Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai- Từ thực tiễn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Báo cáo Luật
 1.  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân, đƣợc Hiến pháp nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận: “Mọi người có quyền khiếu nại, quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Quyền khiếu nại của công dân đƣợc quy định cụ thể trong Luật Khiếu nại 2011. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân đƣợc pháp luật quy định là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nƣớc đồng thời cũng qua đó phát huy dân chủ, tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ nghĩa. Thông qua quyền khiếu nại, tố cáo công dân tự bảo vệ mình trƣớc sự xâm hại của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình quản lý nhà nƣớc hoặc vô tình hoặc cố tình đã xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nƣớc do pháp luật quy định. Việc giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo không chỉ góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển mà còn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thể hiện đúng bản chất nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Khiếu nại đất đai là một hiện tƣợng xảy ra phổ biến trong xã hội; đặc biệt khi nƣớc ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trƣờng, Nhà nƣớc trao quyền đƣợc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho từng cá nhân, tổ chức. Khiếu nại về đất đai diễn ra rất phổ biến và ngày càng có xu hƣớng gia tăng về số lƣợng,
 2. 12.2 phức tạp về nội dung, trở thành vấn đề cấp bách, đƣợc quan tâm hàng đầu không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nƣớc mà của toàn xã hội. Do tính chất thời sự của chủ đề nghiên cứu, nhiều nhà nghiên cứu, học viên cao học, sinh viên đã tiếp cận nghiên cứu lĩnh vực khiếu nại và khiếu nại về đất đai. Tuy nhiên, nghiên cứu vấn đề nêu trên tại một địa bàn cụ thể nhƣ huyện Thanh Trì thì hầu nhƣ vẫn chƣa có nhiều tác giả đề cập đến. Chính vì vậy, tác giả mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai- Từ thực tiễn huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội” nhằm góp phần hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại đất đai trên một địa bàn cụ thể. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Quyền khiếu nại nói chung, vấn đề khiếu nại về đất đai nói riêng luôn đƣợc nhiều cơ quan, tổ chức, ngƣời dân, các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm. Vì vậy, đã có nhiều công trình khoa học, nhiều bài viết nghiên cứu về vấn đề quyền khiếu nại, khiếu nại về đất đai. Có thể kể đến các công trình khoa học sau đây: – Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp “Bảođảm pháp lý thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân ở nước ta hiện nay” của tác giả Nguyễn Tuấn Khanh – Học viện Khoa học xã hội (2013). Luận án đã làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận và thực trạng bảo đảm pháp lý thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân ở nƣớc ta. Trên cơ sở đó, luận án đã đề ra đƣợc nhiều phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện bảo đảm pháp lý thực hiện quyền khiếu nại hành chính của công dân ở nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. Tuy tầm vóc và góc tiếp cận có sự khác biệt, Luận án của tác giả Nguyễn Tuấn Khanh vẫn có giá trị tham khảo đối với tác giả Luận văn, đặc biệt là khi bàn đến các bảo đảm pháp lý cho việc thực hiện quyền khiếu nại về đất đai của công dân.
 3. 13.3 – Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và lịch sử Nhà nƣớc và pháp luật “Áp dụng pháp luậttrong quản lý nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” của tác giả Lê Văn Thành – Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2012). Luận án đã phân tích đánh giá một các có hệ thống thực trạng áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nƣớc về đất đai của Ủy ban nhân dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nội dung giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai là một trong sáu nội dung lớn của áp dụng pháp luật về đất đai. Đặc điểm đô thị, dân cƣ, cùng hệ thống pháp luật chung,.. là những điểm mà tác giả Luận văn có thể kế thừa và tham khảo cách tiếp cận từ Luận án này. – Ngoài ra, có thể kể đến các công trình khác nhƣ: Luận văn Thạc sĩ Luật học “Pháp luật về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực đất đai và thực tiễn thi hành tại tỉnh Sơn La” của tác giả Phạm Quốc Cảnh – Đại học Luật Hà Nội (2016); Luận văn Thạc sĩ Luật học “Giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đaithuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước – Nghiên cứu cụ thể trên địa bàn Hà Nam” của tác giả Nguyễn Mai Hƣơng – Đại học Luật Hà Nội (2007). Các bài viết trên các Tạp chí chuyên ngành nhƣ: “Một số vấn đề về việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về đất đai theo quy định tại các Điều 136 và 138 của Luật đất đai năm 2003” của Đặng Xuân Đào – Tạp chí Toà án nhân dân số 23/2004; “Bàn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai theo Luật khiếu nại 2011” của Trần Anh Hùng – Tạp chí Thanh tra số 12/2012; “Tácđộng của quá trình biến động sử dụng đất đai đến đời sống xã hội của huyện Thanh trì, Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2010”của Lê Thị Thu Hằng – Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5/2013; “Những quy định mới về giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai” của Nguyễn Trí Phƣớc – Tạp chí Thanh tra số 7/2011.
 4. 14.4 Nhìn chung, có thể thấy các công trình khoa học đã phần nào làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn. Tuy vậy, hầu hết các công trình này đều đƣợc thực hiện và dựa trên cơ sở nghiên cứu là các văn bản luật trƣớc khi Luật Khiếu nại 2011 cũng nhƣ Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành. Hiện nay, cùng với sự thay đổi của pháp luật, sự vận động của thực tiễn đã đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục phải làm sáng rõ. Bên cạnh đó, chƣa có đề tài nào nghiên cứu về thực tiễn giải quyết khiếu nại về đất đai tại địa bàn huyện Thanh Trì trong giai đoạn này. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài luận văn 3.1- Mục đích nghiên cứu Mục đích của đề tài là hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại đất đai của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông qua việc nghiên cứu thực tế tại địa bàn một huyện của Thành phố Hà Nội; qua đó đề xuất những quan điểm, định hƣ

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/