Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, Đảng ta khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”. Đổi mới cán bộ lãnh đạo các cấp là mắt xích quan trọng nhất mà Đảng phải nắm chắc để thúc đẩy sự nghiệp cách mạng. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá IX đã ban hành Nghị quyết về đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn. Nghị quyết đã nhấn mạnh vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức và đề ra một loạt chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Quán triệt quan điểm của Đảng, năm 2008 Quốc hội đã ban hành Luật cán bộ, công chức. Trong hệ thống hành chính bốn cấp của Nhà nước ta. Xã, phường, thị trấn là đơn vị hành chính ở cơ sở, có vai trò nền tảng trong hệ thống đó. Đây là cấp giữ vị trí hết sức quan trọng, là nơi tuyệt đại bộ phận nhân dân sinh sống, là nơi trực tiếp diễn ra mọi hoạt động của đời sống xã hội. Vì vậy, Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng của bộ máy Nhà nước, là chỗ dựa, là công cụ sắc bén để nhân dân thực hiện và phát huy quyền làm chủ của mình, làm cơ sở cho chiến lược ổn định và phát triển đất nước, là yếu tố chi phối mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng – an ninh của cấp xã. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ cấp xã có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện chức năng làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước. Đó là đội ngũ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư, giải quyết mọi nhu cầu của dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế của địa 5
5. phương, duy trì trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn cấp xã. Do tính chất công việc của cấp xã, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vừa giải quyết những công việc hàng ngày, vừa phải quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lại phải tổng kết tình hình thực tiễn ở địa phương để từ đó giúp Đảng ủy, chính quyền đề ra kế hoạch, chủ trương, biện pháp đúng đắn, thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cơ sở xây dựng các phong trào cách mạng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa bàn xã. Sức mạnh của hệ thống chính trị, sự ổn định của xã hội, sự phát triển sâu rộng và hiệu quả của phong trào cách mạng của nhân dân luôn gắn liền với năng lực, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ này. Mọi đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có thể thành hiện thực hay không ở cấp xã, nhất thiết phải thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mà trực tiếp, thường xuyên là các huyện ủy, chính quyền huyện, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền ợng, cơ cấu ngày càng hợp lý, chất lượng được nâng cao. Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong những năm qua vẫn còn những hạn chế, bất cập cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, một số chủ thể, chưa nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nội dung và biện pháp, còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ở một số xã, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa chấp hành nghiêm quy trình, vẫn còn biểu hiện cảm tính, chưa toàn diện chính xác. Vì thế, đã dẫn 6
6. đến những sai lầm, khuyết điểm trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cũng như thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức. Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách có hiệu quả. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn nhiều mặt hạn chế. Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, nhiệm vụ cách mạng có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững mạnh. Tình hình đó đã và đang trực tiếp đặt ra đòi hỏi cấp thiết đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là vấn đề cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã vững mạnh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Trong những năm qua đã có nhiều cơ quan, cán bộ khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiên cứu về cán bộ và công tác cán bộ với nhiều góc độ tiếp cận khác nhau. + Nguyễn Phú Trọng (2001): “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, Nxb CTQG, ST, Hà Nội. Cuốn sách đã làm rõ những vấn đề lý luận và phương pháp luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trên cơ sở đó đưa ra những quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng cả hiện tại và tương lai; luận giải những yêu cầu về chất 7
7. lượng đội ngũ cán bộ trong điều kiện hoàn cảnh mới của đất nước và thời đại. Về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, tác giả chỉ rõ, phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, chất lượng, hiệu quả công việc thực tế, có tính đến môi trường và điều kiện công tác, mức độ tín nhiệm của quần chúng nơi công tác và nhân dân nơi cán bộ sinh sống; trách nhiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức là của cấp ủy, tổ chức đảng. Cần có một quy hoạch khoa học về xây dựng đội ngũ cán bộ trong điều kiện thời bình, đất nước diễn ra quá trình đổi mới, biến động và phát triển mạnh mẽ. Nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục đổi mới vấn đề sử dụng cán bộ. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách đối với cán bộ và gia đình cán bộ, công chức. + Đề tài khoa học cấp nhà nước KX04.09: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng đòi hỏi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân” (2002-2004) của Bộ Nội vụ. + Vũ Văn Hiền (chủ biên): Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (2007). + Thuỳ Anh: Nét mới trong tạo nguồn bí thư, chủ tịch xã, phường ở Đồng Nai, Tạp chí Xây dựng Đảng, tháng 9 năm 2009. + Bùi Văn Tiếng: Tạo nguồn lãnh đạo xã, phường ở Đà Nẵng, Tạp chí Xây dựng Đảng, tháng 4 năm 2010. + Đoàn Minh Huấn: Tạo nguồn cán bộ hệ thống chính trị cơ sở các tỉnh Tây Bắc nước ta hiện nay. Đề tài cấp Bộ, 2005. + Trần Hoàng Khải: Tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay, Luận văn thạc sỹ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2010. + Hoàng Chí Bảo: Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn nước ta hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2005. Viện nghiên cứu khoa học tổ chức 8
8. Nhà nước: Hệ thống chính trị cơ sở – Thực trạng và một số giải pháp đổi mới, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004. +Nguyễn Thế Vịnh: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở theo Nghị quyết trung ương 5 khoá IX, Đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2007. + Lê thị Lý: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã trước yêu cầu đổi mới, Luận văn thạc sỹ khoa học chính trị chuyên ngành xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2003. + Nguyễn Mậu Dựng: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ các cấp ở Tây Nguyên hiện nay, Luận án tiến sỹ khoa học chính trị, chuyên ngành xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, 2000 Trong các công trình này, các tác giả đã dựa vào quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng để nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Các công trình đã nghiên cứu những vấn đề lý luận công tác cán bộ, công chức, làm rõ vai trò của công tác cán bộ, công chức; khẳng định những yêu cầu khách quan của xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở. Làm rõ những tác động ảnh hưởng, qua đó khẳng định những vấn đề có tính nguyên tắc, xác định rõ yêu cầu, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở hiện nay. Căn cứ vào quan điểm, đường lối xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Đảng, các tác giả đã đưa ra các giải pháp cơ bản trong tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, quản lý sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức… để hình thành cơ cấu cán bộ, công chức hợp lý, nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đó là những tài liệu có giá trị để tác giả nghiên cứu, kế thừa trong thực hiện nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu đề tài luận văn. Tuy nhiên do đối tượng, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phạm vi nghiêm cứu của mỗi công trình khác nhau, mà đến nay chưa có công trình nào 9
9. nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh với tính chất là một công trình khoa học độc lập. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; đề xuất những giải pháp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Làm rõ những vấn đề lý luận xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh. – Đánh giá đúng thực trạng và rút ra kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh. – Đề xuất yêu cầu và những giải pháp tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thành phố Hồ Chí Minh. * Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở 58 xã thuộc các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu tổng kết thực tiển từ năm 2005 đến 2014. các giải pháp có giá trị ứng dụng đến năm 2025. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của đề tài * Cơ sở lý luận 10

 

MÃ TÀI LIỆU: 0476

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *