Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo pháp luật quốc tế, Việt Nam

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo pháp luật quốc tế, Việt Nam

1. Lý do chọn đề tài Tôn giáo có lịch sử phát triển lâu đời tƣ̀ nhiều thế kỷ trƣớc Công nguyên ; cho tới nay tôn giáo rất đa dạng về loại hình, đông đảo về số lƣợng tín đồ và có ảnh hƣởng lớn tớ i đời sống kinh tế , chính trị , văn hóa , xã hội ở tất cả các quốc gia. Quyền tƣ̣ do tín ngƣỡng , tôn giáo là một quyền con ngƣời cơ bản đƣợc ghi nhâ ̣n trong các văn bản pháp luâ ̣t quốc tế quan trọng : Hiến chƣơng Liên hợp Quốc năm 1945; Tuyên ngôn thế giới về Nhân quyền năm 1948 và các Công ƣớc, Điều ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời khác . Viê ̣t Nam cũng đã gia nhâ ̣p một số Công ƣớc quan trọng có liên quan tới quyền tƣ̣ do tín ngƣỡng , tôn giáo. Nhƣ̃ng quy đi ̣nh của pháp luâ ̣t quốc tế về quyền con ngƣời nói chung và quyền tƣ̣ do tín ngƣỡng , tôn giáo nói riêng có tính áp dụng phổ biến cho toàn thế giới có chứa đựng những yếu tố tiến bộcần học hỏi để áp dụ ng trong tiến trình lâ ̣p pháp, bên ca ̣nh đó , nhƣ̃ng Điều ƣớc , Công ƣớc mà Viê ̣t Nam tham gia cũng cần đƣợc nội luâ ̣t hóa vào pháp luâ ̣t trong nƣớc để đƣa ra hành lang pháp lý ổn đi ̣nh áp dụng cho viê ̣c bảo đảm quyền con ngƣời . Việt Nam là quốc gia có nhiều tín ngƣỡng, tôn giáo và đông tín đồ, chức sắc, các nhà tu hành. Bởi vâ ̣y, tôn giáo không còn là vấn đề nhỏ tập trung vào một nhóm thiểu số nƣ̃a mà đã là quan hệ xã hội phức tạp , cần có sự điều chỉnh toàn diê ̣n của pháp luật trong nƣớc. Ngoài ra, trong quá trình phát triển của xã hội , sƣ̣ nâng cao về nhâ ̣n thƣ́ c của ngƣời dân, sƣ̣ hội nhâ ̣p với quốc tế , quyền tƣ̣ do tín ngƣỡng, tôn giáo không đơn giản chỉ là sƣ̣ ghi nhâ ̣n quyền trong các văn bả n pháp luâ ̣t, sƣ̣ cho phép theo hoă ̣c không theo tín ngƣỡng, tôn giáo mà còn cần thiết phải đƣa ra nhƣ̃ng công cụ bảo đảm nhất định đối với quyền này , tôn trọng và đảm bảo cho các hoa ̣t động của các tổ chức tôn giáo theo đúng khuôn khổ pháp luâ ̣t. Thêm nữa trong bối Nhà nƣớc ta đang hƣớng tới xây dựng Nhà nƣớc Pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc đảm bảo và đề cao những quyền cơ bản của con ngƣời là việc cấp thiết trong đó một trong nhƣ̃ng quyền cần đảm bảo trƣớc hết là quyền tự
7. 2 do tôn giáo, tin ngƣỡng của ngƣời dân. Tuy nhiên, tôn giáo là vấn đề nhạy cảm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Viê ̣t Nam. Trên thực tế việc đảm bảo quyền này dễ bị các phần tử chống phá nhà nƣớc lợi dụng để thực hiện âm mƣu phản động của mình. Bên cạnh đó, một số đối tƣợng cũng có thể lợi dụng quyền tự do tôn giáo , tín ngƣỡng vào những mục đích không tốt nhƣ là thực hành mê tín dị đoan. Do vâ ̣y, cần có sự hiểu biết đầy đủ và đúng đắn về quyền cơ bản này của công dân để có sự chủ động trong các công tác phòng, tránh tác động xấu từ việc thụ hƣởng quyền này tƣ̀ phía công dân tới công cuộc xây dựng và quản lý nhà nƣớc. Viê ̣c nghiên cứu chủ động và đầy đủ về các quy định của pháp luật về quyền tƣ̣ do tín ngƣỡng, tôn giáo sẽ là công cụ hữu hiệu để ngăn cản sự lạm dụng quyền này từ những ngƣời có ý đồ không tốt, đồng thời là có cơ sở để xử lý các sai phạm có liên quan. Quan điểm thống nhất của Đảng và Nhà nƣớc Viê ̣t N am tƣ̀ trƣớc tới nay đều tôn trọng và đảm bả o quyền cho đồng bào có đa ̣o . Tuy nhiên trong quá trình thƣ̣c hiê ̣n chính sách không tránh khỏi còn có những tồn ta ̣i, hạn chế cần đƣợc khắc phục. Có nhiều nguyên nhân nhƣng phần lớn là do hê ̣thống ph áp luật còn có những bất câ ̣p, có những quy đi ̣nh chƣa rõ ràng gây ra hiểu sai và thƣ̣c hiê ̣n sai ; nhâ ̣n thƣ́ c của ngƣời dân và của những ngƣời trƣ̣c tiếp làm công tác tôn giáo còn chƣa cao ; ý thƣ́ c pháp luâ ̣t của đồng bào theo đa ̣o còn thấp và bi ̣lợi dụng… Một vấn đề khác đó là quyền tƣ̣ do tín ngƣỡng , tôn giáo có nhƣ̃ng giới ha ̣n quyền đã đƣợc quy đi ̣nh trong luâ ̣t pháp quốc tế và cả luâ ̣t pháp quốc gia . Mă ̣c dù trong nhiều trƣờng hợp giới hạn quyền là điều cần thiết song sƣ̣ giới ha ̣n đó tới đâu và nhƣ thế nào sao cho phù hợp và tránh đƣợc nhƣ̃ng sƣ̣ la ̣m dụng quyền lƣ̣c, hay bi ̣ảnh hƣởng bởi nhƣ̃ng đi ̣nh kiến khiến quyền này không đƣợc bảo đảm một cách thỏa đáng . Tƣ̀ nhƣ̃ng lý do trên , tác giả lựa chọn đề tài “ Quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo theo pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam ” làm đề tài luâ ̣n văn tha ̣c sĩ của mình, với mục đích phân tích tính tƣơng thích của pháp luâ ̣t trong nƣớc và pháp luâ ̣t quốc tế, đồng thời đƣa ra đƣợc nhƣ̃ng kiến nghị nhằm hoàn thiê ̣n hê ̣thống pháp luâ ̣t trong nƣớc phù hợp và tƣơng thích với pháp luật quốc tế nâng cao hiê ̣u quả

 

MÃ TÀI LIỆU: 19534

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *