Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường ĐH Công an nhân dân

Xây dựng đội ngũ giảng viên các trường ĐH Công an nhân dân

1 Tính cấp thiết của đề tài Công tác giáo dục đào tạo bồi dƣỡng cán bộ và xây dựng các trƣờng trong Công an nhân dân (CAND) đƣợc hình thành từ rất sớm (năm 1946). Hệ thống các trƣờng CAND đƣợc quan tâm xây dựng, phát triển mạnh từ năm 2000 đến nay và tƣơng đối hoàn thiện gồm: 4 học viện, 4 trƣờng đại học, 4 trƣờng cao đẳng, 6 trƣờng trung cấp. Đi liền với quá trình đó là công tác xây dựng đội ngũ giảng viên (ĐNGV) và cán bộ quản lý giáo dục. Đội ngũ giảng viên là đội ngũ trí thức của ngành Công an hoạt động trong các trƣờng Công an nhân dân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo bồi dƣỡng đội ngũ cán bộ công an, góp phần vào công tác xây dựng lực lƣợng CAND trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ĐNGV luôn nhận đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ƣơng (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Tổng cục Xây dựng lực lƣợng (XDLL) CAND (nay là Tổng cục Chính trị CAND), Đảng ủy, lãnh đạo các học viện, trƣờng đại học CAND trên tất cả các mặt từ công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dƣỡng và thực hiện chế độ, chính sách cho ĐNGV… Nhờ vậy, ĐNGV đã cơ bản đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo của lực lƣợng CAND, từng bƣớc bắt nhịp đƣợc với ĐNGV các học viện, trƣờng đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của sự phát triển trong thời gian qua, công tác xây dựng ĐNGV các học viện, trƣờng đại học CAND bộc lộ những một số hạn chế, nhất là về cơ cấu thiếu đồng bộ, hợp lý cả về số lƣợng và chất lƣợng; chỉ đạo xây dựng ĐNGV còn thể hiện sự thiếu nhất quán, đồng bộ, có hệ thống. Trƣớc sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ giáo dục, sự mở rộng và phát triển về quy mô, loại hình, chuyên ngành đào tạo của các học viện,
7. 2 trƣờng đại học CAND, đòi hỏi ĐNGV phải không ngừng lớn mạnh, nâng cao chất lƣợng, đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo ngày càng cao của lực lƣợng CAND trong tình hình mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (2016) đã khẳng định: “Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều phức tạp, chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội” [75; tr 145-146] và xác định rõ mục tiêu xây dựng lực lƣợng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bƣớc hiện đại, “vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lƣợng tổng hợp sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân” [75; tr.149], việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ toàn lực lƣợng CAND đang đặt ra yêu cầu cao đối với công tác giáo dục – đào tạo CAND nói chung và xây dựng ĐNGV các học viện, trƣờng đại học CAND nói riêng. Xuất phát từ yêu cầu đó, việc đánh giá thực trạng, làm rõ những thành tựu và hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tổng kết những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng ĐNGV các học viện, trƣờng đại học CAND có ý nghĩa quan trọng và cần thiết. Những kinh nghiệm đƣợc rút ra sẽ là những luận cứ quan trọng góp phần để Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND và Đảng bộ các học viện, trƣờng đại học CAND vận dụng, đề ra những chƣơng trình mang tính chiến lƣợc, toàn diện và xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm phát triển ĐNGV đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Với ý nghĩa lý luận và thực tiễn đó, tác giả chọn đề tài “Đảng bộ Công an Trung ƣơng lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên các học viện, trƣờng đại học Công an nhân dân từ năm 2001 đến năm 2010” làm đề tài luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

MÃ TÀI LIỆU: 11805

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *