Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hiện nay

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình đổi mới đất nước, sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) ngày càng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quan tâm, đặc biệt là GD & ĐT ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo. Điều đó được thể hiện qua các Nghị quyết của Đảng, của Quốc Hội, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, Ngành như: Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (2001), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (2006), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011), Nghị quyết 40 của Quốc hội tại kỳ họp thứ tám khoá X, các Chiến lược phát triển giáo dục theo từng thời kỳ. Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 của Chính phủ cũng đã khẳng định thách thức đối với GD & ĐT của nước ta trong giai đoạn này là “Ở trong nước, sự phân hoá xã hội có chiều hướng gia tăng. Khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm dân cư, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền ngày càng rõ rệt, gây nguy cơ dẫn đến sự thiếu bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, gia tăng khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền và cho các đối tượng người học”. [4 tr.7] Tại kỳ họp lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI cũng đã thông qua Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Trong quản lý nhà trường nói chung, quản lý trường THCS nói riêng, quản lý hoạt động dạy học đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một trong các yếu tố quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hình ảnh và uy tín của nhà trường, mang lại niềm tin cho phụ huynh, cho học sinh (HS) và xã hội. Do đó, quản lý tốt hoạt động dạy học nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo
6. 4 dục đã đề ra là một nhiệm vụ quan trọng đối với người cán bộ quản lý (CBQL) nhà trường. Thành phố Cà Mau với vị trí là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục của tỉnh Cà Mau, chất lượng GD & ĐT nói chung, chất lượng dạy học nói riêng luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh, góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và tỉnh. Song, GD & ĐT thành phố Cà Mau đã và đang phải đối mặt với thách thức rất lớn, đó là, sự mất cân đối giữa chất lượng hoạt động dạy học ở nội thành và ngoại thành nhất là ở cấp THCS. Sự không đồng bộ này ảnh hưởng rất lớn đến GD & ĐT, kéo lùi sự phát triển chung của cấp học này, cũng như nhịp độ phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội của thành phố. Thực tiễn cho thấy quản lý hoạt động dạy và học của các trường THCS ở các xã thuộc thành phố Cà Mau còn nhiều bất cập, đặc biệt là quản lý hoạt động giảng dạy, quản lý hoạt động học của HS, quản lý cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị dạy học (TBDH). Nhận thức được vấn đề trên, Đảng bộ thành phố Cà Mau đã nêu rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X nhiệm kỳ 2011-2015 là “ từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao đồng bộ chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học giữa khu vực nội thành và ngoại thành”. [6, tr.21]. Xuất phát từ thực tiễn của giáo dục và đào tạo thành phố Cà Mau hiện nay, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố tôi chọn đề tài “Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hiện nay” 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Ở nước ta các nhà nghiên cứu về giáo dục, quản lý giáo dục, khoa học quản lý giáo dục và quản lý nhà trường như Trần Kiểm, Thái Duy Tuyên,
7. 5 Trần Văn Kim, Vũ Như Thành, Lê Minh Đức, Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo…đã làm sáng tỏ khái niệm về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường và các hoạt động có liên quan. Vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của GV đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong nước. Các tác giả Nguyễn Ngọc Hợi, Phạm Minh Hùng, Thái Văn Thành đã nêu lên những nguyên tắc chung về nâng cao chất lượng của đội ngũ GV như: xây dựng hoàn thiện quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn; tổ chức bồi dưỡng năng lực chuyên môn; xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng hợp lý để kích thích phong trào thi đua dạy tốt… Tác giả Trần Bá Hoành cũng đã đề cập đến việc đổi mới phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung tâm, tăng cường phương pháp tự học, phát triển các phương pháp dạy học tích cực…”[21,tr.41] Tác giả Lê Huỳnh trong “Cẩm nang nghiệp vụ quản lý trường học” đã khẳng định “vai trò rất lớn của Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM trong nâng cao chất lượng học tập cho học sinh, cũng như trách nhiệm của Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, các Hội đồng khác trong nhà trường đối với nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên”.[11, tr. 13] Trong “ Những bài giảng về quản lý trường học”, tác giả Hà Sĩ Hồ đã nêu rõ mục tiêu quản lý, nội dung và giải pháp quản lý nhà trường phổ thông. Tác giả cho rằng “trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, việc quản lý dạy và học (theo nghĩa rộng) là nhiệm vụ trung tâm của nhà trường”. [10, tr.47] Về giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, tác giả Nguyễn Văn Lê đã nêu “Cần có giải pháp phòng ngừa, khắc phục hiện tượng học sinh yếu kém; cần chú trọng các giải pháp giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, giáo viên kết hợp với việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…”[15, tr.91]. Tác giả cũng nêu rõ quan điểm của mình về sự cần thiết của các phương tiện
8. 6 hỗ trợ dạy học trong các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông là “thiết bị và đồ dùng dạy học là phương tiện vật chất để phục vụ quá trình đổi mới phương pháp dạy học, giúp cho giáo viên thực hiện có hiệu quả mục tiêu dạy học, giúp học sinh trực tiếp quan sát, phát huy tính chủ động, tích cực, phát huy năng lực sáng tạo trong tiếp thu kiến thức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”[15, tr.93] Thời gian qua nhiều hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề được tổ chức để bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng dạy học bộ môn,… Qua các đề tài nghiên cứu, các bài tham luận ở các hội thảo, hội nghị, các tác giả đều đã làm rõ vai trò của người hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng dạy học. Trong đó nhấn mạnh khả năng tổ chức các hoạt động về chuyên môn như: bồi dưỡng GV, bồi dưỡng HS giỏi, chuẩn hóa đội ngũ, tổ chức các hội thảo về PPDH hiệu quả. Trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cao lãnh là một thành phố mới thành lập, hoạt động dạy học của các trường ở trung tâm và các trường vùng ven có đặc điểm tương tự như thành phố Cà Mau. Tác giả Tăng Thị Kim Dung đã thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục với đề tài “ Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường THCS trên địa bàn ven đô thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS nói chung, thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở một số trường THCS trên địa bàn ven đô thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và đề xuất một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học ở các trường này. Tuy nhiên, khi đề xuất các giải pháp tác giả chỉ tập trung vào giải pháp về quản lý CSVC và quản lý các điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học, tăng cường đầu tư, phát triển mạng lưới trường lớp, cung cấp TBDH, xây nhà công vụ cho GV, hỗ trợ kinh phí đi lại cho GV…mà chưa đề cập nhiều đến các giải pháp quản lý chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng dạy học.
9. 7 Tại tỉnh Cà Mau, tác giả Báo Trung Thành đã thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với đề tài “nâng cao chất lượng dạy học tại các trường trung học phổ thông huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau”, nghiên cứu tìm nguyên nhân vì sao chất lượng dạy học tại các trường THPT ở huyện Thới Bình luôn thấp hơn các trường THPT ở các địa phương khác trong tỉnh và đề xuất các giải pháp về quản lý chất lượng dạy học. Trong quá trình nghiên cứu tác giả tập trung vào phương pháp đánh giá chất lượng đầu vào (HS lớp 10) để phân loại HS từ đó đề xuất các biện pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng, đồng thời tác giả cũng tập trung nhấn mạnh các giải pháp quản lý đổi mới PPDH và KTĐG. Tuy nhiên, tác giả chưa đề xuất giải pháp để giải quyết những hạn chế hiện nay của các trường THPT huyện Thới Bình là CSVC, trường lớp và chất lượng đội ngũ GV. Tác giả Võ Thanh Liêm thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với đề tài “Một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau”. Trong đó đã trình bày đặc điểm, tình hình chung của các trường THPT ở vùng nông thôn và những đặc điểm về hoạt động giảng dạy, học tập của GV và HS, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lý để nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt tập trung giải quyết vấn đề về đổi mới quản lý PPDH và KTĐG, về các biện pháp huy động HS đến trường và hạn chế HS bỏ học, về ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy. Song tác giả chưa đề xuất được các giải pháp tác động nâng cao chất lượng đội ngũ GV, cũng như giải pháp tác động đến HS để nâng cao chất lượng học tập. Tác giả Trần Thị Thủy Trâm thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục với đề tài “Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn thành phố Cà Mau”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0479

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *