Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ Kế toán / Tổng hợp sơ đồ hạch toán các tài khoản kế toán

Tổng hợp sơ đồ hạch toán các tài khoản kế toán

1. Thu h�i ch�ng kho�n, v�n ��u t- G�i ti�n m�t v�o ng�n h�ng L�i L� TK 111TK 112 R�t ti�n g�i ng�n h�ng v� nh�p qu� ti�n m�t TK 121, 128, 221 222, 223, 228 TK 112 TK 112Gi� g�c T�ng s� thu TK 112 TK 131, 136, 138 141, 144, 244 Thu h�i n� ph�i thu, c�c kho�n k� qu�, k� c-�c b�ng ti�n m�t TK 311, 341 Vay ng�n h�n, d�i h�n b�ng ti�n m�t v� nh�p qu� ti�n m�t TK 333 Nh�n tr� c�p tr� gi� t� NSNN b�ng ti�n m�t TK 338, 344 Nh�n k� qu�, k� c-�c b�ng ti�n m�t TK 411 TK 511, 512, 515, 711 TK 338 (1) Nh�n v�n �-�c c�p, g�p b�ng ti�n m�t nh�p qu� ti�n m�t Doanh thu, thu nh�p kh�c b�ng ti�n m�t nh�p qu� ti�n m�t Ti�n m�t th�a ph�t hi�n qua ki�m k� ��u t- ng�n h�n, d�i h�n b�ng ti�n m�t TK 121, 128, 221 222, 223, 228 TK 141, 627, 641 642, 241, 635, 811 TK 211, 213, 217, 152 153, 156, 157, 611 Chi t�m �ng v� c�c chi ph� ph�t sinh b�ng ti�n m�t TK 133 Thu� GTGT ��u v�o Mua v�t t-, h�ng h�a, c�ng c�, TSC�… b�ng ti�n m�t TK 311, 315, 331 333, 334, 336, 338 Thanh to�n n� ph�i tr� b�ng ti�n m�t Thanh to�n n� ph�i tr� b�ng ti�n m�t TK 144, 244 TK 138 (1) Ti�n m�t thi�u ph�t hi�n qua ki�m k� I. S� �� h�ch to�n v�n b�ng ti�n v� ��u t- ng�n h�n S� �� s� 1: H�ch to�n ti�n m�t
2. TK 121, 128, 221 222, 223, 228 Thu h�i v�n ��u t- ng�n h�n, d�i h�n b�ng ti�n g�i TK 515 TK 635 Gi� g�c TK 131, 136, 138 Thu c�c kho�n n� ph�i thu b�ng ti�n g�i TK 144, 244 Thu h�i c�c kho�n k� c-�c, k� qu� b�ng ti�n g�i TK 411 Nh�n v�n g�p li�n doanh, li�n k�t, c� ph�n… b�ng ti�n g�i TK 344, 338 Nh�n k� c-�c, k� qu� ng�n h�n, d�i h�n b�ng ti�n g�i TK 511, 512 515, 711 Doanh thu, thu nh�p kh�c b�ng ti�n g�i TK 3331 Thu� GTGT Chi ph� SXKD, chi ph� ho�t ��ng kh�c…b�ng ti�n g�i TK 111 TK 112 TK 111 G�i ti�n m�t v�o ng�n h�ng R�t TGNH v� nh�p qu� ti�n m�t TK 121, 128, 221 222, 223, 228 ��u t- ng�n h�n, d�i h�n b�ng TGNH TK 144, 244 K� c-�c, k� qu� b�ng TGNH TK 211, 213 217, 241 Mua TSC�, B�S�T, chi ��u t- XDCB… TK 411 Thu� GTGT ��u v�o TK 152, 153, 156 157, 611… Mua v�t t-, h�ng h�a, c�ng c� b�ng ti�n g�i TK 311, 315, 331, 333 336, 338, 341, 342 Thanh to�n c�c kho�n n� ph�i tr�, n� vay b�ng ti�n g�i TK 133 Thu� GTGT ��u v�o TK 623, 627, 635 641, 642, 811 TK 411, 421, 415, 418 Tr� l�i v�n g�p, tr� c� t�c, l�i nhu�n cho c�c b�n g�p v�n, chi c�c qu� b�ng ti�n g�i TK 521, 531, 532 Thanh to�n c�c kho�n chi�t kh�u th-�ng m�i gi�m gi�, h�ng b�n b� tr� l�i b�ng ti�n g�i TK 3331 Thu� GTGT ��u ra S� �� s� 2: H�ch to�n ti�n g�i ng�n h�ng
3. Thu ti�n n� c�a kh�ch h�ng n�p th�ng v�o ng�n h�ng nh-ng ch-a nh�n �-�c gi�y b�o C� c�a ng�n h�ng TK 131 TK 113 Nh�n �-�c gi�y b�o C� c�a ng�n h�ng v� s� ti�n �� g�i v�o ng�n h�ng TK 113 Thu� GTGT (n�u c�) TK 3331 TK 511, 512, 515, 711 Thu ti�n b�n h�ng ho�c c�c kho�n thu nh�p kh�c n�p th�ng v�o ng�n h�ng nh-ng ch-a nh�n �-�c gi�y b�o C� c�a ng�n h�ng TK 111 TK 413 Chuy�n ti�n g�i v�o ng�n h�ng nh-ng ch-a nh�n �-�c gi�y b�o C� Cu�i k� ��nh gi� l�i s� d- ngo�i t� cu�i k� c�a ngo�i t� �ang chuy�n (ch�nh l�ch t� gi� t�ng) Nh�n �-�c gi�y b�o N� c�a ng�n h�ng v� s� ti�n �� tr� ng-�i b�n TK 331 Cu�i k� ��nh gi� l�i s� d- ngo�i t� cu�i k� c�a ngo�i t� �ang chuy�n (ch�nh l�ch t� gi� gi�m) TK 131 S� �� s� 3: H�ch to�n ti�n �ang chuy�n
4. L� TK 111, 112 311, 141, 144 Mua ch�ng kho�n ��u t- ng�n h�n Nh�n l�i ��u t- TK 121 TK 111, 112 L�i ��u t- d�n t�ch TK 515 L�i ��u t- ch�ng kho�n L�i Gi� v�n B�n ch�ng kho�n T�ng gi� thanh to�n TK 111, 112, 131 TK 515 Mua ch�ng kho�n ��u t- ng�n h�n TK 515 Gi� v�n Thu h�i ho�c thanh to�n ch�ng kho�nTK 515 Mua ch�ng kho�n nh�n l�i tr-�c TK 515 TK 515 TK 515 L�i ��nh k� ph�n b� S� �� s� 4: H�ch to�n ��u t- ch�ng kho�n ng�n h�n TK 111,112 D�ng ti�n �� ��u t- ng�n h�n TK 128 Thu h�i c�c kho�n ��u t- ng�n h�n b�ng ti�n TK 111,112 TK 152, 155, 156 D�ng v�t t-, h�ng h�a �� ��u t- ng�n h�n Ch�nh l�ch l�i TK 711 TK 811 Ch�nh l�ch l� TK 152, 156, 211 L� L� Thu h�i c�c kho�n ��u t- ng�n h�n b�ng v�t t-, h�ng h�a TK 515 TK 635 S� �� s� 5: H�ch to�n ��u t- ng�n h�n kh�c
5. TK 635 (2)a Cu�i k� k� to�n sau: Kho�n gi�m gi� ��u t- NH ph�i l�p nh� h�n s� �� l�p �-�c ho�n nh�p TK 129 (1) L�p d� ph�ng gi�m gi� ��u t- ng�n h�n l�n ��u TK 635 (2)b Cu�i k� k� to�n sau: Kho�n gi�m gi� ��u t- NH ph�i l�p l�n h�n s� �� l�p ph�i l�p th�m S� �� s� 6: H�ch to�n d� ph�ng gi�m gi� ��u t- ng�n h�n Chi�t kh�u th-�ng m�i, gi�m gi�, h�ng b�n b� tr� l�i tr� v�o n� ph�i thu Thu� GTGT (n�u c�) Doanh thu c�a SP, HH, DV TK 155, 156 TK 521, 531, 532 TK 511 TK 131 Chi�t kh�u thanh to�n tr� v�o n� ph�i thu TK 635 3331 Tr� h�ng cho ��n v� �y th�c nh�p kh�u TK 711 Thu nh�p do thanh l�, nh-�ng b�n TSC� ch-a thanh to�n T�ng s� ti�n kh�ch h�ng ph�i thanh to�n 3331 TK 111, 112 C�c kho�n chi h� ��n v� �y th�c nh�p kh�u TK 413 Ch�nh l�ch t� gi� t�ng khi ��nh gi� c�c kho�n ph�i thu c�a kh�ch h�ng b�ng ngo�i t� TK 3331.1 Kh�ch h�ng �ng tr-�c ho�c thanh to�n ti�n TK 111, 112, 113 B� tr� n� cho c�ng 1 ��i t-�ng TK 331 N� kh� ��i x� l� x�a s� TK 139, 642 TK 413 Ch�nh l�ch t� gi� gi�m khi ��nh gi� c�c kho�n ph�i thu b�ng ngo�i t� cu�i k� S� �� s� 7: H�ch to�n ph�i thu c�a kh�ch h�ng

 

MÃ TÀI LIỆU: 0538

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tập trung kinh tế (TTKT) là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *