Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Nai

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Nai

1. Lý do chọn đề tài Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, sự phát triển hạ tầng kinh tế nông thôn đã làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn nước ta, góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn có vai trò, vị trí quan trọng không những đối với sự phát triển sản xuất nông nghiệp và đời sống cư dân khu vực nông thôn, mà còn là tiền đề để phát triển các lĩnh vực khác. Đây cũng là vấn đề luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa VIII đã ban hành Kế hoạch số 97- KH/TU về việc “Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Trung ương”, trong đó đặc biệt quan tâm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nói chung, KCHTKT nông thôn nói riêng. Đồng Nai là tỉnh có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp, dịch vụ nhanh. Mặc dù vậy, dân số và lực lượng lao động ở nông thôn vẫn chiếm trên 60% dân số toàn tỉnh. Để thực hiện mục tiêu về cơ bản đến năm 2015 Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp, hiện đại đòi hỏi phải tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế nông thôn nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng công nghiệp và thành thị. Tỉnh đã tập trung đầu tư cho xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn, vì vậy hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn được cải thiện, đời sống người dân nông thôn từng bước được nâng lên rõ rệt. 3
6. Tuy nhiên, việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập đó là: hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế phát triển chưa đồng bộ, kịp thời; việc huy động các nguồn vốn trong xã hội, nhất là nguồn lực trong nhân dân và các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ nhựa hóa đường giao thông xã vẫn thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là hệ thống giao thông các xã vùng sâu, vùng xa; công tác kiên cố hóa kênh mương nội đồng còn chậm… Từ thực tiễn trên đây đòi hỏi Đồng Nai phải có bước đột phá mới trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn, góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Với lý do trên, tác giả chọn vấn đề “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Nai” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH, trong đó có hạ tầng kinh tế nông thôn là lĩnh vực lớn luôn được các cấp, các ngành quan tâm, nhiều tác giả nghiên cứu dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, tiêu biểu có các công trình: Xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam của PGS.TS Đỗ Hoài Nam và TS Lê Cao Đoàn biên soạn. Sách do nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản năm 2001. Ở công trình này, các tác giả đã đưa ra những khái niệm cơ bản về hạ tầng cơ sở ở nông thôn, hạ tầng cơ sở ở nông thôn trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Chỉ rõ vai trò, vị trí của hạ tầng cơ sở ở nông thôn với quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam; thực trạng hạ tầng cơ sở ở nông thôn, kinh nghiệm của một số nước trong phát triển hạ tầng cơ sở ở nông thôn. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển hạ tầng cơ sở ở nông thôn trong quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam. Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát triển kinh tế nông thôn – Thực trạng và giải pháp của Chu Tiến Quang biên soạn. Sách do Nxb Chính trị quốc gia xuất bản năm 2005; Một số kinh nghiệm điển hình về phát triển nông 4
7. nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Lưu Văn Sùng biên soạn. Sách do Nxb Chính trị quốc gia xuất bản năm 2004. Ở hai công trình này, các tác giả cho rằng: sự phát triển kinh tế – xã hội không thể tách rời việc đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển kết cấu hạ tầng là điều kiện để thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, từ đó có điều kiện để thu hẹp khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn. Một số vấn đề kinh tế xã hội trong tiến trình CNH, HĐH vùng đồng bằng sông Hồng, của PGS.TS Phạm Thanh Khôi và PGS.TS Lương Xuân Hiến biên soạn. Sách do Nxb Khoa học xã hội xuất bản năm 2006. Trên cơ sở nghiên cứu quá trình CNH, HĐH ở vùng đồng bằng sông Hồng, các tác giả đã chỉ ra một số vấn đề kinh tế – xã hội trong tiến trình CNH, HĐH của vùng. Đề xuất những quan điểm, giải pháp trong quá trình CNH, HĐH ở khu vực đồng bằng Sông Hồng, trong đó các tác giả coi trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng làm cơ sở cho quá trình CNH, HĐH. Dưới góc độ nghiên cứu của luận văn, luận án liên quan đến phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, có một số đề tài trong đó đáng chú ý là: “Phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh kinh nghiệm và giải pháp”, Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Đức Tuyên (Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội năm 2008). Tác giả đi sâu làm rõ những vấn đề về lý luận, thực tiễn phát triển hạ tầng KT-XH ở khu vực nông thông tỉnh Bắc Ninh. Đánh giá thực trạng, nguyên nhân những hạn chế trong quá trình phát triển hạ tầng KT-XH ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, vận dụng những kinh nghiệm của một số địa phương trong phát triển hạ tầng KT-XH. Từ đó tác giả đề xuất một số giải pháp để phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh. “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và vai trò của nó đối với củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay”, Luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Đức Độ (Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội năm 2002). Tác giả đã đi sâu làm rõ những vấn đề lý 5
8. luận và thực tiễn phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế; Vai trò của phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế đối với củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay. Đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế đối với củng cố quốc phòng ở nước ta hiện nay. “Phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông cửu long và tác động của nó đến củng cố khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trên địa bàn quân khu 9 hiện nay” Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Trần Thành (Học viện Chính trị, Hà nội, năm 2010); Ở công trình khoa học này, tác giả đã luận giải khá rõ nét về sự phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, tác động của nó đến củng cố khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) trên địa bàn Quân khu 9; đồng thời đề xuất những định hướng và giải pháp (trong đó có vấn đề phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn) để nâng cao hiệu quả tác động của nó đến phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long đối với củng cố khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu. “Phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở Đồng Nai” Luận văn thạc sĩ kinh tế của tác giả Nguyễn Trần Minh (Học viện Chính trị, Hà Nội năm 2013). Ở công trình này, tác giả đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn và một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững và phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở tỉnh Đồng Nai; đồng thời đánh giá thực trạng phát triển phát triển kinh tế nông thôn ở Đồng Nai trong thời gian qua. Từ đó, tác giả đã đề xuất các quan điểm và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông thôn bền vững ở tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội theo hướng CNH,HĐH ở huyện Thạch Hà – thực trạng và kiến nghị”, đề tài của Thạc sĩ Mai Thị Thanh Xuân, (Đại học quốc gia Hà Nội năm 2002). Đề tài đã làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn của quá trình phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH theo hướng CNH, HĐH ở huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh. Từ đó tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển kết cấu hạ tầng KT – XH ở huyện Thạch Hà. 6
9. Ở loại hình các bài báo khoa học, đã có một số lượng khá nhiều các bài báo viết về hạ tầng kinh tế – xã hội ở các khía cạnh khác nhau như: Thực trạng xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở một số vùng sinh thái của Nguyễn Minh Tuấn, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Số 17/2006; Hiệu quả của việc đầu tư xây dựng KCHT cho các xã vùng đặc biệt khó khăn, Nông thôn mới số 4/2006; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ hội và thách thức của Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm, Tạp chí Hội đập lớn và phát triển nguồn lực Việt nam, tháng 11/2006. Phát triển kết cấu hạ tầng từ quy hoạch đến đầu tư xây dựng của Nguyễn Văn Vịnh, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16, tháng 8/2011. Nhìn chung ở các bài báo khoa học này, các tác giả đều khẳng định vai trò quan trọng của kết cấu hạ tầng, hạ tầng kinh tế – xã hội đối với khu vực nông thôn, chỉ những hạn chế, cơ hội và thách thức trong quá trình đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam; đồng thời đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam trong những năm tới đây. Mặc dù với cách tiếp cận dưới góc độ kinh tế kỹ thuật hoặc kinh tế ngành, các tác giả trên đây nghiên cứu kết cấu hạ tầng hoặc kết cấu hạ tầng KT – XH với nhiều phạm trù và không gian khác nhau: có thể là ở cả nước; vùng miền hay lĩnh vực khác, nhưng chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn ở Đồng Nai. Vì vậy, tác giả chọn vấn đề: “Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Nai” có ý nghĩa cả lý luận và thực tiễn; Đồng thời không trùng lắp với bất kỳ công trình nào. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn. Trên cơ sở đó đề xuất quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. 7
10. * Nhiệm vụ – Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn. -Đánh giá thực trạng kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnhĐồngNai. – Đề xuất các quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng Kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn. * Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn là lĩnh vực lớn, phạm vi khảo sát rộng, do vậy tác giả không nghiên cứu hết các yếu tố cấu thành của KCHTKT nông thôn, mà chỉ tập trung vào nghiên cứu hệ thống đường giao thông; công trình thủy lợi, thủy nông; mạng lưới thiết bị phân phối điện; thông tin liên lạc, bưu chính viến thông và công trình khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai. Về không gian: Luận văn nghiên cứu phát triển cơ sở hạ tâng nông thôn trên địa bàn nông thôn tỉnh Đồng nai. Về thời gian: Luận văn tập trung phân tích, nghiên cứu, khảo sát số liệu, tư liệu từ năm 2008 đến nay. 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Đồng nai và thực tiễn phát triển KCHTKT nông thôn tỉnh Đồng Nai để làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn mà đề tài luận văn nghiên cứu. 8

 

MÃ TÀI LIỆU: 0486

          PHÍ TÀI LIỆU: 50.000

 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Đề tài: Thực trạng bán hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Bảo Nam

LỜI MỞ ĐẦU 1. Mục đích của bài báo cáo Môi giới bất động sản …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *