Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án và quyết định hình sự, HAY

Thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án và quyết định hình sự, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự mang tính quyền lực nhà nƣớc nhằm thực hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án trong thực tiễn. Nhiệm vụ của giai đoạn này nhằm thi hành các hình phạt tiền, tịch thu tài sản và thi hành các quyết định dân sự khác mà Tòa án áp dụng đối với ngƣời bị kết án. Đó cũng chính là việc tƣớc bỏ một phần hay toàn bộ tài sản của ngƣời bị kết án để sung quỹ Nhà nƣớc hoặc để thu hồi, khắc phục những hậu quả về vật chất mà ngƣời phạm tội đã gây ra; bảo đảm lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân góp phần giữ vững kỷ cƣơng, phép nƣớc, tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa. Với ý nghĩa là giai đoạn cuối cùng của quá trình giải quyết một vụ án, thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự có mối quan hệ hữu cơ với các giai đoạn tố tụng: khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Nếu mục đích của thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự không đạt đƣợc thì hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng: điều tra, truy tố, xét xử trƣớc đó cũng trở nên vô nghĩa. Thực tiễn thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự đã bộc lộ một số mặt hạn chế, bất cập, chƣa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Do vậy việc nghiên cứu đề tài: “Thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án và quyết định hình sự của tòa án ở Việt Nam” để trên cơ sở đó giải quyết các vƣớng mắc trong lý luận và thực tiễn và góp phần hoàn thiện hơn về mặt lập pháp các qui định thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự. 2. Tình hình nghiên cứu Cho đến nay các nhà luật học đã có tƣơng đối nhiều công trình nghiên
9. 2 cứu, bài viết về thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự trên các sách báo, tạp chí (Tạp chí Tòa án nhân dân, Tạp chí kiểm sát, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Tạp chí luật học v.v…). Tuy nhiên các công trình, bài viết mới chỉ đi vào những vấn đề chung mà chƣa đi sâu vào việc nghiên cứu về cơ sở lý luận cũng nhƣ những bất cập đang tồn tại trong thực tiễn. Trong các giáo trình giảng dạy cũng chỉ đề cập rất ít và ở góc độ cơ bản về vấn đề này. Tác giả của luận văn có thể nêu một vài ví dụ các công trình, bài viết sau: GS.TSKH Lê Cảm: “Một số vấn đề lý luận chung về các giai đoạn tố tụng hình sự”, Tạp chí Kiểm sát, số 02/2004; PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí: “Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Khoa học, (Luật học), số 26, 2010; Hoàng Thị Sơn: “Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Luật học, số 6, 1998, Nguyễn Thanh Thủy: “Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2001; Lê Kim Dung: “Civil Execution in ViêtNam; Reality Problems and Suggestion Towrds a WellFunctioning System” (Thi hành án dân sự Việt Nam; thực tiễn, vấn đề và những gợi ý hướng tới một hệ thống hoàn thiện), Luận văn thạc sĩ Luật học, 2002; Lê Xuân Hồng: “Xã hội hóa một số nội dung thi hành án dân sự”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2002; Nguyễn Quang Thái: “Đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự ở Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2003; Yến Minh: “Luật thi hành án dân sự còn nhiều bất cập”, báo điện tử Bắc Ninh, ngày 21/8/2012; “Công tác thi hành án dân sự còn nhiều vướng mắc, bất cập”, đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng Cục thi hành án dân sự – Bộ Tƣ pháp ngày 13/08/2013 v.v… Các công trình nói trên đã đề cập đến các
10. 3 khía cạnh khác nhau của việc thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án nhƣng chƣa có công trình nào nghiên cứu một cách tƣơng đối toàn diện và tƣơng đối có hệ thống về thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án dƣới cấp độ một luận văn thạc sĩ Luật học. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu một cách có hệ thống một số vấn đề lý luận và thực tiễn các nghĩa vụ dân sự phát sinh từ quyết định hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định dân sự khác trong bản án, quyết định hình sự cũng nhƣ lý luận và thực tiễn thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án ở nƣớc ta. * Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt đƣợc mục đích trên, tác giả của luận văn đã đặt ra và giải quyết các nhiệm vụ sau: – Làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn các nghĩa vụ dân sự phát sinh từ quyết định hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định dân sự khác trong bản án, quyết định hình sự cũng nhƣ lý luận và thực tiễn về thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án. – Đánh giá thực tiễn thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án; nêu ra mặt đƣợc, mặt chƣa đƣợc của việc thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án. – Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án ở Việt Nam. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

MÃ TÀI LIỆU: 10127

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *