Home / Luận án Tiến sĩ / Truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào

Truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện lịch sử của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND) Lào, phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng. Trải qua quá trình dựng nước và giữ nước, họ đã góp phần sáng tạo ra của cải vật chất và tinh thần, đã tích cực tham gia các cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột, nhất là đấu tranh chống ngoại xâm, đã đảm đang nuôi dạy con cái, góp phần bảo vệ những truyền thống tốt đẹp của cha ông. Truyền thống và phẩm giá của người phụ nữ Lào được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, trí thông minh, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trên bước đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập khu vực và quốc tế, sự phát triển của nền kinh tế thị trường (KTTT) với những mặt trái của nó đã tác động tiêu cực đến các tầng lớp xã hội, trong đó có phụ nữ. Vấn đề việc làm, sự nghèo đói, các tệ nạn xã hội có xu thường gia tăng, nạn mại dâm, ma túy, hiện tượng bạo lực đối với phụ nữ đang là những vấn đề bức bách; những giá trị đạo đức truyền thống ít được chú trọng, có nơi, có lúc còn bị mai một. Trong xã hội xuất hiện những thái độ, hành vi đạo đức không lành mạnh trong các quan hệ xã hội, một bộ phận người dân nói chung, phụ nữ Lào nói riêng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống xa rời các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc kế thừa, giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc nói chung, truyền thống phụ nữ nói riêng trong việc xây dựng đạo đức (XDĐĐ) người phụ nữ. Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu vấn đề kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong việc cho người phụ nữ Lào hiện nay là vấn đề cần thiết và cấp bách. Điều đó có ý nghĩa lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp
4. 2 giải phóng phụ nữ, nhằm xây dựng người phụ nữ mới đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước ở Lào hiện nay. Vì những lý do trên, tôi chọn vấn đề “Kế thừa giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào hiện nay” làm đề tài luận án tiến sĩ triết học. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ tầm quan trọng và thực trạng của việc kế thừa giá trị truyền thống dân tộc (GTTTDT) trong việc XDĐĐ người phụ nữ Lào hiện nay, luận án đưa ra phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kế thừa các GTTT của dân tộc trong việc XDĐĐ người phụ nữ hiện nay ở Lào. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực hiện được mục đích trên luận án phải thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau: Một là: Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung luận án và đưa ra một số vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm. Hai là: Làm rõ nội dung cơ bản một số giá trị truyền thống dân tộc Lào; tầm quan trọng, nội dung và những nhân tố tác động của việc kế thừa GTTTDT trong việc XDĐĐ người phụ nữ Lào. Ba là: Kế thừa giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào hiện nay – Thực trạng và những vấn đề đặt ra. Bốn là: Đưa ra phương hướng và một số giải pháp cơ bản nhằm kế thừa giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào hiện nay. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc kế thừa giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào hiện nay. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án là kế thừa giá trị truyền thống dân tộc trong việc xây dựng đạo đức người phụ nữ Lào từ khi đổi mới đất nước 1986 đến nay.

 

 

MÃ TÀI LIỆU:0834

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong lịch sử phát triển giáo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *