Quản lý tài chính đối với Báo Gia đình và Xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế

Báo cáo tài chính ngân hàng
 1. Luận Văn Quản lý tài chính đối với Báo Gia đình và Xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế miễn phí, dành cho các bạn đang làm đề tài luận văn về đề tài Quản lý tài chínhXEM THÊM BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN 

  https://zalo.me/0932091562

  MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cải cách tài chính công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình tổng thể cải cách hành chính quốc gia giai đoạn 2001-2010, các cột mốc đánh dấu sự đổi mới trong quản lý tài chính công là sự ra đời của Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Kết luận số 37-KL/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định 16). Nghị định 16 ra đời thay thế Nghị định 43/2006/NĐ-CP nhằm đổi mới toàn diện các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị, đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính (trong đó tự chủ tài chính là một trong những nội dung chính, quan trọng); đồng thời khắc phục một số tồn tại, hạn chế của Nghị định 43. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập gặp không ít khó khăn trên thực tế. Báo Gia đình và Xã hội, với tư cách là một đơn vị sự nghiệp công lập, cũng không ngoài xu hướng đổi mới. Trong những năm vừa qua, công tác quản lý tài chính của Báo Gia đình và xã hội đã đạt được một số kết quả nhất định, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, song cơ chế quản lý tài chính đang được áp dụng ở Báo cũng bộc lộ những hạn chế, bất cập. Để góp phần hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở Báo Gia đình và xã hội, phù hợp với tiến trình đổi mới quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập được Đảng và Nhà nước đề ra, đề tài “Quản lý tài chính

 2. 11.2 đối với Báo Gia đình và Xã hội thuộc Tổng cục Dân số- Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế” được chọn làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Công. 2. Tình hình nghiên cứu: Xuất phát từ thực tiễn Nhà nước bao cấp trong đầu tư và cung ứng dịch vụ, trong khi nguồn lực bị hạn chế, làm cho số lượng cũng như chất lượng dịch vụ công ở Việt Nam rất thấp, quan điểm xã hội hoá dịch vụ sự nghiệp công đã được hình thành. Cơ chế tài chính trong việc cấp, sử dụng ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công thời gian qua đã được thảo luận, nghiên cứu trong nhiều chương trình, hội thảo quan trọng. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về lĩnh vực này còn rất ít, chỉ có một số công trình đề cập đến góc độ: – Đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đới với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thực hiện trong những năm gần đây, đặc biệt có công trình nghiên cứu sau: + Đổi mới cơ chế tài chính đối với dịch vụ sự nghiệp công (Mai Thị Thu, www.mof.gov.vn ngày 31/12/2015). Công trình nghiên cứu này đã chỉ ra những mặt hạn chế bất cập trong cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công như việc song song tồn tại 2 phương thức tài trợ, đi c ng với đó là 2 cơ chế tài chính khác nhau khiến cho cơ chế tài chính của các đơn vị cung ứng dịch vụ cũng như những hỗ trợ của Nhà nước đến đối tượng thụ hưởng còn nhiều bất cập. Đặc biệt đưa ra giải pháp phân bổ nguồn lực dựa tr n ết quả đầu ra, mức độ tài trợ dựa trên tính thiết yếu của dịch vụ, hỗ trợ trực tiếp đến người thụ hưởng (nhóm yếu thế). Đây là giải pháp hay, phù hợp với chủ trương, lộ trình đổi mới về cơ chế tài chính đối với dịch vụ sự nghiệp công. Luận văn này sẽ cụ thể hóa giải pháp này khi áp dụng vào một đơn vị sự nghiệp cụ thể cung ứng dịch vụ truyền thông trong lĩnh vực Dân số-KHHGĐ. Từ đó đưa ra các ưu điểm, nhược điểm cũng như tính khả thi của giải pháp. – Thực trạng đổi mới cơ chế quản lý, nhất là đổi mới cơ chế quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Có thể kể ra một số công trình đã được công bố về lĩnh vực này như sau: + Luận văn thạc sỹ của Lê Quang Huy về đề tài: “Quản lý tài chính đối với các Hệ phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam: Kinh nghiệm và giải pháp”. Luận
 3. 12.3 văn này đã góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Phân tích và đánh giá thực trạng về quản lý tài chính đối với các hệ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam”. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chínhđối với các hệ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam như củng cố mở rộng nguồn thu, cải thiện chất lượng quản lý chi (hoàn thiện cơ chế chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, hoàn thiện mức khoán chi thường xuyên với các nội dung chi đặc thù hoặc chiếm tỷ trọng lớn); Mở rộng phân cấp qu ền tự chủ cho các hệ phát thanh, tăng cường c ng tác iểm tra, giám sát c ng tác quản lý tài chính tại các hệ phát thanh… Tuy nhiên, luận văn chưa có đề cập đến phương thức chi trả thu nhập cho người lao động, mức khoán chi đối với các nội dung đặc thù tạo cơ chế chi trả cho các đối tượng có trình độ cao, giải quyết thực trạng “cào bằng chất xám” như hiện nay. + Luận văn thạc sỹ quản lý kinh tế của Đặng Thị Hồng Vân về đề tài: “Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính ở Đài Truyền hình Việt Nam (2015)”. Đây cũng là một trong số ít các công trình nghiên cứu đề cập tới công tác quản lý tài chính ở một đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hóa – thông tin. Luận văn này đã góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp tryền hình. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Đài truyền hình Việt Nam trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó, đưa ra các giải pháp về quản lý vốn và tài sản, quản lý và hai thác nguồn thu, quản lý chi phí, phân cấp và giám sát các đơn vị trực thuộc, hoàn tiện quy chế tài chính mới ph hợp với điều iện hiện na … các giải pháp hoàn thiện cơ chế tài chính trong luận văn này đối với đơn vị sự nghiệp được áp dụng đối với cơ chế của đơn vị sự nghiệp loại tự đảm bảo chi phí thường xuyên và chi đầu tư. Trong khuôn khổ nghiên cứu Báo Gia đình và Xã hội, cũng có một số công trình nhưng mang tính kỹ thuật báo chí. Riêng nghiên cứu về quản lý tài chính đối
 4. 13.4 với Báo Gia đình và xã hội vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Mục đích: Mục đích nghiên cứu đề tài là đưa ra các quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý tài chính đối với Báo Gia đình và xã hội trong giai đoạn 2016-2018. 3.2 Nhiệm vụ: Để thực hiện được mục đích trên đây, đề tài có nhiệm vụ: Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở khoa học của quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế không có thu dịch vụ khám, chữa bệnh. Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng quản lý tài chính đối với Báo Gia đình và xã hội Thứ ba, đưa ra các quan điểm, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quản lý tài chính đối với Báo Gia đình và xã hội trong thời gian tới. 4. Phạm vi và đối tượng nghi n cứu: 4.1 Phạm vi nghi n cứu: – Phạm vi: Hoạt động quản lý tại chính tại đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế không có thu dịch vụ khám, chữa bệnh, trường hợp tại Báo Gia đình và xã hội. – Thời gian nghiên cứu: từ năm 2013 – 2015 và giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính đối với Báo Gia đình và Xã hội cho giai đoạn 2016-2018. 4.2 Đối tượng nghi n cứu: Trong luận văn này, đối tượng nghiên cứu là hoàn thiện quản lý tài chính ở Báo Gia đình và xã hội. Các giải pháp đề xuất hoàn thiện quản lý tài chính cho giai đoạn tiếp theo. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn được nghiên cứu bằng phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử cùng các phương pháp cụ thể khác như phương pháp hệ thống, phân tích, tổng hợp, so sánh, gắn lý luận với thực tiễn và dự báo để chọn lọc tri thức khoa học cũng như kinh nghiệm thực tiễn.
 5. 14.5 6. Những đóng góp mới và ý nghĩa của luận văn Các kết quả của luận văn góp phần bổ sung những vấn đề lý luận quản lý tài chính công, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc nghiên cứu nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế không có thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trường h

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/