Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty T FPT chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty T FPT chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

1.2.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phân tích hoạt động kinh doanh là việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, sẽ giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xác định nguyên nhân, nguồn gốc của các vấn đề phát sinh, phát hiện và khai thác các nguồn lực tiềm năng của doanh nghiệp, đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa và khắc phục những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Từ đó có thể đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho kỳ sau giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Vì thế, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, em đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPT chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài báo cáo thực tập của mình. 1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: – Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm từ năm 2013 đế năm 2015. Sau đó đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. – Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị. – Phân tích hiệu quả kinh doanh. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị. – Phân tích tình hình tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị. – Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
10. 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4.1.Không gian: Bài báo cáo thực tập được thực hiện tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Hệ thống Thông tin FPT chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 1.4.2.Thời gian: Bài báo cáo thực tập này được thực hiện trong thời gian từ ngày 03/10/2016 đến ngày 16/12/2016. Số liệu được sử dụng trong bài báo cáo thực tập là số liệu được lấy trong 3 năm gần nhất 2013 – 2015. 1.4.3.Đối tượng nghiên cứu: Để thực hiện bài phân tích đánh giá đầy đủ, chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đòi hỏi phải có vốn kiến thức sâu rộng. Tuy nhiên, do thời gian thực tập có hạn, bản thân chưa có kinh nghiệm thực tế và vốn kiến thức còn ít ỏi, mà phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty là rất rộng, rất phong phú và đa dạng nên bài báo cáo thực tập chỉ giới hạn trong những nội dung sau: – Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm từ năm 2013 đế năm 2015. Sau đó đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. – Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị. – Phân tích hiệu quả kinh doanh. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị. – Phân tích tình hình tài chính để thấy rõ hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, đồ thị. – Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. Mặc dù bản thân em đã rất cố gắng hoàn thiện bài báo cáo thực tập một cách tốt nhất, nhưng với kinh nghiệm và vốn kiến thức còn hạn chế của bản thân thì bài báo cáo thực tập chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp của quý Thầy Cô để bài báo cáo thực tập của em được hoàn thiện hơn. 1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.5.1.Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu thông qua báo cáo tài chính qua các năm 2013, 2014, 2015 của Công ty bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do phòng Kế toán của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thông tin FPT Chi nhánh Hồ Chí Minh cung cấp và một số tài liệu khác do phòng kinh doanh Tài chính – Ngân hàng của công ty cung cấp. 1.5.2.Phương pháp phân tích số liệu: Từ những số liệu thu thập được ta tiến hành tổng hợp và phân tích với các phương pháp phân tích sau:
11. 3 – Phương pháp so sánh: là phương pháp chủ yếu được dùng khi phân tích tài chính. Phương pháp so sánh xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu gốc. Khi tiến hành so sánh phải xác định được chỉ số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh…Phương pháp được áp dụng khi ta tiến hành phân tích sự biến động của tình hình biến động của doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty qua các năm. Bao gồm 2 phương pháp so sánh cụ thể sau: + Phương pháp số tuyệt đối: được xác định trên cơ sở so sánh trị số của chỉ tiêu 2 kỳ: kỳ phân tích và kỳ gốc. Y = Y1 – Y0 Với Y1: trị số phân tích Y0: trị số gốc Y: trị số so sánh + Phương pháp số tương đối: là tỷ lệ phần trăm (%) của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thực hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng. – Phương pháp phân tích: phân tích chi tiết những biến động các chỉ tiêu của doanh thu, chi phí, lợi nhuận qua các năm để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm qua, trong hiện tại và cả những định hướng trong tương lai. – Phương pháp thống kê: chủ yếu là thu thập các số liệu từ các báo cáo tài chính, tổng hợp theo trình tự để thuận lợi cho quá trình phân tích. – Phương pháp đồ thị: để phân tích mối quan hệ, mức độ biến động cũng như sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu phân tích. 1.6. KẾT CẤU CỦA BÀI BÁO CÁO: Bài báo cáo bao gồm 4 chương. Chương 1: *Bổ sung* Chương 2: *Bổ sung* Chương 3: *Bổ sung* Chương 4:
12. 4 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2.1.1.Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh:  Khái niệm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là công cụ nhận thức để cái thiện các hoạt động trong kinh doanh một cách tự giác và có ý thức phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu của các quy luật khách quan, đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn. Quá trình phân tích được thực hiện từ bước khảo sát thực tế đến tư duy trừu tượng tức là sự việc quan sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, tìm nguyên nhân, đến việc đề ra các định hướng hoạt động tiếp theo và các giải pháp thực hiện các định hướng đó.  Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh: – Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng và là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh. Chỉ có phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới giúp các nhà quản lý phát hiện và khai thác những khả năng tiềm tàng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ những phân tích đó, các nhà quản lý còn tìm ra nguyên nhân và nguồn gốc của các vấn đề phát sinh nhằm đưa ra những giải pháp, chiến lược kinh doanh thích hợp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. – Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng để quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp đạt được kết quả tốt nhất, và cũng là cơ sở cho việc đưa ra những quyết định chính xác trong quản lý, nhất là việc kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt được các mục tiêu đã đề ra. – Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. Bất kể môi trường kinh tế nào, lĩnh vực kinh doanh nào thì mỗi doanh nghiệp vẫn luôn gặp những rủi ro. Nếu doanh nghiệp có khả năng phân tích hoạt động kinh doanh tốt thì sẽ có những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro nhằm điều chỉnh lại những mục tiêu, hay chiến lược kinh doanh cho phù hợp nhằm thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng phát triển. – Phân tích hoạt động kinh doanh là phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp như phân tích về: tài chính, nhân sự, trang thiết bị,… đã có trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải phân tích các điều kiện tác động từ bên ngoài như khách hàng, nhà đầu tư, thị trường, đối thủ cạnh tranh,…Trên cơ sở phân tích đó mà doanh nghiệp có thể đưa ra những dự
13. 5 đoán rủi ro trong kinh doanh có thể xảy ra và có những biện pháp phòng ngừa. 2.1.2.Một số chỉ tiêu trong phân tích hoạt động kinh doanh:  Doanh thu: Doanh thu là thu nhập của doanh nghiệp, là toàn bộ số tiền sẽ thu được do tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa – dịch vụ, từ hoạt động tài chính,… Doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh. – Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng là tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong kỳ. – Doanh thu bán hàng thuần: Doanh thu bán hàng thuần bằng doanh thu bán hàng trừ các khoản giảm trừ, các khoản thuế, chỉ tiêu này phản ánh thuần giá trị hàng bán của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.  Chi phí: – Chi phí bán hàng: Gồm các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, tiếp thị, đóng gói sản phẩm, chi phí bảo quản, chi phí quảng cáo,… – Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những chi phí chi ra có liên quan đến việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bao gồm: chi phí quản lý nhân viên, chi phí khấu hao,… – Chi phí tài chính: Là những khoản phí mà người đi vay phải trả khi họ vay tiền từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng. Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết,…Các khoản chi phí khác như: phí giao dịch, phí hoa hồng, phí thanh toán chậm,

 

MÃ TÀI LIỆU: 0055

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *