Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Nguồn nhân lực kinh tế du lịch Thủ đô Hà Nội

Nguồn nhân lực kinh tế du lịch Thủ đô Hà Nội

1. Lý do chọn đề tài
5. Nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và sự phát triển bền vững kinh tế du lịch Thủ đô Hà Nội. Các doanh nghiệp và kinh tế du lịch Thủ đô có phát triển kinh doanh được hay không phụ thuộc chủ yếu vào số, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ và nhân viên của mình. Lực lượng lao động trong ngành kinh tế du lịch của Thủ đô, tuy ngày càng đông đảo và hùng hậu hơn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ lao động du lịch Thủ đô vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Số lao động có trình độ qua đào tạo chuyên ngành du lịch, nhất là lao động có tay nghề chưa đủ về số lượng, thiếu nhiều đội ngũ quản lý kinh doanh du lịch giỏi. Một số doanh nghiệp du lịch Thủ đô khó tuyển chọn các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao. Đội ngũ lao động trực tiếp cung ứng dịch vụ cho du khách đây đó vẫn thường thấy các nhân viên phục vụ mắc phải sai sót, thái độ, tác phong phục vụ chưa chuẩn mực. Kỹ năng giới thiệu, chào bán sản phẩm, dịch vụ du lịch thiếu chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ phục vụ du khách còn hạn chế. Chưa có sự ổn định cao về đội ngũ lao động trực tiếp phục vụ du lịch, tỷ lệ lao động thuyên chuyển công tác từ doanh nghiệp du lịch này đến doanh nghiệp du lịch khác hoặc ra khỏi ngành khá cao. Nguyên nhân của các yếu kém nêu trên, một mặt là do doanh nghiệp du lịch chưa thực sự có chiến lược đầu tư, phát triển nguồn nhân lực một cách bài bản, chưa có đội ngũ quản trị nhân sự có tính chuyên nghiệp cao, quy trình tuyển chọn nhân sự, công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chưa được chú ý đứng mức cũng như chưa thực sự quan tâm giải quyết tốt chính sách đãi ngộ, sử dụng và bồi dưỡng người lao động một cách thỏa đáng. Mặt khác, quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan chức năng, mà trực tiếp là Sở Thể thao, Văn hóa và Du lịch đối với kinh tế du lịch còn nhiều bất cập; công tác đào tạo nhân lực kinh tế du lịch tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn Thủ đô còn có khoảng cách khá lớn giữa qui mô, chất
6. lượng, cơ cấu ngành nghề đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động thực tế tại các doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Lý luận về du lịch, kinh tế du lịch và nguồn nhân lực kinh tế du lịch có bước tiến đáng kể, nhưng trước sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng trong quan hệ với du lịch của các nước trên thế giới thì lý luận đó còn chưa theo kịp. Ngay như giáo trình Kinh tế du lịch do các trường đào tạo chuyên ngành này ở nước ta biên soạn, chưa thấy khái quát định nghĩa về kinh tế du lịch. Lý luận kinh tế du lịch, trong đó có nguồn nhân lực kinh tế du lịch còn nặng tính hàn lâm, chưa gắn chặt với thực tiễn phát triển du lịch và con người Việt Nam, một nước Á Đông giàu truyền thống văn hóa, dân tộc ngàn năm văn hiến. Cùng với nội dung chương trình đào tạo còn bất hợp lý, đây là nguyên nhân hạn chế chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kinh tế du lịch ở nước ta hiện nay. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của nguồn nhân lực kinh tế du lịch và góp phần phát triển nguồn nhân lực này đáp ứng yêu cầu phát triển mới của kinh tế du lịch Hà Nội, góp phần bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế du lịch, vấn đề “Nguồn nhân lực kinh tế du lịch Thủ đô Hà Nội” được học viên lựa chọn làm đề tài luận văn Thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị. Tác giả mong muốn vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện và có tính khả thi cao không những đối với phát triển kinh tế du lịch Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với phát triển kinh tế du lịch các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng và các tỉnh, thành trong cả nước. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài * Các công trình bàn về nguồn nhân lực Vấn đề nguồn nhân lực luôn cuốn hút đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Các nhà khoa học trong nước có khá nhiều các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực, về lý luận và thực tiễn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, tiêu biểu là các công trình sau:
7. Xung quanh vấn đề nguồn nhân lực và phát triển chất lượng nguồn nhân lực – Giáo trình “Kinh tế nguồn nhân lực” (2008), Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Nội dung giáo trình đã trình bày các kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực dưới góc độ kinh tế ngành. Luận văn có thể tham khảo khái niệm nguồn nhân lực, đặc điểm nguồn nhân lực, xu hướng phát triển và hiệu quả kinh tế mang lại từ sự phát triển nguồn nhân lực. – Các công trình khác là sách tham khảo, luận văn, luận án gồm có: + GS.TS Phạm Minh Hạc (2001): “Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Nxb CTQG, Hà Nội. + Mai Quốc Chánh (1999): “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb CTQG, Hà Nội. + Vũ Phương Mai (2004): “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay”, Luận văn thạc sỹ Triết học, Học viện CTQG Hồ Chí Minh. + Đoàn Văn Khai (2005): “Nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam”, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội. + Nguyễn Thanh (2005):“Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb CTQG, Hà Nội. + Lê Du Phong (2006): “Nguồn lực và động lực phát triển”, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. Các công trình nêu trên đã bước đầu làm rõ một số vấn đề lý luận chung về phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực con người… phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua đó nhấn mạnh vai trò quyết định của nguồn nhân lực đối với sự thành công của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặt ra phải tìm biện pháp nâng cao vai trò đó. Tác giả Vũ Phương Mai đã bàn sâu về lý luận, thực tiễn phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đã chỉ ra quan niệm và tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời đề xuất
8. một số giải pháp chủ yếu về qui hoạch, về các chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao trong một số ngành, địa phương cụ thể. Về quản lý và đào tạo nguồn nhân lực – GS.TS. Bùi Văn Nhơn (2008) chủ biên giáo trình “Quản lý nguồn nhân lực xã hội”, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. Giáo trình này cung cấp kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực xã hội và quản lý nguồn nhân lực xã hội, làm cơ sở phương pháp luận cho việc tham gia hoạch định và phân tích các chính sách về nguồn nhân lực xã hội. Trong đó, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đề tài của luận văn gồm: tổng quan về nguồn nhân lực và những đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội. – Nguyễn Đức Tĩnh (2001): “Hoàn thiện quản lý Nhà nước về đào tạo nghề ở nước ta hiện nay”. Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị, Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. – Nguyễn Hữu Chí (2003): “Những giải pháp về quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề trên địa bàn Hà Nội hiện nay”. Luận văn thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị, Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0489

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *