Pháp luật về quản lý hoạt động vận tải đường bộ

Báo cáo Luật

Luận Văn Pháp luật về quản lý hoạt động vận tải đường bộ miễn phí, dành cho các bạn đang làm đề tài luận văn về đề tài quản lý hoạt động vận tải đường bộ

XEM THÊM BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN 

https://zalo.me/0932091562

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Hoạt động vận tải nói chung và vận tải đƣờng bộ nói riêng có vai trò thiết yếu đối với sản xuất và đời sống của con ngƣời. Hiện nay ở nƣớc ta, vận tải ô tô đảm nhiệm trên 90% tổng khối lƣợng vận chuyển hành khách và trên 70% tổng khối lƣợng vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, hoạt động vận tải đƣờng bộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở nƣớc ta. Kể từ khi nhà nƣớc chủ trƣơng xã hội hoá lực lƣợng vận tảiđƣờng bộ, các thành phần kinh tế đã phát triển mạnh mẽ, các phƣơng tiện kinh doanh vận tảigia tăng nhanh chóng cả về số l đƣợc hoàn thiện. Vấn đề quản lý hoạt động vận tải đƣờng bộ luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta quan tâm và các nội dung này đã đƣợc đƣa vào Luật Giao thông đƣờng bộ từ năm 2001. Sau hơn 7 năm thực hiện, đã ban hành Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008 sửa đổi và các văn bản quy phạm pháp luật hƣớng dẫn Luật để quản lý hoạt động vận tải đƣờng bộ. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, trong lĩnh vực vận tải đƣờng bộ, đến nay vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém tác động tiêu cực đến chất lƣợng dịch vụ vận tải và an toàn giao thông, làm hạn chế những thành công trong quá trình phát triển của vận tải đƣờng bộ. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, chở quá tải… diễn ra phổ biến. Hiện tƣợng “xe dù”, “bến cóc”, “cơm tù”, đón trả khách không đúng nơi quy định, tranh giành khách, bán khách,… vẫn tồn tại; công tác quản lý nhà nƣớc về vận tải tuy không ngừng đƣợc hoàn thiện và đã đạt đƣợc những kết quả nhất định nhƣng chƣathật sựđƣợc đổimới, chƣa theo kịp vớisự phát triển và những diễn biến của hoạt động vận tải; công tác quản lý của các đơn vịvận tảicòn nhiều yếu kém cần khắc phục.
8. 2 Để có căn cứ hoàn thiện pháp luật cũng nhƣ khắc phục những tồn tại, bất cập nêu trên của hoạt động vận tải đƣờng bộ nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận tải và giảm thiểu tai nạn giao thông đƣờng bộ thì việc nghiên cứu, nắm bắt đƣợc cơ sở pháp lý và thực tiễn thi hành pháp luật là vô cùng cần thiết vì suy cho cùng, pháp luật đƣợc tạo ra cũng là để đi sâu vào cuộc sống thực tiễn. Đó chính là lý do tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật về quản lý hoạt động vận tải đường bộ” để làm luận văn thạc sĩ Luật Hiến pháp – Luật Hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài – Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tƣ pháp (1980), Xử lý vi phạm hành chính, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội; Đề tài đề cập đến một cách toàn diện về việc xây dựng một hệ thống khoa học của việc xử phạt vi phạm hành chính. Đề tài làm nền tảng pháp lý áp dụng cho việc xử phạt vi phạm hành chính trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có cả lĩnh vực vận tải đƣờng bộ. – Nguyễn Trọng Bình (2000), Đại họ áp dụng trong thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, trong đó bao gồm các kiến nghị hoàn thiện pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động vận tải đƣờng bộ. – Đỗ Quốc Phong (2010), Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô áp dụng cho tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sỹ, Trƣờng Đại học Giao thông vận tải. Luận văn đã làm sang tỏ một số vấn đề cơ bản về hoạt động vận tải nói chung và vận tải hành khách nói riêng Luận văn đánh giá thực trạng việc xây dựng, ban hành hệ thống pháp luật về
9. 3 vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô, từ đó đƣa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về vận tải đƣờng bộ nói chung và vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô nói riêng. – Trƣơng Thị Mỹ An (2014), Dịch vụ vận tải của Việt Nam, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị, Trƣờng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Luận văn đã nghiên cứu và làm sang tỏ một số cơ sở lý luận về dịch vụ vận tải trong đó bao gồm vận tải đƣờng bộ. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng dịch vụ vận tải của Việt Nam, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về vận tải trong đó có vận tải đƣờng bộ. Các công trình nghiên cứu trên, mặc dù không trực tiếp nghiên cứu về thực trạng pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ ở Việt Nam hiện nay, tuy nhiên, các công trình đã nghiên cứu sâu sắc những khía cạnh về thực tiễn hoạt động vận tảiđƣờng bộ ở một số địa phƣơng cụ thể, trên phạm vi cả nƣớc, đƣa ra đƣợc những hạn chế của các quy định pháp luật và công tác thi hành pháp luật về vận tải, trong đó có vận tải đƣờng bộ. Đồng thời, các công trình nghiên cứu cũng đã đƣa các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ. Những công trình này là nền tảng lý luận quan trọng, đi trƣớc mở đƣờng cho những công trình nghiên cứu tiếp theo. Tuy nhiên các công trình này chƣa đi sâu nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy, việc tiếp tục hƣớng nghiên cứu xoay quanh thực trạng pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ ở Việt Nam hiện nay là cần thiết, làm cơ sở để soi chiếu lại, củng cố, hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật. 3. Mục đích nghiên cứu của đề tài Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận có liên quan, luận văn phân tích thực trạng hệ thống nội dung cơ bản của quy định pháp luật về quản lý vận tài đƣờng bộ, thực tiễn áp dụng hiện nay, để tìm ra những hạn chế, vƣớng mắc và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý vận tài đƣờng bộ ở nƣớc ta thời gian tới.
10. 4 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài là: pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ và thực tiễn thi hành ở Việt Nam. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài của luận văn đƣợc giới hạn trong việc nghiên cứu pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ (trọng tâm là Luật Giao thông đƣờng bộ năm 2008 và văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật về hoạt động vận tải đƣờng bộ) trong nƣớc giai đoạn từ năm 2009 đến nay. 4. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 4.1. Phương pháp luận Luận văn sử dụng các phƣơng pháp duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu luận văn, tác giả sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu, trong đó có các phƣơng pháp cụ thể nhƣ: Phương pháp phân tích: Trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ, tác giả phân tích các quy định về hoạt động vận tải đƣờng bộ… Phương pháp thống kê: Thống kê các số liệu về các kết quả đạt đƣợc và những hạn chế trong quá trình áp dụng các quy định về quản lý vận tải đƣờng bộ. Phương pháp so sánh: để làm rõ vấn đề đang nghiên cứu, tác giả luận văn đã so sánh pháp luật nƣớc ta với một số nƣớc trên thế giới để có cái nhìn bao quát hơn. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, tác giả còn sử dụng phƣơng pháp lịch sử, tổng hợp, … 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 5.1. Ý nghĩa lý luận
11. 5 Thông qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ nhằm làm rõ đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, các yếu tố ảnh hƣởng và đánh giá hiệu quả của pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ cũng nhƣ những tồn tại, hạn chế và bất cập trong các quy định cũng nhƣ việc triển khai, thực hiện pháp luật về hoạt động vận tải đƣờng bộ. Đồng thời thông qua việc nghiên cứu của đề tài đã hệ thống hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy định điều chỉnh đối với hoạt động vận tải đƣờng bộ. 5.2. Ý nghĩa thực tiễn Thông qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về quản lý vận tải đƣờng bộ để rõ những mặt đƣợc, những tồn tại, hạn chế và bất cập trong các quy định cũng nhƣ việc triển khai, thực hiện pháp luật về hoạ

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/