Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành Luật / Quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình, HOT

Quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài Bình đẳng nam nữ là tiêu chuẩn đƣợc ghi nhận trong văn bản quốc tế và điều ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời. Quyền bình đẳng này là một trong những chuẩn mực quan trọng mà các quốc gia hƣớng đến nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định dân chủ, tiến bộ xã hội mà đây còn là yếu tố cơ sở của các quyền con ngƣời. Cựu Tổng thƣ ký Liên hợp quốc B.Gali cũng đã khẳng định: “Phụ nữ chiếm hơn một nửa nhân loại nhưng chưa có quốc gia nào trên thế giới đối xử với phụ nữ một cách xứng đáng”. Do vậy, bảo đảm quyền giữa nam và nữ là mục tiêu chung của toàn nhân loại. Vấn đề bình đẳng giới chỉ đƣợc quan tâm khi Liên hợp quốc ra đời và trong Hiến chƣơng Liên hợp quốc năm 1945 khẳng định: “…niềm tin vào…sự bình đẳng về các quyền giữa phụ nữ và đàn ông”. Đặc biệt, năm 1979, Liên hợp quốc đã thông qua Công ƣớc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (viết tắt là CEDAW). Công ƣớc đã trở thành một phần trong hệ thống điều ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời với mục đích bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới, không phân biệt giới tính trong việc thụ hƣởng các quyền con ngƣời và các quyền tự do cơ bản. Một trong lĩnh vực có ý nghĩa rất quan trọng đến cuộc sống con ngƣời nói chung và của phụ nữ nói riêng, đó là hôn nhân và gia đình. Quyền bình đẳng này đƣợc nhấn mạnh trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (viết tắt là UDHR), Công ƣớc về các quyền dân sự và chính trị (viết tắt là ICCPR) và CEDAW là một trong nền móng pháp lý quyết định để phụ nữ đạt đƣợc sự bình đẳng trọn vẹn với đàn ông. Hôn nhân gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển ổn định của xã hội. Không chỉ vợ chồng, các con, mà cả Nhà nƣớc và xã hội đều quan tâm tới việc xây dựng và củng cố quan hệ hôn nhân, làm sao cho hôn nhân đƣợc bền vững, gia đình đƣợc hoàn thiện, hạnh phúc. Sự bền vững của hôn nhân là sự bền vững của từng gia đình và tạo nền tảng cho xã hội bền vững. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc thì các thành viên phấn khởi lao động, sáng tạo, xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chúng ta làm cách mạng là để giành lấy tự do, độc lập, dân chủ, bình đẳng trai gái đều ngang quyền nhau. Đàn ông phải kính trọng phụ nữ”. Đây là
8. 2 nội dung mang tính nhân văn, tính cách mạng trong đƣờng lối cách mạng của Đảng ta. Thấm nhuần quan điểm, tƣ tƣởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thực hiện nhất quán đƣờng lối, quan điểm về giải phóng phụ nữ, thực hiện nam nữ bình quyền trong mọi lĩnh vực đời sống, trong đó có hôn nhân gia đình. Nhận thức rõ đƣợc ý nghĩa quan trọng này, sau khi gia nhập CEDAW (năm 1982) và các công ƣớc quốc tế về quyền con ngƣời, Nhà nƣớc ta càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của bình đẳng nam nữ trong hôn nhân, gia đình. Quyền bình đẳng của phụ nữ không chỉ dừng lại ở quan điểm, tƣ tƣởng, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta mà còn đƣợc ghi nhận trong luật pháp là nguyên tắc Hiến định. Điều 26 Hiến pháp 2013 qui định “công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới”, “nghiêm caams phân biệt đối xử về giới”. Tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới nói chung và quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân gia đình nói riêng, vận động phụ nữ tham gia thực hiện đƣờng lối đổi mới, nghị quyết Đại hội XI của Đảng ta khẳng định: Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ. Nghiên cứ u, bổ sung và hoàn thiện các luật pháp, chính sách đối vớ i lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của mình; tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia vào cấp ủy và bộ máy quản lý nhà nướ c. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội và các hành vi bạo lực, buôn bán, xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ [27]. Điều này có cơ sở là, việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ đƣợc bắt nguồn từ bản chất của chế độ xã hội và đƣợc coi là mục tiêu hàng đầu ngay từ khi Nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa đƣợc thành lập. Mục tiêu này của Đảng và Nhà nƣớc ta đƣợc bảo đảm bằng trách nhiệm quốc gia trƣớc cộng đồng quốc tế. Thấm nhuần tƣ tƣởng lãnh đạo của Đảng và Nhà nƣớc, trong tiến trình phát triển, Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu lớn trong công cuộc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình, đƣợc cộng đồng quốc tế công nhận. Nhà nƣớc ta đã ban hành nhiều quy định trong văn bản pháp luật đảm bảo
9. 3 bình đẳng giới trong hôn nhân gia đình phù hợp với luật quốc tế nhƣ: Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản hƣớng dẫn luật; cũng nhƣ ban hành các chính sách, chƣơng trình hành động phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền bình đẳng trong gia đình. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia ở châu Á, chịu ảnh hƣởng và tác động nhiều của tƣ tƣởng Nho giáo, ý thức hệ phong kiến, tƣ tƣởng “trọng nam khinh nữ” đã để lại dấu ấn đậm nét và hậu quả nặng nề trong ý thức và đời sống xã hội, gia đình. Đây là một trong những rào cản lớn trong tiến trình giải phóng và phát triển xã hội. Bên cạnh đó, do tác động của các yếu tố khác và trong bối cảnh xã hội phát triển không đồng đều, một số vùng, khu vực còn yếu kém và lạc hậu, cộng thêm mặt trái của nền kinh tế thị trƣờng đang diễn ra hiện nay đã có những tác động xấu đến việc bảo đảm bình đẳng giới về hôn nhân và gia đình ở Việt Nam. Một số vấn đề còn bất cập nhƣ: quyền sở hữu tài sản của phụ nữ trong quá trình kết hôn và sau khi ly hôn, việc sử dụng các biện pháp tránh thai hay việc quyết định các vấn đề trong gia đình chỉ thuộc về một giới, vấn đề ngăn cấm trẻ em gái và phụ nữ đi làm và đi học do lý do giới tín. Nạn bạo hành do bất bình đẳng trong gia đình làm ảnh hƣởng đến tâm lý và sức khỏe của phụ nữ, vai trò của nam giới trong việc chia sẻ công việc gia đình. Trong các nghiên cứu định lƣợng quy mô nhỏ ở cả thành thị lẫn nông thôn, con số thƣờng dao động trong khoảng từ 16 đến 37% phụ nữ cho biết họ đã từng bị bạo lực về thể chất [78]. Một nghiên cứu trong 465 cặp vợ chồng cho thấy 50% nam giới nói rằng họ đã từng đánh vợ, trong khi chỉ 37% số phụ nữ cho biết họ đã từng bị lạm dụng [42]. Hay tỷ lệ sinh giữa bé trai và bé gái có nơi lên đến 1,15%, cho thấy mức độ phân biệt nam nữ còn cao. Từ những cơ sở trên đòi hỏi việc đƣa ra phân tích, so sánh giới trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình là rất quan trọng, nhằm đƣa ra những quan điểm, giải pháp về vấn đề xóa bỏ bất bình đẳng giới trong lĩnh vực này hiện nay, khắc phục những bất cập và tổn tại trong pháp luật và thực tiễn về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân gia đình. Do vậy, trong khuôn khổ luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Luật

 

MÃ TÀI LIỆU: 19559

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN ( VÍ DỤ: 0324 – trinhnam34gmailcom) có thể bỏ chữ @ mới gửi được)
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Phối hợp giữa cơ quan thi hành án dân sự với các cơ quan khác, 9đ

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thi hành án dân sự (THADS) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *