Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre

Báo cáo quản trị kinh doanh

Luận Văn Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre miễn phí, dành cho các bạn đang làm đề tài luận văn về Tuyển dụng viên chức

XEM THÊM BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN

https://zalo.me/0932091562

 1. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn: Nguồn lực con ngư i là nguồn lực quý giá và quan trọng nhất đối với mọi tổ ch c, v suy cho cùng tất cả các hoạt động c a tổ ch c đều do con ngư i thực hiện. Toàn ộ n ng lực và kinh nghiệm c a tổ ch c đư c tạo thành t n ng lực và kinh nghiệm c a mỗi cá nhân, nếu cá nhân hoạt động hiệu quả sẽ góp phần cho tổ ch c hoạt động hiệu quả và ngư c lại. Do đó, để một tổ ch c có thể tồn tại và phát triển, đồng th i để tối đa hóa hiệu quả hoạt động c a tổ ch c th đòi hỏi tổ ch c phải hết s c quan tâm, đặt lên hàng đầu công tác tuyển dụng nhân sự v đây là khâu đầu tiên, then chốt có ý nghĩa rất quan trọng, có ảnh hưởng đối với toàn ộ hoạt động c a tổ ch c. Cùng với đội ngũ cán ộ, công ch c, viên ch c nhà nước giữ vai trò ch đạo trong việc thực hiện các ch c n ng, hoạt động c a nền hành ch nh, nhất là ch c n ng phục vụ, cung ng dịch vụ công. ặc iệt, trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng th đội ngũ viên ch c càng trở thành nhân tố có vai trò vô cùng quan trọng, thay mặt Nhà nước phục vụ các nhu cầu thiết yếu c a nhân dân, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. ể lựa chọn đư c đội ngũ viên ch c có đầy đ phẩm chất đạo đ c, tr nh độ, n ng lực và k n ng hoạt động nghề nghiệp đáp ng tốt yêu cầu công việc gi p đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ đư c giao, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo đư c nguồn nhân lực có chất lư ng tốt th cần phải quan tâm thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên ch c. Tuy nhiên, trong th i gian qua, tình hình tuyển dụng viên ch c tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, ất cập như: Còn thực hiện theo thói quen, không tuân th quy tr nh các ước theo quy định, không áp dụng các h nh th c xét tuyển hoặc thi
 1. 8. 2 tuyển cạnh tranh, tuyển dụng viên ch c chưa thực sự dựa vào tr nh độ n ng lực c a ngư i dự tuyển và còn ị chi phối ởi nhiều yếu tố ch quan… dẫn đến vi phạm các nguyên tắc về cạnh tranh, công khai, minh ạch, công ằng, khách quan và đ ng pháp luật. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nhân sự có n ng lực để ố tr ch c danh quản lý tại các đơn vị hiện còn vướng mắc khó kh n dẫn đến khuyết, trống nhiều vị tr làm ảnh hưởng đến hoạt động c a đơn vị… Thực tế trên đòi hỏi phải có sự rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng tuyển dụng viên ch c tại các đơn vị th i gian qua, phân t ch ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, t đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện trong th i gian tới. Ch nh v các lý do trên, đồng th i xuất phát t yêu cầu công tác c a ản thân, với mong muốn vận dụng những kiến th c đã đư c tiếp thu trong chương tr nh Cao học Quản lý công tại Học viện Hành ch nh Quốc gia vào điều kiện thực tiễn công tác tuyển dụng viên ch c tại đơn vị m nh đang công tác và các đơn vị có điều kiện tương tự trong th i gian tới, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lư ng và hiệu quả hoạt động c a các đơn vị, nên học viên đã lựa chọn đề tài “Tuyển dụng viên chức tại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh ở tỉnh Bến Tre” làm đề tài nghiên c u luận v n thạc sĩ c a m nh. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Vấn đề tuyển dụng nhân sự trong các tổ ch c công nói chung và viên ch c trong các đơn vị sự nghiệp nói riêng là vấn đề rất quan trọng trong tiến tr nh cải cách hành ch nh đang đư c ảng và Nhà nước ta quan tâm trong giai đoạn hiện nay. ã có nhiều công tr nh nghiên c u về vấn đề này: Về giáo tr nh c a các trư ng đại học, học viện có các tài liệu như: – Võ Kim Sơn, Lê Thị Vân Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Hải (2002), Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước, Nx . ại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. Giáo tr nh đã đưa ra các khái niệm và hướng dẫn chi tiết các ước trong
 2. 9. 3 quy tr nh tuyển, chọn ngư i mới cho cơ quan quản lý hành ch nh nhà nước, rất phù h p để nghiên c u về quy tr nh tuyển dụng viên ch c. Tuy nhiên về h nh th c tuyển dụng th giáo tr nh chưa đề cập sâu, nhất là đối với viên ch c. – Võ Kim Sơn, Nguyễn Thị Hồng Hải (2015), Nhân sự hành chính Nhà nước (Tài liệu chuyển đổi cao học chuyên ngành Quản lý công), Học viện Hành ch nh Quốc gia, Hà Nội. Tài liệu đã cung cấp những kiến th c cơ ản về công tác quản lý nguồn nhân lực trong tổ ch c hành ch nh nhà nước, trong đó có lý thuyết về khái niệm, các hoạt động cơ ản trong tuyển dụng, phân t ch những trư ng h p có thể xem là tuyển dụng không thành công và đưa ra các giải pháp để tuyển dụng có hiệu quả. Những nội dung này có thể s dụng để tham khảo về mặt lý luận đối với công tác tuyển dụng viên ch c. Tuy nhiên tài liệu còn mang t nh khái quát, chưa đề cập đến tuyển dụng viên ch c cho một địa àn cụ thể. – Trần Thị Thu, Vũ Hoàng Ngân (2011), Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, Nx . ại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Giáo tr nh đi sâu vào phân t ch các ước trong hoạt động quản lý, trong đó có công tác tuyển dụng nguồn nhân lực c a tổ ch c công với các nội dung gồm: khái niệm, yêu cầu c a tuyển dụng nhân lực; c n c , nội dung quá tr nh tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực; các chỉ tiêu và phương pháp đánh giá tuyển dụng; khái quát t nh h nh tuyển dụng công ch c ở Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới. Những nội dung này rất phù h p trong nghiên c u công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khu vực công nói chung và tuyển dụng viên ch c nói riêng. Tuy nhiên tài liệu ch yếu đề cập đến tuyển dụng công ch c, chưa đề cập đến đối tư ng viên ch c. Về sách chuyên khảo c a các tác giả, có Vũ Thanh Sơn (2011), Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực, Nx Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. Cuốn sách đã luận giải quan niệm cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực trong
 3. 10. 4 nền kinh tế thị trư ng ở Việt Nam, nhấn mạnh tới một số đặc điểm riêng c a tuyển chọn nhân lực trong khu vực công và khu vực tư, t đó đề xuất các giải pháp x c tiến cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực c a nền kinh tế nói chung và khu vực công nói riêng ở Việt Nam, trong đó có một số giải pháp mới có thể tham khảo như: Thể chế hoá và thực thi nguyên tắc thực tài; tuyển dụng và thi ổ nhiệm cạnh tranh công ch c. Tuy nhiên tài liệu chưa đề cập đến các giải pháp trong tuyển dụng viên ch c. Có thể thấy có rất nhiều giáo tr nh, sách chuyên khảo nghiên c u về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực khu vực công. Tuy nhiên, đa phần các tài liệu này tập trung nghiên c u và vận dụng cho đối tư ng là công ch c, còn đối với viên ch c th t đư c đề cập đến trong khi vị tr , vai trò và ch c n ng, nhiệm vụ c a công ch c và viên ch c có nhiều điểm khác nhau nên cần thiết phải có sự nghiên c u, vận dụng cho phù h p. Bên cạnh đó, cũng có các ài viết trên các tạp ch chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực này như: – Trần Anh Tuấn (2010), Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Tạp ch Tổ ch c nhà nước, số 05. Bài viết đã đặt ra những yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý đội ngũ viên ch c hiện nay gắn với t nh chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp c a viên ch c, t đó đề ra giải pháp đổi mới cơ chế quản lý viên ch c, trong đó có một số giải pháp về tuyển dụng viên ch c có thể tham khảo như: ổi mới cách th c tổ ch c để nâng cao hiệu quả tuyển dụng viên ch c; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên ch c; thu h t ngư i nước ngoài và ngư i Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia vào các hoạt động nghề nghiệp. – Nguyễn Thị Hồng Hải (2016), Một số vấn đề về đổi mới tuyển dụng công chức ở Việt Nam, Tạp ch Tổ ch c nhà nước, số 05. Bài viết đã phân t ch thực trạng tuyển dụng công ch c trong th i gian qua, phát hiện các vấn đề còn
 4. 11. 5 tồn tại, hạn chế, t đó đề xuất các giải pháp để đổi mới tuyển dụng công ch c như xác định, phân loại vị tr việc làm, xây dựng ản mô tả công việc và khung n ng lực để làm cơ sở tuyển dụng, ng dụng công nghệ thông tin và đổi mới h nh th c, nội dung, quy tr nh thi tuyển công ch c. Những giải pháp đề xuất c a ài viết rất có ý nghĩa thực tiễn trong tuyển dụng công ch c và có thể tham khảo đối với tuyển dụng viên ch c. – Hoàng Minh Tuấn (2016), Đổi mới chính sách tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Đoàn, Tạp ch Dân ch và Pháp luật, số tháng 5/2016. Bài viết phân t ch thực trạng và đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện ch nh sách tuyển dụng viên ch c trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương oàn, trong đó có một số giải pháp có thể tham khảo như: Quy định cụ thể điều kiện áp dụng thi tuyển hoặc xét tuyển đối với t ng loại h nh đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng tiêu chuẩn ch c danh nghề nghiệp, trao quyền ch động cho ngư i đ ng đầu trong tuyển dụng… Tuy nhiên, ài viết chưa phân t ch các hạn chế và đề xuất giải pháp đổi mới trong thực hiện nguyên tắc, quy tr nh, th tục tuyển dụng viên

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/