Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Phát triển kinh tế ở vùng đồng bào công giáo tỉnh Đồng Nai

Phát triển kinh tế ở vùng đồng bào công giáo tỉnh Đồng Nai

1. Lý do chọn đề tài Là một quốc gia có nhiều dân tộc (54 dân tộc), nhiều tôn giáo (với 13 tôn giáo) cùng tồn tại và sinh sống, trong đó, đồng bào theo đạo công giáo chiếm một tỉ lệ tương đối lớn, sinh sống ở mọi miền của đất nước, tập trung chủ yếu ở những trung tâm KT-XH và là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc phát triển kinh tế nói chung, kinh tế VĐBCG nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan, coi đây là một vấn đề hết sức quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN. Đồng Nai là một trong những tỉnh có nhiều tôn giáo, các tín đồ các tôn giáo chiếm tới 63,34% dân số toàn tỉnh, cá biệt có một số xã, phường, thị trấn tôn giáo toàn tòng. Sau gần 30 năm thực hiện đổi mới, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là nhờ sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương, kinh tế VĐBCG có sự phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh nói chung và của đồng bào công giáo trên địa bàn, củng cố niềm tin của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, kinh tế VĐBCG trên địa bàn còn những hạn chế nhất định, còn gặp nhiều khó khăn; chủ yếu vẫn là buôn bán nhỏ lẻ, sản xuất manh mún, sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế còn chậm, giá trị gia tăng của một số ngành sản xuất còn thấp…; bên cạnh đó đời sống vật chất và tinh thần của VĐBCG vẫn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, mức sống thấp, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa… những yếu kém, khuyết điểm đó, cùng với sự thiếu hiểu biết của đồng bào đã tạo sở hở cho các thế lực thù địch,
6. 4 phản động lợi dụng kích động, chống phá làm mất ổn định tình hình chính trị – xã hội và sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Những bất cập trên đây do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó quan trọng nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với phát triển kinh tế – xã hội VĐBCG chưa kịp thời, có mặt còn bất cập, yếu kém, chưa có một chính sách cụ thể về định hướng, đầu tư phát triển kinh tế VĐBCG. Với lý do đó, tác giả chọn vấn đề “Phát triển kinh tế ở vùng đồng bào công giáo tỉnh Đồng Nai” để làm luận văn thạc sỹ vừa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Xung quanh vấn đề phát triển kinh tế vùng đồng bào có đạo đã có nhiều công trình, bài viết của các tác giả, tập thể tác giả, tiêu biểu: Báo cáo khoa học về “Đồng bào công giáo Hà Tĩnh thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới” của tác giả Tùng Ánh, Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2013. Theo tác giả, Hà Tĩnh là một địa bàn có nhiều đồng bào công giáo sinh sống, những năm qua quán triệt các chỉ thị của Đảng, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng VĐBCG. Điều đó đã tạo ra sự đồng thuận, hiểu biết lẫn nhau giữa đồng bào có đạo và không có đạo, tạo sự đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế, góp phần xây dựng nông thôn mới của đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời tác giả rút ra một số bài học, đưa ra một số kiến nghị về chính sách và công tác tổ chức để tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình ở các địa phương khác. Bài viết “Điểm sáng vùng nông thôn đồng bào công giáo ở ấp Lộc Hòa xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom – tỉnh Đồng Nai” của Xuân Thành, Tạp chí VOVonline – Đài tiếng nói Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 2012. Tác giả đã
7. 5 phân tích, làm rõ những thành tựu đạt được trong phát triển KT-XH, văn hóa, giáo dục… của bà con giáo dân ấp Lộc Hòa. Là ấp văn hóa đầu tiên của huyện Trảng Bom và là một trong 4 ấp điểm của tỉnh Đồng Nai từ năm 2000, Lộc Hòa giữ vững danh hiệu ấp văn hóa suốt 12 năm liền, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011. Đó thực sự là những minh chứng rõ ràng cho sự đổi mới toàn diện ở một xứ đạo vùng nông thôn trên địa bàn Đồng Nai. Bài viết “Công tác Tôn giáo của tỉnh Đồng Nai hiện nay” của tác giả Đặng Mạnh Trung – Ban Dân vận Tỉnh ủy đăng trên Tạp chí Cộng sản điện tử ngày 21 tháng 2 năm 2010. Bài viết đã đánh giá khá toàn diện kết quả thực hiện công tác tôn giáo của tỉnh Đồng Nai trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành, tổ chức của chính quyền các cấp, đời sống mọi mặt của đồng bào công giáo đã có sự phát triển vượt bậc cả về vật chất lẫn tinh thần, điều đó đã góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con vào chính quyền, góp phần tạo lòng tin của bà con giáo dân đối với Đảng, chính quyền. Đồng thời, bài viết cũng chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của công tác này thời gian qua. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác tôn giáo của địa phương trong tình hình mới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục giáo dân kết hợp với quan tâm, đầu tư nâng cao đời sống vật chất – tinh thần của đồng bào theo đúng quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, coi đó là điều kiện cơ bản để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới. “Phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở tỉnh Đồng Nai”, luận văn thạc sỹ của Nguyễn Trần Minh, Học viện Chính trị (2013). Trên cơ sở phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn và một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững và phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở tỉnh Đồng Nai dưới góc độ kinh tế chính trị; đánh giá thực trạng phát triển phát triển kinh tế
8. 6 nông thôn ở Đồng Nai trong thời gian qua, tác giả đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. Ở công trình này tuy tác giả luận giải những vấn đề về phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở Đồng Nai, song khu vực nông thôn của tỉnh cũng là địa bàn có nhiều đồng bào công giáo sinh sống, do vậy phát triển kinh tế nông thôn bền vững cũng góp phần vào phát triển kinh tế VĐBCG trên địa bàn. “Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo công tác vận động đồng bào Công giáo từ năm 2001 đến năm 2010”, luận văn thạc sĩ của Phạm Quang Long, Học viện Chính trị (2012). Ở công trình này, tác giả nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lãnh đạo công tác vận động đồng bào Công giáo từ năm 2001 đến năm 2010; trên cơ sở đó rút ra kinh nghiệm nhằm góp phần tổng kết và thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ở địa phương ngày càng hiệu quả hơn. Mặc dù công trình không đi sâu nghiên cứu phát triển kinh tế của VĐBCG nhưng đây là tài liệu có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn làm cơ sở để tác giả nghiên cứu, tham khảo, chọn lọc và kế thừa một số thông tin số liệu.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0495

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *