Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Quản lý đội ngũ giáo viên THCS trên địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội

Quản lý đội ngũ giáo viên THCS trên địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến ĐNGV, coi đó là nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển. Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII đã khẳng định: Muốn nâng cao chất lượng GD – ĐT thì một trong những giải pháp quan trọng có ý nghĩa quyết định là xây dựng, phát triển ĐNGV. Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục” đã chỉ rõ: mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có kết quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trước yêu cầu phát triển nền giáo dục Việt Nam trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nêu rõ: Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; trong đó, đổi mới cơ chế QLGD, phát triển ĐNGV và CBQL là khâu then chốt. Cùng với đổi mới QLGD thì xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được coi là những giải pháp đột phá trong Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020. Để thực hiện các quan điểm chỉ đạo trên đây, trong nhà trường, HT là người trực tiếp quản lý, phát triển ĐNGV; chủ động thu hút và tập hợp lực 3
6. lượng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ của nhà trường với những nội dung và hình thức phù hợp. Thực tiễn cho thấy, quản lý tốt ĐNGV sẽ là động lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ khác của nhà trường. Chất lượng chuyên môn, cơ cấu đội ngũ, phẩm chất chính trị, đạo đức, đạo đức lối sống; kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của ĐNGV là một tiêu chí quan trọng làm nên uy tín và thương hiệu của một nhà trường. Do đó, quản lý ĐNGV luôn được CBQL các cấp, lãnh đạo các nhà trường đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, công tác quản lý ĐNGV của HT các trường THCS huyện Từ Liêm, Hà Nội đã được quan tâm. Tuy nhiên, xuất phát từ những nguyên nhân khác nhau mà vấn đề này còn có những khuyết điểm, hạn chế, như: chưa xây dựng được kế hoạch phát triển ĐNGV vừa bảo đảm tính lâu dài, vừa phù hợp với nhiệm vụ trước mắt của nhà trường; quản lý của HT đối với một số mặt hoạt động của GV có những mặt chưa thật sự sâu sát; những bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý ĐNGV chậm được khắc phục… những hạn chế, khuyết điểm đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng và kết quả giáo dục của các nhà trường. Mặt khác, để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng thương hiệu nhà trường, thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn huyện Từ Liêm thì vấn đề quản lý ĐNGV cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa. Từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý đội ngũ giáo viên THCS trên địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội” để nghiên cứu là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận văn Khẳng định vị trí, vai trò của nhà giáo đối với sự nghiệp GD – ĐT, Nghị quyết Trung ương Hai khoá VIII chỉ rõ: “GV là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. GV phải có đủ đức, tài”[22, tr.38]. Vì 4
7. vậy, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý phát triển ĐNGV được xác định là một trong những giải pháp quan trọng mang tính đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Đây là vấn đề luôn được đề cao và thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học, nhà giáo. Những nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng GV Trong những năm qua đã có nhiều công trình khoa học của các tác giả nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng GV ở phạm vi khác nhau. Có những công trình đi sâu nghiên cứu về đào tạo GV của các nhà trường sư phạm, như: “Nâng cao chất lượng đào tạo ĐNGV khoa học xã hội nhân văn trong quân đội giai đoạn hiện nay” do tác giả Đặng Đức Thắng làm chủ biên đã khẳng định vị trí, vai trò đội ngũ nhà giáo; đồng thời các tác giả đã đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ĐNGV khoa học xã hội nhân văn ở nhà trường quân đội hiện nay. Cùng hướng nghiên cứu này nhưng ở phạm vi hẹp hơn, đề tài khoa học: “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo GV khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị thời kỳ mới” do tác giả Mai Văn Hóa làm chủ nhiệm đã quan tâm nghiên cứu đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo GV ở Học viện Chính trị;… Có những công trình nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn, như: “Chuẩn hóa chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội” của tác giả Trần Đình Tuấn. Trên cơ sở tiếp cận cấu trúc nhân cách của nhà giáo quân đội, tác giả đã đề xuất một số biện pháp chuẩn hóa chất lượng đội ngũ nhà giáo quân đội cho phù hợp với tình hình mới. Về quản lý, phát triển ĐNGV Quản lý, phát triển ĐNGV không chỉ là vấn đề quan tâm của các nhà quản lý mà đã có nhiều khoa học, nhà giáo nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý ĐNGV cả ở phạm vi vĩ mô và vi mô dưới góc độ QLGD theo ngành, bậc học. Đó là những nghiên cứu của các tác giả Đặng Quốc Bảo, Trần Kiểm, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Đức Trí, Phạm Viết Vượng,… 5
8. Nghiên cứu những vấn đề có tính chất cơ bản về đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV, nhóm tác giả Bùi Minh Hiền – Vũ Ngọc Hải – Đặng Quốc Bảo khẳng định, ĐNGV có vai trò rất quan trọng cho sự thành bại của sự nghiệp giáo dục. Vì rằng, sản phẩm mà họ tạo ra là sự tích hợp cả nhân tố tinh thần và vật chất, đó là “Nhân cách – sức lao động”. Do vậy, GV cần phải: “Làm sạch sẽ đội ngũ, (Shining the Staff) tăng cường tính kỷ cương sư phạm để mọi người trong đội ngũ đều có phẩm chất tốt, là tấm gương sáng cho học sinh”[42, tr.275 – 276]. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã đi sâu xác định biện pháp quản lý GV mang tính tổng thể dưới góc độ của khoa học QLGD cả ở tầm vĩ mô và vi mô. Nhiều công trình khoa học đi sâu nghiên cứu quản lý, phát triển ĐNGV theo bậc học, ngành học, từng vùng miền khác nhau và trong từng nhà trường cụ thể như: Nghiên cứu về quản lý, phát triển ĐNGV tiểu học có đề tài: “Những biện pháp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV tiểu học ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay” của tác giả Dương Văn Đức; đề tài “Biện pháp quản lý bồi dưỡng GVTH thành phố Nam Định đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp” của tác giả Dương Thị Minh Hiền; tác giả Trần Thị Ngọc Bảo tập trung hướng nghiên cứu của mình vào “Biện pháp quản lý ĐNGV tiểu học Huyện An Dương, Hải Phòng theo chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học”.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0501

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *