Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận 3- Tp. Hồ Chí Minh

Báo cáo Luật
 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước thì TTHC đóng vai trò hết sức quan trọng. TTHC là công cụ quan trọng để nhà nước đưa pháp luật vào trong cuộc sống, giúp các cơ quan nhà nước thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đối với người dân TTHC cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. TTHC góp phần cho người dân bảo vệ và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. TTHC đã góp phần giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước với người dân, các doanh nghiệp. Chất lượng của TTHC sẽ ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. TTHC đơn giản, thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho hoạt động thực thi công vụ của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức. Đồng thời nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch với các cơ quan nhà nước nước. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay thì TTHC ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. TTHC còn chồng chéo và rườm rà “Hình thức đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho Nhân dân; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian, rườm rà, không rõ ràng về trách nhiệm. Những nhược điểm trên đã gây ra phiền hà cho việc thực hiện quyền tự do, lợi ích và công việc chung của cơ quan”. Việc TTHC hiện nay rườm rà đã ảnh hưởng lớn đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích của người dân. Nhận thức được tầm quan trọng của TTHC và thực trạng TTHC hiện nay, Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng công tác cải cách TTHC. Nếu như trong chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 theo Quyết định 136/2001/QĐ-TTg thì TTHC là một nội dung cải cách hành chính nằm trong cải cách thể chế, thì đến Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã tách thành một nội dung cải cách hành
 2. 11.2 chính độc lập. Nhà nước ta đã có nhiều chương trình, đề án để cải cách TTHC như Đề án 30 về đơn giản hóa TTHC,… Một trong những biện pháp để nhằm cải cách thủ tục hành chính là áp dụng CNTT vào thực hiện TTHC. Việc ứng dụng CNTT vào thực hiện TTHC vừa là một giải pháp đồng thời là một mục tiêu hướng đến trong cải cách hành chính. CNTT và truyền thông đang được xem là công cụ quan trọng hàng đầu để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy nhanh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Ứng dụng CNTT có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện TTHC. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chương trình đề án để ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Đảng cũng có định hướng ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý như Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Để cụ thể hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Việc ứng dụng CNTT góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Quận 3- Tp. Hồ Chí Minh là một trong những quận có tốc độ phát triển kinh tế cao của Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và của các nước nói chung. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội thì hoạt động cải cách hành chính cũng được Ủy ban nhân dân quận đẩy mạnh. Một trong những nội dung được chú trọng
 3. 12.3 trong cải cách hành chính của quận là ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung và ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện TTHC nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần giải quyết TTHC một cách nhanh chóng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì việc ứng dụng CNTT vào thực hiện TTHC của UBND quận cũng có những hạn chế nhất định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa tiến hành đồng bộ. Bên cạnh đó cơ sở hạ tầng cho việc ứng dụng CNTT chưa đáp ứng yêu cạnh. Ngoài ra việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT còn những hạn chế nhất định và chưa đáp ứng yêu cầu. Trước đòi hỏi của sự phát triển của các lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội và bản thân hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận thì việc ứng dụng CNTT là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do cơ bản trên, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân quận 3- Tp. Hồ Chí Minh” làm luận văn thạc sĩ Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một nội dung được quan tâm và nghiên cứu. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, ấn phẩm khoa học đề cập trong các hội thảo, trong các sách chuyên khảo, tạp chí, luận văn, bao gồm: “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước thành phố Hà Nội thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa” của tác giả Nguyễn Xuân Thái. Luận văn đã chỉ ra được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.
 4. 13.4 “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam” năm 2016 của Lã Thị Huyền đăng trên tạp chí Tổ chức nhà nước. Công trình nghiên cứu này đã khái quát quá trình ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam trong những năm qua. Đặc biệt công trình nghiên cứu này đã khái quát những chương trình, dự án mà tỉnh Hà Nam đã triển khai áp dụng trong quá trình ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính. Công trình nghiên cứu này đã chỉ rõ những thành tựu cũng như những hạn chế trong quá trình ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính tại tỉnh Hà Nam. Tuy nhiên công trình nghiên cứu này tiếp cận ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính chung chứ chưa gắn nhiều với cải cách TTHC. “Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của UBND huyện từ thực tiễn huyện Bến Lức, tỉnh Long An” của tác giả Nguyễn Tường Lam. Luận văn đã tập trung làm sáng tỏ cơ sở lý luận về thông tin, công nghệ thông tin cũng như cơ sở lý luận về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước. Bên cạnh đó, luận văn còn nêu bật lên tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước. “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngân hàng nhà nước” năm 2011 của tác giả Đào Minh Tú. Công trình nghiên cứu này đã khái quát thực trạng ứng dụng CNTT vào công tác cải cách TTHC tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó đặc biệt đã chỉ rõ những thành tựu cũng như những hạn chế trong quá trình này. Dựa trên các hạn chế, công trình nghiên cứu này đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính tại Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Công trình nghiên cứu này cũng đã đưa ra một số định hướng trong ứng dụng CNTT vào thực hiện TTHC. Tuy nhiên các giải pháp công trình nghiên
 5. 14.5 cứu này nêu ra mang nặng tính kỹ thuật trong khi đó yếu tố con người và các TTHC ít được đề cập. “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” năm 2013 của Đào Mai Cường. Công trình này đã làm rõ các cơ sở lý luận về công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã. Ngoài ra công trình nghiên cứu này cũng đã làm rõ thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó đã đánh giá được những ưu, nhược điểm và chỉ ra các hạn chế cũng như nguyên nhân của các hạn chế. Đồng thời công trình nghiên cứu này cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công ngh

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/