Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động, HAY

Quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động, HAY

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong luật lao động quốc tế, tôn trọng quyền tự do công đoàn đƣợc xem nhƣ là một nguyên tắc cơ bản trong lao động. Quyền này bao gồm quyền của ngƣời lao động đƣợc tự do thành lập, tham gia hoặc không tham gia vào các công đoàn khác nhau. Do đó, theo các công ƣớc quốc tế của Liên hợp quốc và Tổ chức lao động quốc tế, tất cả ngƣời lao động đều có quyền tự do thành lập, tham gia vào các công đoàn, nếu việc thành lập, tham gia đó không trái với trật tự công cộng hoặc xâm phạm an ninh, lợi ích của quốc gia sở tại. Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 quy định “Mọi người đều có quyền tự do lập hội với những người khác, kể cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình” (Điều 22, khoản 1). Quy định này cho phép tất cả mọi ngƣời lao động thực hiện quyền tự do công đoàn một cách không hạn chế, ngoại trừ những trƣờng hợp pháp luật của quốc gia thành viên quy định hạn chế đối với những đối tƣợng nhất định, nhằm mục đính đảm bảo cho một xã hội dân chủ, vì lợi ích, an ninh quốc gia và trật tự công cộng hoặc vì mục đích bảo vệ các quyền và tự do của những ngƣời khác. Ngoài Liên hợp quốc, quyền tự do công đoàn của ngƣời lao động cũng luôn là tâm điểm đƣợc bảo vệ bởi Tổ chức lao động quốc tế. Quyền này là một trong những yếu tố thể hiện nền dân chủ và sự phát triển của một quốc gia. Nói cách khác, nền dân chủ và sự phát triển bền vững về kinh tế của một quốc gia sẽ bị hạn chế rất nhiều nếu một bộ phận ngƣời lao động bị tƣớc đi quyền đƣợc tự thành lập tổ chức để bảo vệ quyền và lợi ích của mình . Do đó, tôn trọng quyền tự do thành lâ ̣p và gia nhập công đoàn là việc làm quan trọng giúp bảo đảm quyền của ngƣời lao động nói riêng, quyền con ngƣời nói chung. Ở Việt Nam t ừ khi bƣớc vào thời kì đổi mới, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên cả nƣớc đã tăng nhanh về số lƣợng và quy mô đầu tƣ, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã phát triển mạnh và thu hút số lƣợng lớn lao động vào làm việc. Trƣớc thực trạng đó, nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quyền của ngƣời lao động đã đƣợc Nhà nƣớc ban hành hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với những đặc điểm của thời kì mới. Việc bảo đảm quyền con ngƣời nói chung và quyền của ngƣời lao động nói riêng luôn đƣợc xác đi ̣nh là chủ trƣơng, chính sách lớn của Đảng và Nhà nƣớc ta, đƣợc ghi nhâ ̣n trong Hiến pháp và nhiều
10. 2 văn bản pháp luâ ̣t quan trọng . Theo đó, quyền của ngƣời lao động trong các lĩnh vực khác nhau, nhƣ: chính trị, công đoàn, việc làm, giáo dục, y tế và văn hóa…đã từng bƣớc đƣợc hoàn thiện. Trong đó, đối với ngƣời lao động quyền tự do công đoàn là một quyền cơ bản và quan trọng.

MÃ TÀI LIỆU: 19394

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *