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển hệ thống đại lý ô tô, nghiên cứu đầu tư mở rộng các dòng sản phẩm và phân khúc thị trường. (3) Ti ếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách về nhân sự để thu hút đội ngũ nguồn nhân lực đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Song song đó thực hiện công tác đào tạo đội ngũ cán bộ tại chổ để đảm bảo thực hiện tốt các chiến lược kinh doanh của Công ty. (4) Thông tin về nhân sự của công ty Kế hoạch Marketing Cần Thơ Ford Page 3
4. 1.1 Cơ cấu nhân sự 10. Nhân sự toàn Công ty Cần Thơ Ford đến cuối năm 2019 có tổng cộng 208 người. Trong đó lao động trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 89,42% trên tổng số. Trong năm 2019 các đơn vị đã tuyển dụng bổ sung 36 lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc. Lao động mới bố trí làm việc trực tiếp kinh doanh và dịch vụ kỹ thuật chiếm tỷ lệ 69%. Mục tiêu tuyển dụng tập trung cho nhân sự khối kinh doanh và dịch vụ để gia tăng doanh thu và phát triển mở rộng dịch vụ. 11. Bảng 2.1 Cơ cấu nhân sự công ty Cần Thơ Ford 12. Đơn vị tính: Người 13. Năm 14. 2 012 15. 2 017 16. 2 018 17. 2019 18. rriA /V 1 /V 19. Tong số lao động 20. 1 68 21. 1 53 22. 1 72 23. 208 24. GIỚI TÍNH 25. Nữ 26. 4 8 27. 4 3 28. 4 9 29. 59 31. Nam 32. 1 20 33. 1 10 34. 1 23 35. 149 36. ĐỘ TUỔI 37. Từ 18-30 tuổi 38. 8 9 39. 8 1 40. 9 1 41. 111 43. Từ 31- 45 tuổi 44. 5 4 45. 4 9 46. 5 5 47. 66 49. Từ 46-60 tuổi 50. 2 5 51. 2 3 52. 2 6 53. 31 54. TRÌN H ĐỘ CHUYÊN MÔN 55. Đại học trở lên 56. 5 0 57. 4 5 58. 5 1 59. 62 61. Cao Đẳng 62. 7 1 63. 6 4 64. 7 2 65. 87 67. Trung Cấp 68. 3 0 69. 2 7 70. 3 1 71. 37 73. THPT 74. 1 8 75. 1 6 76. 1 8 77. 22 78. 79. Cô ng ty chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có thái độ làm việc tích cực, tuân thủ kỷ luật, có ý thức làm việc tập thể, luôn nỗ lực và tận tâm để tạo ra giá trị cống hiến cao nhất trong công việc. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, theo đặc thù ngành nghề và chiến lược của Công ty, liên tục nâng cấp nhân sự theo xu thế và yêu cầu phát triển mới. 80. Công ty tạo môi trường làm việc thân thiện và hợp tác để mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực của mình, phát huy trí tuệ tập thể, định hướng nhân sự phát triển nghề nghiệp dài hạn và gắn bó với Công ty. 81. Các đơn vị trong hệ thống tích cực thay đổi cơ chế quản lý thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và xây dựng tinh thần đoàn kết gắn bó trong Kế hoạch Marketing Cần Thơ Ford Page 4 1. (Nguồn: Báo cáo thường niên Cần Thơ Ford 2019) 2.2.2 Chính sách nhân sự 2.
5. 82. 83. đội ngũ nhân viên, tạo điều kiện cho nhân viên đóng góp giá trị cho sự nghi ệp phát triển của đơn vị. 84. Công ty khuyến khích tất cả CBNV thi đua sáng kiến cải tiến, từng nhân sự đổi mới để phát triển liên tục theo chiều hướng tốt hơn, nâng cao năng lực chuyên môn nghề nghiệp, khả năng quản trị và năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và nâng tầm theo yêu cầu phát triển của Công ty. 85. Mỗi nhân viên phải tự giác phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện bản thân, chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triển, phát huy vai trò cá nhân đồng thời tôn trọng và gắn kết với định hướng phát triển của tập thể, gia tăng giá trị cho Công ty, khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. 86. Danh mục các sản phẩm của công ty 87. Công ty Cần Thơ Ford chuyên kinh doanh các sản phẩm ô tô, chi tiết sản phẩm kinh doanh của công ty được thể hiện danh mục sau: 88. 3 Dòng xe Ford Ranger 89. FOSD RAHGỄR XLT 2.2L 4M 90. F0M) RAHG81 XLSia «2 91. 4 Dòng xe Ford Everest 92. trftSu Kế hoạch Marketing Cần Thơ Ford Page 5 3.
6. 93. 94. 5 Dòng xe Ford Focus 95. : 799.000.000 VND 96. Tử : 799.000.000 VNC 97. Tử : 899.000.000 VND Từ : 899.000.000 VHC 98. 6 Dòng xe Ford Transit 99. 606.000.00i 100. 8 101. Tử : 681.000.000 VND Từ 652.000.000 VND 102. Dòng xe Ford Fiesta 103. 7 Dòng xe Ford Eco Sport 104. Tứ: 599.000.000 VND Từ : 566.000.000 VHD Tứ : 604.000.000 VND Từ : 549.000.000 VND Tứ : 659.000.000 VND 105. Vị thế của công ty trên thị trường 106. Công ty Cần Thơ Ford là đại lý cấp một duy nhất của Ford Việt Nam trên thị trường Đồng Bằng Sông Cửu Long, các đại lý còn lại trên địa bàn phân phối các dòng xe của Ford Việt Nam chỉ là các đại lý cấp hai. Xét về vị thế trên thị trường thì Cần Thơ Ford được xem như là đại lý kinh doanh chính thức hàng đầu của Ford Việt Nam trên thị trường Đồng Bằng Sông Cửu Long. Kế hoạch Marketing Cần Thơ Ford Page 6 4. 5. 6.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0580

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *