Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Cà Mau giai đoạn hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Cà Mau giai đoạn hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Trong hệ thống hành chính ở Việt Nam: xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính cấp cơ sở, là nơi trực tiếp tiếp xúc và giải quyết những công việc hàng ngày của nhân dân, là cầu nối giữa chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện quản lý nhà nước về kinh tế, văn hóa, xã hội và QP, AN ở địa phương, bảo đảm cho chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước được hiện thực hóa trong cuộc sống. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nói chung, của chính quyền cơ sở nói riêng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó trước hết và chủ yếu là về cán bộ và công tác cán bộ. Bởi vì, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn (gọi chung là đội ngũ cán bộ cấp xã) có vai trò quan trọng trong quản lý và tổ chức công việc của chính quyền cơ sở, giải thích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; đồng thời phản ảnh nguyện vọng của quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước để có sự điều chỉnh, bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Hội nghị lần thứ 5 Khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, phường, thị trấn là một nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng.” [50, tr.167-168]. Cà Mau là tỉnh Tây Nam bộ nằm ở cận cực Nam của Tổ quốc Việt Nam. Cùng với cả nước, Cà Mau đang trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, xây dựng và 3
6. dịch vụ; khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, kinh tế thủy sản và tài nguyên rừng; thực hiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Bên cạnh những thành tựu kinh tế, xã hội đã đạt được, hiện nay ở Cà Mau nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc, phức tạp trong quản lý và phát triển kinh tế – xã hội theo cơ chế mới… Thực tế đó đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ cơ sở nói chung, đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Cà Mau nói riêng, đòi hỏi đội ngũ này phải có cơ cấu hợp lý, có phẩm chất, năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, ngang tầm nhiệm vụ mới ở địa phương. Nhận thức đầy đủ những vấn đề trên, cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các cấp đã có chủ trương, nghị quyết, chính sách trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ở địa phương từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Cà Mau đã có bước trưởng thành về nhiều mặt, góp phần vào xây dựng HTCT và bộ máy chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển KT-XH và thực hiện các nhiệm vụ khác ở địa phương. Tiêu biểu trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã ở tỉnh Cà Mau đã được chú trọng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách ngày càng hoàn thiện; tăng về mặt số lượng, trình độ và kiến thức các mặt được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã vẫn là khâu yếu kém: nội dung chương trình đào tạo còn bất cập; quy hoạch còn bị động, chắp vá; chế độ, chính sách chưa thật sự thoả đáng; việc tổng kết, đánh giá một cách có hệ thống và thường xuyên về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã chậm được tiến hành; chưa có giải pháp đồng bộ, phù hợp với đặc thù của địa phương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ xã của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trước yêu cầu thực hiện đồng bộ cải cách hành chính nhà nước, nhất là cấp cơ sở, thì công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế, bất cập cả về nhận thức, trách nhiệm, nội dung, quy trình tiến hành… 4
7. Vì vậy, việc tác giả lựa chọn đề tài: “Xây dựng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn ở tỉnh Cà Mau giai đoạn hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp cao học là đáp ứng yêu cầu cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, trong đó công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là nội dung được các nhà lãnh đạo, các cấp ủy đảng và nhiều nhà khoa học nghiên cứu ở những góc độ và phạm vi khác nhau. Thời gian qua, đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu về xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nói riêng, tiêu biểu có các công trình và đề tài sau đây: – Nhóm đề tài về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gồm có: TS. Thang Văn Phúc và TS. Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên), “Cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. Lê Thị Lý, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã trước yêu cầu đổi mới”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2003. Nguyễn Thị Hậu, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Phú Thọ hiện nay”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Hà Nội, 2003. Th.S Dương Hương Sơn, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Quảng Trị hiện nay”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2004. TS. Hồ Công Dũng, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở Tây Nguyên giai đoạn 2006 – 2010”, Đề tài cấp Bộ, Hà Nội, 2006. Nguyễn Thanh Xuân, “Nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí chức danh”, Đề tài cấp Bộ, Hà Nội, 2006. Vũ Minh Bồng, “Nghiên cứu các giải pháp xây dựng và phát triển cán bộ, công chức dân tộc thiểu số người Khmer”, Đề tài cấp Bộ, Hà Nội, 2006. Trần Thị Kim Dung, “Cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ Lý luận và lịch sử Nhà nước pháp luật, Hà Nội, 5
8. 2011. Cao Thanh Thương, “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Hoài Nhơn – Bình Định”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đà Nẵng, 2011. Trương Ngọc Hùng, “Giải pháp tạo động lực cho cán bộ, công chức xã, phường, thành phố Đà Nẵng”, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đà Nẵng, 2012. Trần Văn Thanh, “Đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hành chính cấp xã, (phường) thành phố Quy Nhơn”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đà Nẵng, 2012. Các đề tài khoa học trên đã nêu bật vị trí, vai trò, đặc điểm và những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng đội ngũ cán bộ công chức theo địa bàn phạm vi nghiên cứu; đánh giá thực trạng, nguyên nhân. Trên cơ sở dự báo những nhân tố tác động, các tác giả đã đề xuất những giải pháp chủ yếu để xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ công chức ở các địa bàn trên. – Nhóm đề tài về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt gồm có: TS. Nguyễn Văn Tích (chủ biên), “Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)”, Đề tài KT-XH.05-11- 06, 1993. Hồ Bá Thâm, “Nâng cao năng lực tư duy của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã hiện nay”, Luận án Tiến sĩ Triết học, 1994. PGS, TS. Trần Xuân Sầm (chủ biên), “Xác định cơ cấu và tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998. Nguyễn Văn Phích, “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã ở tỉnh Bình Thuận giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000. Phạm Công Khâm, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay”, Luận án Tiến sĩ, 2000. Nguyễn Hồng Tân, “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận ở Thành Phố Đà Nẵng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Luận văn Thạc sĩ khoa học lịch sử, Hà Nội, 2000. Nguyễn Mậu Dựng, “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo 6
9. chủ chốt của Đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên hiện nay”, Luận án Tiến sĩ lịch sử, 2000. Đoàn Tất Hoài, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ, 2001. Nguyễn Căn Côi, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, 2002. Nguyễn Huy Châu, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp xã ở tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ, 2003. Vũ Thị Nghĩa, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị các xã ở tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội, 2004. Phạm Thị Thúy Vân, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp phường ở thành phố Cần Thơ hiện nay – Thực trạng và giải pháp”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2005. Trần Trung Trực, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt hệ thống chính trị cấp xã ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Chính trị, 2005. Hà Thị Bích Thủy, “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị cấp phường, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ, 2006. Đỗ Thanh Hiệp, “Ảnh hưởng tư duy kinh nghiệm đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Cà Mau”, Luận văn Thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2010. Biện Thanh Lâm, “Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ chủ chốt các xã ở tỉnh Cà Mau giai đoạn hiện nay”, Luận văn Thạc sĩ khoa học chính trị, Hà Nội, 2010. Nguyễn Văn Hòa, “Đánh giá thực trạng cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở xã, phường, thị trấn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn hiện nay”, Bạc Liêu, 2012. Các công trình, đề tài trên đã luận giải quan niệm về cán bộ chủ chốt, chỉ ra đặc điểm, yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn, trình độ, năng lực tư duy của cán bộ chủ chốt các cấp; luận giải về vị trí, vai trò đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; quan niệm về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, đánh giá 7

 

MÃ TÀI LIỆU: 0517

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *