Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / Nguồn nhân lực trong CNH, HĐH ở Hà Giang

Nguồn nhân lực trong CNH, HĐH ở Hà Giang

ò quyết định của nguồn nhân lực đối với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. công. Phát triển NNL là quá trình biến đổi nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhằm phát huy, khơi dậy những tiềm năng con người, phát triển toàn bộ nhân cách và từng bộ phận trong cấu trúc nhân cách, phát triển cả năng lực vật chất và năng lực tinh thần, tạo dựng và ngày càng nâng cao, hoàn thiện cả về đạo đức và tay nghề, cả về tâm hồn và hành vi từ trình độ chất lượng này lên trình độ chất lượng khác cao hơn, toàn diện hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp phát triển đất nước. Phát triển NNL là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược phát triển KT-XH đối với mọi quốc gia và được các nước đang phát triển quan tâm đặc biệt quan tâm nhằm rút ngắn khoảng cách phát triển. Nâng cao chất lượng dân số và phát triển nhân lực là một trong những trọng điểm của chiến lược phát triển, là chính sách xã hội cơ bản, hướng ưu tiên hàng đầu trong toàn bộ chính sách KT-XH của Đảng, Nhà nước ta nói chung và của tỉnh Hà Giang nói riêng khi chuyển sang thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập vào xu thế toàn cầu hóa. Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Con người là vốn quý nhất, chăm lo hạnh phúc con người là mục tiêu phấn đấu cao nhất của chế độ ta, coi 3
8. việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi công cuộc CNH, HĐH. Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới cực bắc Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, về môi trường sinh thái đối với các tỉnh hạ lưu sông Lô, sông Gâm, các tỉnh Đồng Bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội, về hợp tác, giao lưu kinh tế – văn hoá giữa Việt Nam với Trung Quốc, có nguồn tài nguyên phong phú… song cho đến nay vẫn còn là một tỉnh nghèo, địa hình hiểm trở, KT-XH khó khăn, kém phát triển. Để khai thác có hiệu quả các lợi thế và nguồn lực sẵn có cũng như tận dụng được các cơ hội và điều kiện thuận lợi trong hoàn cảnh mới, vượt qua khó khăn và thách thức, phát triển NNL được coi là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020. Giang” . ( , ( , ( 4
9. c ( p NNL. HĐH i g Phát huy nguồn lực con người để CNH, HĐH, Nxb Lao động – xã hội, H, 2005. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm phát triển NNL của một số nước trên thế giới và thực trạng NNL ở nước ta qua đó tác giả đã đưa ra những quan điểm về NNL và phát triển NNL, qua đó khẳng định vai trò của NNL đối với sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. TS Nguyễn Thanh với công trình Phát triển NNL phục vụ CNH, HĐH đất nước (Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2002), đã đề cập có hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển NNL ở nước ta, đồng thời chỉ rõ thực trạng NNL. Qua đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng NNL nhằm đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH. Trong đó tác giả tập trung tìm hiểu, phân tích vai trò của giáo dục đối với việc phát triển NNL. Con người và nguồn lực con người trong phát triển (Nhiều tác giả) do Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia phát hành 1995. Cuốn sách đã tập hợp các bài viết, công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trên thế giới bàn về vấn 5
10. đề con người theo các góc độ khác nhau; về động cơ hoạt động của con người; mô hình mới về sử dựng nguồn lực con người; trí tuệ hoá lao động và đạo tạo chuyên môn; tiếp cận mới đối với chính sách việc làm, con người và môi trường. TS.Trần Văn Tùng và Lê Ái Lâm với cuốn Phát triển NNL – kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta , ấn hành1998. Cuốn sách đã khái quát những kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực của các nước trên thế giới, trong đó tập trung vào lĩnh vực GD&ĐT – yếu tố quyết định phát triển nguồn nhân lực. Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển NNL, Viện phát triển giáo dục, H. 2002. Cuốn sách này đã tập hợp kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và các nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực khoa học kinh tế và xã hội khác nhau với mục tiêu thống nhất quan điểm, chính sách về phát triển NNL. Đồng thời, các tác giả đề xuất một khung chính sách phát triển NNL nhằm triển khai thành công các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Ngoài những ấn phẩm trên, thì còn có rất nhiều những công trình nghiên cứu về NNL dưới dạng luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ, như: Luận án tiến sĩ chuyên ngành kinh tế chính trị của tác giả Lê Thị Ngân: Nâng cao chất lượng NNL tiếp cận kinh tế tri thức ở Việt Nam (Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, 2005) tập trung vào nghiên cứu thực trạng NNL chất lượng cao trên cơ sở tiếp cận kinh tế tri thức; tác giả đã chỉ ra nền kinh tế tri thức chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở một NNL chất lượng cao. Qua đó luận án cũng đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao NNL. Tác giả Lê Văn Thanh với luận án Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH ở Tây Nguyên, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2007. Luận án đã tập trung nghiên cứu vai trò của NNL trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Tây Nguyên. Đồng thời phân tích thực trạng NNL ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Qua đó đề ra những giải pháp cho sự phát triển NNL đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH ở Tây Nguyên. Lê Văn Kỳ với luận văn thạc sĩ Phát triển NNL và giải quyết việc làm ở Thanh Hóa, chuyên ngành kinh tế chính trị, học việc Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, 2004. Luận văn đã phân tích rõ thực trạng phát triển NNL ở Thanh 6
11. Hóa và mối quan hệ giữa NNL với giải quyết việc làm. Từ đó luận văn đưa ra những phương hướng và giải pháp gắn phát triển NNL với giải quyết việc làm của tỉnh Thanh Hóa… Giang. : nay. Giang. qua. . nay. HĐH. 7
12. : pháp nghiên cứu thống kê tư liệu, báo cáo tổng kết, phương pháp chuyên gia… được sử dụng rộng rãi trong khoa học kinh tế chính trị. 6. Y văn . 7. Kết cấu của luận văn 8
13. Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HÀ GIANG 1.1. Những vấn đề chung về nguồn nhân lực trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Hà Giang * Quan niệm NNL dưới các góc độ tiếp cận khác nhau theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, có thể dẫn ra một số quan niệm: Liên hợp quốc quan niệm NNL là tất cả những kiến thức, các kỹ năng, năng lực và tính sáng tạo có quan hệ với sự phát triển của đất nước. Có thể nói g phương. p . Ngân hàng thế giới (WB) cho rằng: NNL là toàn bộ vốn con người bao gồm thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp,… mà mỗi cá nhân sở hữu. Như vậy, nguồn lực con người được coi như một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác: vốn tiền, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên… Do đó đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất trong các loại đầu tư và được coi là cơ sở vững 9
14. chắc cho sự phát triển bền vững. . riêng. . đến năm 2020 biến nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra đồng nhất về quy mô, trình độ, tốc độ… trên cấp độ địa phương do những đặc điểm riêng chi phối. Do vậy, có những địa phương về đích trước hoặc sau so với tiến trình CNH, HĐH chung của cả nước và nội dung CNH, HĐH ở mỗi địa phương có sự khác nhau nhất định. nay. là địa phương đi đầu như TP Hồ Chí Minh hay Hà Nội, mà là địa phương đi sau nên sẽ có những khó khăn, thuận lợi, cũng như cơ hội và thách thức riêng. 10
15. Do đó, quá trình CNH, HĐH ở Hà Giang mặc dù có những đặc điểm riêng, nhưng không thể tách rời tiến trình CNH, HĐH chung của cả nước. Hà Giang cần xác định rõ những tiềm năng, lợi thế cũng như những bất lợi của mình để có kế hoạch khai thác, sử dụng nó một cách tối ưu cho phát triển KT-XH, đồng thời đẩy mạnh hoạt động liên kết, hội nhập với các địa phương xung quanh, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài địa phương, tạo sự chuyển đổi mạnh để phá vỡ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lạc hậu, khép kín; đổi mới cơ bản phương pháp và công nghệ sản xuất; chuẩn bị tốt những điều kiện, tiền đề (đặc biệt là về kết cấu hạ tầng kinh tế, chất lượng NNL và môi trường KT-XH), tận dụng triệt để cơ hội, lợi thế của địa phương đi sau, chủ động tiếp nhận những thành quả của CNH, HĐH chung của đất nước mang lại. 1]. cao khả năng hội nhập, liên kết kinh tế liên vùng và quốc tế; tạo bước đột phá về phương pháp, công nghệ và hiệu quả lao động sản xuất trong các lĩnh vực đi đôi với nâng cao chất lượng NNL; chuẩn bị những điều kiện tiền đề cần thiết để có thể tiếp nhận thành quả và hòa nhập nhanh chóng vào làn sóng CNH, HĐH của cả nước. Như vậy, có thể thấy để đẩy nhanh tốc độ CNH, HĐH của Hà Giang theo kịp nhịp độ chung của cả nước, vai trò của NNL với số lượng đông đảo, chất lượng tốt và cơ cấu hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, phát triển NNL cần được đặc biệt quan tâm trong quá trình CNH, HĐH ở Hà Giang. Nói cách khác, cần phải xác định những yêu cầu, tiêu chí cụ thể về số lượng, chất lượng và cơ cấu NNL trong CNH, HĐH ở Hà Giang hiện nay. 11

 

MÃ TÀI LIỆU: 0504

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *