Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Tiểu luận: Thực trạng của thị trường bảo hiểm tài sản tại Việt Nam

Tiểu luận: Thực trạng của thị trường bảo hiểm tài sản tại Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài Sau khi gia nhập WTO ngành kinh doanh bảo hiểm ở nước ta dần được mở rộng. Các công ty, tập đoàn bảo hiểm nhanh chóng kéo sự cạnh tranh không kém phần gay gắt của thị trường bảo hiểm gia nhập vào dòng chảy của nền kinh tế. Theo đó loại hình bảo hiểm tài sản dường như được quan tâm, đầu tư đúng mức hơn. Ngày càng nhiều các cá nhân, doanh nghiệp tìm đến dịch vụ này như một cứu cánh cho sự an toàn tài sản của họ. Để hiểu rõ hơn về vần đề này nhóm chúng em chọn đề tài nghiên cứu “Tìm hiểu, giới thiệu về loại hình bảo hiểm tài sản và thực trạng của thị trường bảohiểm tài sản tại Việt Nam giai đoạn 2010 -2012” 2. Mục đích nghiên cứu – Tìm hiểu, giới thiệu về các loại hình bảo hiểm tài sản. – Nghiên cứu thực trạng của thị trường bảo hiểm tài sản tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2012. – Đưa ra một số sự kiện liên quan đến bảo hiểm tài sản. – Qua thực trạng trên, dựa theo nhưng kiến thức học được và qua quá trình tìm hiểu, đưa ra một số giải pháp và kiến nghị. 3. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê nghiên cứu Phương pháp thu thập đánh giá Phương pháp phân tích tổng hợp: Phương pháp logic: 4. Đối tượng nghiên cứu – Bảo hiểm tài sản. – Thị trường BHTS tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 -2012 5. Phạm vi nghiên cứu Bảo hiểm tài sản và thị trường BHTS tại Việt Nam giai đoạn 2010-2012
9. Bài tiểu luận môn Nguyên Lý Bảo hiểm GVHD:TH.S. LêĐức Thiện SVTH: Nhóm – Lớp Trang 2 6. Kết cấu tiểu luận Bài tiểu luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về BHTS Chương 2: Thực trạng của thị trường BHTS tại VN giai đoạn 2010-2012 Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động cho ngành BHTS
10. Bài tiểu luận môn Nguyên Lý Bảo hiểm GVHD:TH.S. LêĐức Thiện SVTH: Nhóm – Lớp Trang 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM TÀI SẢN 1.1. KHÁI QUÁT VỀ BẢO HIỂM TÀI SẢN 1.1.1. Khái niệm về bảo hiểm tài sản (BHTS) Bảo hiểm tài sản là một loại hình của bảo hiểm thương mại mà đối tượng là tài sản (cố định hay lưu động) của người được bảo hiểm. Ví dụ : bảo hiểm thiệt hại vật chất xe cơ giới, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm cây trồng, vật nuôi… 1.1.2. Phân loại bảo hiểm tài sản HĐBH tài sản là tên gọi chung dùng để chỉ các nhóm HĐBH cơ bản dưới đây: – HĐBH hàng hoá vận chuyển bằng đường biển, đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, đường hàng không; – HĐBH thân tàu biển, tàu sông, tàu cá; – HĐBH hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt; – HĐBH xây dựng và lắp đặt; – HĐBH thiệt hại vật chất xe cơ giới; – HĐBH mọi rủi ro công nghiệp; – HĐBH máy móc và thiết bị điện tử; – HĐBH thân máy bay và phụ tùng máy bay; – HĐBH tiền; – HĐBH năng lượng dầu khí; – HĐBH nhà tư nhân; – HĐBH tài sản và gián đoạn kinh doanh; – HĐBH cây trồng; – HĐBH vật nuôi; – HĐBH trộm cắp; – Các HĐBH tài sản khác. 1.1.3. Đối tượng bảo hiểm tài sản BH tài sản là loại BH có đối tượng bảo hiểm là tài sản và các quyền lợi liên quan đến tài sản.
11. Bài tiểu luận môn Nguyên Lý Bảo hiểm GVHD:TH.S. LêĐức Thiện SVTH: Nhóm – Lớp Trang 4 * Tài sản: gồm vật thực, tiền và giấy tờ có giá Gồm 5 loại: – Sinh vật sống: cây trồng, vật nuôi – TS đang trong quá trình hình thành – TS đang trong quá trình sử dụng – TS đang trên đường vận chuyển – TS đang nằm trong kho, quỹ, két * Quyền về tài sản: – Quyền chiếm hữu – Quyền sử dụng – Quyền định đoạt * Các dạng thiệt hại về tài sản – Thiệt hại trực tiếp – Thiệt hại gián tiếp 1.1.4. Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất ngẫu nhiên bất ngờ và không lường trước được đối với tài sản được bảo hiểm và gây ra bởi các rủi ro được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm / Hợp đồng bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn được bảo hiểm. 1.1.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo hiểm. * Đối với công ty bảo hiểm. Quyền: – Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật; – Tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức; – Được cung cấp thông tin cần thiết cho các hoạt động của mình và các điều
12. Bài tiểu luận môn Nguyên Lý Bảo hiểm GVHD:TH.S. LêĐức Thiện SVTH: Nhóm – Lớp Trang 5 kiện khác để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm; – Hưởng hoa hồng và các quyền, lợi ích hợp pháp khác từ hoạt động đại lý bảo hiểm; – Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thoả thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm. Nghĩa vụ: – Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm; – Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thoả thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm; – Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm; thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm; – Tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm quy định tại Điều 31 Nghị định này tổ chức; – Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. * Đối với cá nhân, đơn vị được bảo hiểm. Về quyền: + Được lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam để mua bảo hiểm. + Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm, cấp giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đơn bảo hiểm. + Yêu câu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. + Chuyển nhượng hợp đồng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc
13. Bài tiểu luận môn Nguyên Lý Bảo hiểm GVHD:TH.S. LêĐức Thiện SVTH: Nhóm – Lớp Trang 6 theo quy định của pháp luật. + Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Về nghĩa vụ: + Đóng phí bảo hiểm đấy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; + Kê khai đầy đủ, trung thực mọi chi tiết có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm; + Thông báo những trường hợp có thể có thể làm tăng rủi ro hoặc làm phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm; + Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm biết về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; + Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của luật này và của pháp luật có liên quan; Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật: Về chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm thì Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận đã được hai bên ký kết trong hợp đồng. Việc chuyển nhượng hợp đồng chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm vè việc chuyển nhượng và Tổng Công ty bảo hiểm BIDVó văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế. 1.2. ĐẶC TRƯNG CHỦ YẾU CỦA BẢO HIỂM TÀI SẢN 1.2.1. Áp dụng nguyên tắc bồi thường Khi thanh toán chi trả bảo hiểm, số tiền bồi thường mà người tham gia bảo hiểm nhận được trong mọi trường hợp không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế và số tiền bảo hiểm.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0101

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *