Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay

Xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay

1. Lí do chọn đề tài Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền được thực hiện thành một hệ thống thiết chế và tổ chức chính trị nhất định. Đó là hệ thống chính trị. Ở nước ta HTCTCS có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. HTCTCS trực tiếp lãnh đạo, quản lý và huy động mọi nguồn lực ở cơ sở để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tổ chức và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; tạo ra tiềm lực vật chất, chính trị tinh thần, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tây Ninh là một trong những tỉnh giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là tỉnh đầu mối vừa là cửa ngõ giao thông về đường bộ quan trọng vào Vương quốc Campuchia và các nước Asian; có vị trí chiến lược về QP-AN của quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và cấp bách đối với quá trình phát triển của tỉnh Tây Ninh góp phần cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua quán triệt Nghị quyết số 05/NQ-TW của BCHTW khoá X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HTCT các tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở cơ sở trên địa bàn tỉnh từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của tổ chức trong HTCTCS được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, góp phần bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước. 5
6. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước những yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới, hoạt động của HTCTCS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức trên một lĩnh vực còn chồng chéo; thẩm quyền trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu chưa rõ; Một số xã, phường, thị trấn, vai trò lãnh đạo của Đảng chưa thể hiện rõ là hạt nhân chính trị; hiệu quả, hiệu lực quản lý điều hành, năng lực tổ chức thực hiện, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền còn yếu; Các đoàn thể chính trị xã hội tồn tại và hoạt động còn hình thức, chạy theo thành tích. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, MTTQ và các đoàn thể CT-XH còn xơ cứng, chậm đổi mới. Trình độ năng lực của công chức cấp xã còn hạn chế về văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Cơ chế và chất lượng hoạt động của HTCTCS còn bất cập trước đòi hỏi của thực tiễn; điều kiện làm việc cũng như cơ sở vật chất còn thiếu thốn, một số vấn đề về chính sách cán bộ ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Số lượng cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn tăng nhanh nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Điều đó đã dẫn đến lòng tin của nhân dân bị giảm sút ở một số nơi dễ gây nên hậu quả xấu về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Vì vậy “Xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay” là vấn đề cơ bản cấp thiết và có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn sâu sắc. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Do vị trí và tầm quan trọng của HTCT nói chung, HTCT cơ sở nói riêng, khi nước ta bước vào thời kỳ đổi mới Đảng ta luôn quan tâm đến việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động HTCT, trong đó có HTCTCS, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển nền dân chủ XHCN. Đồng thời, công cuộc đổi mới ở nước ta có ý nghĩa như một bước ngoặt của một giai đoạn cách mạng mới. Đổi mới kinh tế và đổi mới các lĩnh vực khác không thể tách rời đổi mới về chính trị. Những năm qua nhiều nhà nghiên cứu lý 6
7. luận và cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn ở các địa phương đã có những công trình, bài viết, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ đi sâu nghiên cứu về chất lượng hoạt động của HTCTCS. Tiêu biểu là: Thứ nhất: các công trình liên quan đến đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ ở cơ sở nói riêng. Về vấn đề này đã có các công trình: Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh cóng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KH.XH.05.03, giai đoạn 1991- 1995: của tập thể tác giả, do GS, TS Nguyễn Phú Trọng làm Chủ nhiệm đề tài; Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới – Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.05.11, giai đoạn 1991-1995, của tập thể tác giả, do PGS, TS Trần Xuân Sầm làm Chủ nhiệm, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1998; Những vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước Đề tài khoa học cấp nhà nước, giai đoạn 2000 – 2002 của Ban Tổ chức Trung ương, do GS, TS Trần Đình Hoan làm Chủ nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước- Đề tài khoa học cấp nhà nước, mã số KX.03.02, giai đoạn 2001- 2005, của tập thể tác giả, do GS, TS Vũ Văn Hiền làm Chủ nhiệm; “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTCT các xã ở Tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay” (2004) – luận văn Thạc sĩ khoa học chính trị của Vũ Thị Nghĩa, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Mặc dầu với các góc độ tiếp cận và mục tiêu nghiên cứu khác nhau, song các đề tài trên đều có điểm chung là tập trung nghiên cứu về lý luận và khảo sát thực tiễn để rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật, tổng kết khái quát những kết luận bước đầu, đưa ra những giải pháp đồng bộ, có tính khả thi nhằm góp phần làm sáng tỏ hơn việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ở Việt Nam, đáp 7
8. ứng yêu cầu của thời kỳ mới, có những đề tài đã làm rõ, vị trí vai trò của cấp xã và đội ngũ của cán bộ chủ chốt của HTCT cơ sở cấp xã từ việc phân tích thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTCT cấp xã, đề xuất những giải pháp chủ yếu có tính khả thi và những kiến nghị nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt HTCT xã phường, thị trấn. Thứ hai, về các đề tài bàn đến HTCT và xây dựng HTCT cơ sở.Đã có các đề tài tiêu biểu: Đổi mới quan hệ giữa Đảng và Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội trong HTCT ở Việt Nam, (2008) sách chuyên khảo GS,TS Lê Hữu Nghĩa, GS,TS Hoàng Chí Bảo, GS,TS Bùi Đình Bôn (đồng chủ biên) công trình; nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội; “Các giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở các tỉnh miền núi nước ta hiện nay” và “Nghiên cứu một số vấn đề nhằm củng cố và tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở sự nghiệp đổi mới và phát triển của nước ta hiện nay”- hai đề tài khoa học cấp nhà nước: do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện. Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới, do tập thể các tác giả Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đoàn Trọng Truyến, Nguyễn Văn Thảo và Trần Xuân Sầm biên soạn; Hệ thống chính trị cơ sở, đặc điểm, xu hướng và giải pháp của Vũ Hoàng Công; “Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay” do Hoàng Chí Bảo chủ biên; “HTCTCS – thực trạng và một số giải pháp đổi mới” của Viện Nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ (Chu Văn Thành chủ biên). Nhìn tổng quát công trình này khẳng định rằng HTCT XHCN xét về mặt cơ cấu bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam; Nhà nước XHCN, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội, hoạt động trong mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhằm củng cố và tăng cường nền dân chủ XHCN và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 8
9. Các công trình nghiên cứu trên đã góp phần thiết thực vào giải quyết những vấn đề lý luận cơ bản về HTCT, HTCT cơ sở và xây dựng HTCT cơ sở ở nước ta. Đặc biệt đã luận giải làm rõ khái niệm HTCT, HTCT cơ sở, phân tích đặc điểm và tình hình hoạt động của HTCT cơ sở, đồng thời dự báo những xu hướng biến đổi, phát triển của HTCT cơ sở trong thời gian tới dưới tác động của điều kiện kinh tế xã hội, của yêu cầu xây dựng thực thi dân chủ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Các kết quả nghiên cứu trên đã thống nhất khẳng định một vấn đề cơ bản: bản chất, mục tiêu của đổi mới và nâng cao chất lượng của HTCT là nhằm thực hiện và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân. HTCTCS là nơi quan hệ trực tiếp với dân, xây dựng HTCTCS giữ vai trò then chốt trong xây dựng, đổi mới HTCT ở nước ta hiện nay. Các công trình nghiên cứu trên, đã phản ảnh sát tình hình mọi mặt cung cấp thêm những thông tin, tư liệu sinh động về thực trạng tổ chức và hoạt động của HTCT cơ sở đồng thời đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay. Trong tất cả các công trình đã được công bố, chưa có công trình nào nghiên cứu về Xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nhưng đó là những tư liệu quý để tác giả tham khảo nghiên cứu. 3. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn và xác định yêu cầu, đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Làm rõ những vấn đề cơ bản về HTCTCS và xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh – Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 9
10. – Đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh tây Ninh hiện nay. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay là đối tượng nghiên cứu của luận văn. * Phạm vi nghiên cứu Hoạt động xây dựng HTCTCS vững mạnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, số liệu điều tra khảo sát từ năm 2009 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận của luận văn là hệ thống quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhà nước, và các tổ chức chính trị xã hội. * Cơ sở thực tiễn của luận văn là thực tiễn việc xây dựng HTCTCS trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, kết quả điều tra xã hội học, các báo cáo tổng kết về xây dựng đảng, xây dựng HTCT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh những năm gần đây và các đề án nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã được áp dụng thực hiện. *

 

MÃ TÀI LIỆU: 0492

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *