Home / Đại học - Cao đẳng / Đề tài quản trị kinh doanh / Tăng cường quản lý ngân sách xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

Tăng cường quản lý ngân sách xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu hơn với nền kinh tế thế giới. Với thời cơ và thách thức như hiện nay, phát triển hệ thống tài chính quốc gia là một việc làm vô cũng quan trong để phát triển nền kinh tế nước nhà một cách bền vững và NSNN đóng một vai trò đặc biệt giúp thực hiện tốt nhất nhưng mục tiêu kinh tế đã đề ra. Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự biến đổi, phát triển mạnh mẽ của nông thôn trong những năm qua về mọi mặt đã đặt ra cho chính quyền cấp xã nhiệm vụ rất nặng nề. Ngân sách xã là một phương tiện cực kì quan trọng để chính quyền xã thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình. Ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống NSNN, là ngân sáchcủa chính quyền cấp cơ sở có tầm quan trong đặc biệt. Ngân sách xã thực sự là công cụ, phương tiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý của chính quyền Nhà nước cấp xã góp phần ổn định kinh tế chính trị của địa phương. Qua những năm thực hiện luật NSNN, không tránh khỏi những tồn tại, khuyết điểm do nhiều nguyên nhân khác nhau để ngân sách xã thực sự phát huy vai trò là nơi cung cấp các phương tiện vật chất cho sự tồn tại và hoạt động của chính quyền xã, giúp thực hiện nhiệm vụ quản lý toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội tại nông thôn, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân , yêu cầu đặt ra là việc ngày càng tăng cường các biện pháp quản lý NSX , đáp ứng nhiệm vụ cải cách các vấn đề tài chính của xã nói chung và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã nói riêng.
9. Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp SV: Lê Thị Vân Lớp:CQ49/01.01 2 2. Mục đích nghiên cứu đề tài luận văn Mục đích của đề tài là thông qua hệ thống cơ sở lý luận, phương pháp luận về quản lý ngân sách xã, thông qua phân tích tình hình thu chi và quản lý ngân sách xã, đề ra phương hướng và những giải pháp phù hợp với yêu cầu quản lý ở xã Hoàng Long trong tình hình mới, từ đó giúp cho việc chỉ đạo quản lý đạt hiệu quả cao. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng quản lý NSX Hoàng Long và một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý NSX trên địa bàn xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Luận văn nghiên cứu các vấn đề công tác quản lý thu, chi ngân sách tại xã Hoàng Long. Về không gian: xã Hoàng long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Về thời gian: từ năm 2012 đến năm 2014. 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát: Đến tại đơn vị thực tập, Hoàng Long quan sát các hoạt động diễn ra. Chủ động, tích cực tìm hiểu, nêu ra những vấn đề còn thắc mắc, hỏi trực tiếp các cán bộ tài chính tại đơn vị. Phương pháp thu thập ý kiến, phỏng vấn trực tiếp: Tranh thủ thời gian để hỏi cán bộ tài chính tại đơn vị các nghiệp vụ chuyên môn, cách thức làm việc thường ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. Phỏng vấn một số cán bộ chủ chốt liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu như cán bộ kế toán xã, cán bộ thuế xã, phó chủ tịch UBND phụ trách mảng kinh tế…Trong thời gian thực tập cần tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm làm việc, đi sâu vào đề tài mình lựa chọn và đặc biệt là giáo viên và cán bộ trực tiếp hướng dẫn.
10. Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp SV: Lê Thị Vân Lớp:CQ49/01.01 3 Phương pháp phân tích – tổng hợp: Thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến vấn đề mình cần nghiên cứu, phân loại để sử dụng, phân tích sự thay đổi dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên và cán bộ hướng dẫn. 5. Kết cấu của luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các tài liệu tham khảo phần nội dung gồm 3 chương như sau: Chương 1: Lý luận chung về NSX và quản lý NSX. Chương 2: Thực trạng quản lý NSX Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2014 Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn xã Hoàng Long trong thời gian tới.
11. Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp SV: Lê Thị Vân Lớp:CQ49/01.01 4 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ 1.1 Những vấn đề chung về ngân sách xã 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân sách xã NSNN là một bộ phận hữu cơ của tài chính Nhà nước. Nó ra đời, tồn tại và phát triển của Nhà nước và sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ. NSNN là một hệ thống bao gồm các cấp ngân sách phù hợp với với hệ thống chính quyền các cấp. Ở nước ta hệ thống NSNN gắn bó chặt chẽ với viêc tổ chức bộ máy Nhà nước và vai trò, vị trí của bộ máy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Theo hiến pháp, mỗi cấp chính quyền có một cấp ngân sách riêng cung câp phương tiện vật chất cho các cấp chính quyền thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trên vùng lãnh thổ. Chính sự ra đời của hệ thống chính quyền nhà nước các cấp là tiền đề cần thiết để tổ chức hệ thống NSNN nhiều cấp. Phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống tổ chức chính quyền Nhà nước, hiện nay hệ thống NSNN ở nước ta được tổ chức thành bốn cấp: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), ngân sách huyện (quận, thị xã), NSX (phường, thị trấn). 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách xã 1.1.2.1 Khái niệm ngân sách xã Xã là một cấp chính quyền cơ sở của bộ máy quản lý nhà nước. Chính quyền xã có những chức năng và nhiệm vụ rất đa dạng phải thực hiện, đòi hỏi phải có nguồn tài chính để đáp ứng. Tại mỗi thời kỳ lịch sử, ngân sách xã được quan niệm khác nhau, nhưng nó luôn được xem là một phần không thể thiếu trong hệ thống tài chính quốc gia. Hiện nay, ta có thể hiểu khái niệm ngân sách xã như sau: “NSX là là toàn bộ các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể phát sinh trong quá trình hình thành tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền Nhà nước cấp
12. Học Viện Tài Chính Luận Văn Tốt Nghiệp SV: Lê Thị Vân Lớp:CQ49/01.01 5 xã nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã trong khuôn khổ đã được pháp luật quy định”. 1.1.2.2 Đặc điểm của Ngân sách xã NSX là một cấp trong hệ thống NSNN nên nó có những đặc điểm chung của NSNN. Từ các hìnhthức biểu hiện riêng, có thể rút ra đặc điểm của NSX là: Thứ nhất, NSX là một loại quỹ tiền tệ của bộ máy chính quyền cấp xã. Hoạt động của quỹ này thể hiện trên hai phương diện: Huy động nguồn thu vào gây quỹ (gọi tắt là thu NSX) và phân phối sử dụng các khoản vốn quỹ đó (gọi tắt là chi NSX). Thứ hai, hoạt động thu chi của ngân sách xã luôn gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ của chính quyền xã để được phân cấp, đồng thời luôn chịu sự giám sát của cơ quan quyền lực Nhà nước ở cấp xã, chính vì vậy các chỉ tiêu thu – chi của ngân sách xã luôn mang tính chấp pháp lý.

MÃ TÀI LIỆU: 6046

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY

 

 

About Diễm Hằng

Check Also

Đề tài: Biện pháp tăng lợi nhuận ở Công ty Sản Xuất Tân Á, HAY

LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Trong những năm qua, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *