Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam với phát triển kinh tế biển

Vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam với phát triển kinh tế biển

1. Lý do chọn đề tài Việt Nam là quốc gia ven biển nằm ở khu vực Đông Nam Á với diện tích lãnh thổ 330.000km2 , có bờ biển dài 3.260km. Diện tích biển thuộc chủ quyền, quyền tài phán quốc gia bao gồm: vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa gấp hơn 3 lần lãnh thổ trên đất liền với diện tích khoảng hơn 1 triệu km2 , có trên 3.000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa Biển Đông. Các hải đảo và quần đảo đã tạo thành một bộ phận thống nhất của lãnh hải Việt Nam, án ngữ các trục đường giao thông huyết mạch trên biển cùng với các nguồn lợi về tài nguyên, kinh tế biển (KTB), nên biển Việt Nam có một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về kinh tế (KT), chính trị, xã hội (XH), quốc phòng – an ninh, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN). Chiến lược KT – XH đến năm 2020 của nước ta đặt trọng tâm vào đẩy mạnh phát triển KTB, đảo, đưa tỷ trọng KTB, đảo trong thu nhập quốc dân tăng lên. Đồng thời gắn phát triển KT – XH với quốc phòng, an ninh trên biển, đảo vững mạnh, có bước phát triển nhảy vọt về tiềm lực và sức mạnh, nhất là lực lượng và thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đảo, bao gồm cả thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng có quan hệ đến chiến lược biển của một số nước trong khu vực, nhất là vào thời kỳ một số tài nguyên khoáng sản như dầu khí, các tài nguyên quý hiếm trên đất liền và ở nhiều nơi trên thế giới có nguy cơ cạn kiệt. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của vấn đề phát triển KTB kết hợp với giữ gìn an ninh trên vùng biển, ngay từ những năm 90 của
6. 6 thế kỷ XX, Đảng ta đã hạ quyết tâm chính trị chiến lược và tổ chức phát triển mạnh mẽ kinh tế vùng biển và KTB, đảo, khẳng định phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước mạnh về KTB. Cụ thể: Năm 1990 Nhà nước ta đã đề ra chương trình Biển Đông – Hải đảo. Nghị quyết 03/NQ-TƯ ngày 6/5/1993 của Bộ Chính trị “Về một số nhiệm vụ phát triển KTB trong những năm trước mắt” đã khẳng định: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với tăng cường khả năng bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái biển…” Chỉ thị 20/BCT ngày 22/9/1997 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh phát triển KTB theo hướng CNH, HĐH” đã chỉ ra rằng: “Vùng biển, hải đảo và ven biển là địa bàn chiến lược có vị trí quyết định đối với sự phát triển của đất nước và thế mạnh quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH… phát triển KTB phải nhằm tăng cường sức mạnh quốc gia, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” [18, tr.97]. Đặc biệt, ngày 9-2-2007, Hội nghị Trung ương 4, khóa X, ra Nghị quyết số 09/NQ-TW về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, trong đó xác định: “phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH, làm cho đất nước giàu mạnh”. “Trong thời kỳ phát triển KT – XH của đất nước ta, giai đoạn 2010-2020 sẽ là thời kỳ kinh tế tiếp tục phát triển thuộc loại trung bình trong khu vực, nhu cầu phát triển đòi hỏi phải tăng cường khai thác nguồn lợi trên biển. Do vậy, tiến ra biển, phấn đấu trở thành quốc gia biển sẽ là nhu cầu tất yếu khách quan, bức thiết. Qua đó yêu cầu làm chủ vùng biển, đảo, đảm bảo quốc phòng, an ninh ngày càng đòi hỏi có bước đột phá về phát triển mạnh tiềm lực quốc phòng, an ninh trên biển để đủ khả năng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh hải, bao gồm cả quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông”.
7. 7 Tiếp tục chủ trương, đường lối phát triển KTB, đảo được xác định trong các văn kiện trước đây của Đảng, Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm (2011-2020), được Đại hội XI của Đảng (tháng 2-2011) thông qua, nhấn mạnh: “Phát triển mạnh KTB tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta, gắn phát triển KTB với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển” [22, tr.121]. Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển KTB, trong đó lực lượng CSB, Hải quân, Biên phòng là nòng cốt. Thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể của mình, CSB Việt Nam đã tạo được những chuyển biến lớn trong nhận thức về tầm quan trọng đối với nhiệm vụ thực thi pháp luật, quản lý, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn biển, đảo nói chung và đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm trên biển nói riêng, đó chính là điều kiện để phát triển KTB của đất nước. Những năm qua CSB Việt Nam tham gia phát triển KTB, tuy đã có những đóng góp đáng kể nhưng nhìn chung hiệu quả hoạt động KTB của CSB chưa cao và còn nhiều bất cập. Thực tiễn phát triển KTB hiện nay đang đặt ra cấp thiết việc nghiên cứu, làm rõ lý luận, thực tiễn và giải pháp phát huy vai trò của CSB Việt Nam trong quá trình đó, góp phần phát triển KTB vừa đạt hiệu quả kinh tế cao, vừa bảo đảm củng cố vững chắc quốc phòng – an ninh trên biển. Với lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam với phát triển kinh tế biển” làm luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phát triển KTB là vấn đề không mới, qua tìm hiểu ở phạm vi cả lý luận và thực tiễn, vấn đề phát triển KTB ở nước ta đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu ở mức độ và góc độ tiếp cận khác nhau, dưới các hình thức như: Đề tài khoa học các cấp, sách chuyên khảo, các bài báo trên các tạp chí…
8. 8 * Các sách tham khảo và chuyên khảo Cuốn sách: “Tài nguyên biển đảo”, tác giả: Phùng Ngọc Dĩnh [13]. Trong cuốn sách này tác giả tiếp cận dưới góc độ đánh giá tính phong phú, đa dạng của tài nguyên biển, đảo của Việt Nam. Cuốn sách: “Kinh tế biển Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập”, tác giả: Ngô Lực Tài [61]. Tác giả đề cập đến vai trò quan trọng của KTB Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập. Công trình nghiên cứu: “Cơ sở cho phát triển kinh tế biển Việt Nam”. Kiên Long [42]. Công trình nghiên cứu phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam trong thời kỳ mới. Cuốn sách: “Sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo”. PGS.TS Nguyễn Đình Chiến [12]. Cuốn sách được tác giả tiếp cận ở góc độ quốc phòng – an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những công trình khoa học trên đã đề cập một cách tương đối khái quát về xây dựng và phát triển KTB. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau, các công trình trên chỉ mới đề cập đến một khía cạnh của vấn đề. * Các luận án, luận văn nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế, kinh tế biển Luận án phó tiến sỹ khoa học quân sự “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam và vai trò Quân đội trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tác giả: Nguyễn Minh Khải [34]. Đây là công trình đầu tiên ở Việt Nam trình bày tương đối hệ thống về vai trò của Quân đội với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Luận án cho rằng, Quân đội phải có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh quốc gia, coi đó là sự đảm bảo bằng vàng cho quá trình CNH, HĐH được tiến hành trong môi trường hòa bình và ổn định: khẳng định rằng không có hòa bình và ổn định thì không thể CNH, HĐH theo định hướng XHCN được. Đồng thời, luận án cũng
9. 9 cho rằng, với tư cách là một nguồn lực của quốc gia, Quân đội có thể và còn phải làm nhiều việc để trực tiếp tham gia vào quá trình CNH, HĐH; đồng thời đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện vai trò đó của Quân đội. Luận án tiến sỹ kinh tế “Quân đội nhân dân Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế đất nước”, tác giả: Vũ Thanh Chế [11]. Luận án đề cập một cách toàn diện vai trò của Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng nền kinh tế đất nước; phân chia hoạt động cơ bản của Quân đội ta thành các nhóm và phân tích hiệu quả các nhóm hoạt động cơ bản đó, chỉ rõ nâng cao hiệu quả các nhóm hoạt động cơ bản là biểu hiện tập trung của việc nâng cao vai trò của Quân đội đối với sự nghiệp xây dựng nền kinh tế đất nước; phân tích, khái quát một số thành tựu và tồn tại chủ yếu của các nhóm hoạt động cơ bản của Quân đội ta trên góc độ tác động qua lại của chúng đối với nền kinh tế, nêu lên phương hướng cơ bản và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả các nhóm hoạt động đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Quân đội đối với sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Luận án tiến sỹ kinh tế “Vai trò Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế của nước ta”, tác giả: Trần Văn Lý [37]. Luận án phân tích làm rõ cơ sở lý luận vai trò của Quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và khái quát, phân tích nội dung vai trò Quân đội trong quá trình này; đồng thời, luận án phân tích tương đối toàn diện thực trạng thực hiện nội dung vai trò Quân đội trong hội nhập kinh tế quốc tế những năm qua trên các lĩnh vực; đề xuất quan điểm, giải pháp về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và phương thức hành động nhằm nâng cao vai trò của Quân đội trong hội nhập kinh tế của đất nước.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0521

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *