Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm nước

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm nước

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Tại Việt Nam, trong những năm vừa qua, tình hình ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ngày càng nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên, quy chế pháp lý về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp ở Việt Nam dƣờng nhƣ còn chƣa đầy đủ, đồng bộ, thống nhất và toàn diện. Để khắc phục những tồn tại này thì việc đánh giá một cách toàn diện, có hệ thống trên phƣơng diện lý luận và thực tiễn pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp gây ra là cần thiết nhằm khuyến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi lĩnh vực pháp luật này ở nƣớc ta. Vì vậy, tôi lựa chọn đề tài “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nước theo quy định của pháp luật Việt Nam” làm luận văn Thạc sĩ Luật học của mình. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong quá trình tìm hiểu, có một số công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến nội dung của đề tài nhƣ: -“Xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng tại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ của tác giả Vũ Thu Hạnh, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, năm 2004. – “Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về môi trƣờng gây nên tại Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trƣờng của Đại học Luật Hà Nội, năm 2007. – “Bồi thƣờng thiệt hại do làm ô nhiễm môi trƣờng theo pháp luật dân sự Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ ngành Luật Dân sự, Chu Thu Hiền, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2011. – “Pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng của doanh nghiêp ở Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ ngành Luật Kinh tế, Lê Thị Thoa, Khoa Luật Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2015. – “Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại của doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Phạm Thị Lệ Quyên, Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế, năm 2016.
7. 2 -“Trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do làm ô nhiễm môi trƣờng theo quy định của pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, năm 2017. Các công trình nghiên cứu này đã giải quyết đƣợc một số vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng (trong đó có ô nhiễm môi trƣờng) và đề xuất giải pháp góp phần hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này v.v. Tuy nhiên, đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu một cách có hệ thống đầy đủ, toàn diện trên phƣơng diện lý luận và thực tiễn về pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc của doanh nghiệp ở Việt Nam thì dƣờng nhƣ còn thiếu một công trình nhƣ vậy. Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố, Luận văn đi sâu tìm hiểu pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc theo pháp luật Việt Nam. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu đề tài này, luận văn xác định mục đích nghiên cứu tổng quát là đƣa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau đây: – Hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của pháp luật về bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. – Phân tích khái niệm, đặc điểm của pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc; yêu cầu điều chỉnh của pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. – Đánh giá quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc.
8. 3 – Những gợi mở cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện lĩnh vực pháp luật này. – Đánh giá thực trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ở Việt Nam; đƣa ra giải pháp góp phần hoàn thiện lĩnh vực pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc ở Việt Nam. 4. Đối tƣợng và Phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu ở các quy định của Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2014, Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành về xác định thiệt hại về ô nhiễm môi trƣờng nói chung và ô nhiễm môi trƣờng nƣớc nói riêng; trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trƣờng nói chung và trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc nói riêng. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc theo pháp luật Việt Nam. Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2004 đến năm 2019. Địa bàn nghiên cứu: Cả nƣớc 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu dựa trên phƣơng pháp luận nghiên cứu khoa học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lê nin. Bên cạnh đó, luận văn còn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: – Phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp lịch sử, phƣơng pháp so sánh v.v đƣợc sử dụng trong Chƣơng 1 – nghiên cứu những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc. – Phƣơng pháp diễn giải, phƣơng pháp đánh giá, phƣơng pháp so sánh, đối chiếu v.v đƣợc sử dụng trong Chƣơng 2 – nghiên cứu thực
9. 4 trạng pháp luật về trách nhiệm bồi thƣờng thiệt hại do doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trƣờngnƣớc

 

MÃ TÀI LIỆU: 5768

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About Trang web mặc định

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *