Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo quản trị kinh doanh

Luận Văn Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh miễn phí, dành cho các bạn đang làm đề tài luận văn về Năng lực công chức Tài chính – Kế toán

XEM THÊM BÁO GIÁ DỊCH VỤ VIẾT LUẬN VĂN

https://zalo.me/0932091562

 1. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Chính quyền địa phương phường có một vị trí rất quan trọng trong tổ chức bộ máy chính quyền ở nước ta, là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai trong cuộc sống. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền địa phương phường nói riêng và hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) phường bởi đây là những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp lắng nghe, giải quyết hoặc kiến nghị lên cấp trên những kiến nghị, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, chất lượng hoạt động của công chức phường có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, tác động đến sự nghiệp cách mạng và đổi mới của Đảng và Nhà nước.Chủ trương, chính sách của Đảng hay pháp luật của Nhà nước dù có đúng đắn đến đâu nhưng sẽ khó thực hiện được một cách hiệu lực và hiệu quả cao nếu không được triển khai thực hiện bởi một đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng, bản lĩnh về chính trị, có đạo đức công vụ, có trí tuệ, kiến thức và trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện các nhiệm vụ được giao luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta như trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) nhấn mạnh chú trọng công tác xây dựng đội ngũ CBCC:“Đảng
 1. 12.5 tập trung lãnh đạo về đường lối, chủ trương, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ chế, chính sách về cán bộ, công chức. Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới” [51, tr.180]. Để đáp ứng và phù hợp yêu cầu của giai đoạn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức phường luôn đóng vai trò rất quan trọng, bởi đội ngũ CBCC phường là lực lượng nòng cốt, điều hành hoạt động của bộ máy tổ chức chính quyền địa phương phường. Vì vậy, đội ngũ công chức của hệ thống chính trị cấp cơ sở là một trong những nhân tố có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự thành bại của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc hiện nay thì việc xây dựng đội ngũ CBCC có năng lực, giỏi chuyên môn, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ quản lý xã hội là vấn đề cấp bách, cần được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, để đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và phát triển đất nước nhanh, bền vững, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặc biệt tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể là:“Cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ cấu công chức để xác định biên chế phù hợp” [1, tr.2]. “Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý về trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp” [1, tr.3]. Ở cấp cơ sở thì công chức Tài chính – Kế toán là một trong những chức
 2. 13.6 danh quan trọng, ngoài việc thực hiện các công tác liên quan đến kế toán ngân sách, giải quyết các chính sách, chế độ cho các cán bộ, công chức tại cơ quan đơn vị, vừa kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác ở địa phương nên số lượng công việc nhiều là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt người làm công tác Tài chính – Kế toán đòi hỏi phải thật cẩn thận và tỉ mỉ nên tạo nhiều áp lực trong quá trình thực thi công vụ. Chính vì lẽ đó mà người công chức Tài chính – Kế toán cần phải được nâng cao ngay cả về năng lực mà còn đòi hỏi phải nâng cao chất lượng và tạo dựng được trách nhiệm cá nhân của người công chức trong quá trình thực thi công vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Quận 5 là một trong những quận trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp xây dựng đổi mới địa phương, quận luôn đặt hàng đầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặc dù trong những năm qua nhìn chung cấp ủy và chính quyền Quận 5 đã quan tâm tới công tác phát triển nhân sự của quận, nhưng trên thực tế đội ngũ cán bộ, công chức phường nói chung chưa đạt được chất lượng như mong muốn, năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ công chức vẫn còn thấp, đặc biệt là năng lực của đội ngũ công chức Tài chính – Kế toán phường nói riêng vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của quận, đang còn yếu về chất lượng, cơ cấu chưa đồng bộ và hợp lý, trình độ chuyên môn còn thấp, thiếu hụt về kiến thức pháp luật; quản lý nhà nước, tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, kém năng động và sáng tạo, chưa đáp ứng được theo yêu cầu và nhiệm vụ được giao; một bộ phận công chức phường còn có biểu hiện cơ hội, bè phái, quan liêu, sách nhiễu nhân dân… làm giảm uy tín của người công chức đối với nhân dân. Nắm bắt được vấn đề đó, trong các chương trình trọng điểm của Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khẳng định rõ:
 3. 14.7 “Nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” [22, tr.65]. Xuất phát từ những bất cập và hạn chế trên, trước yêu cầu phải đổi mới và phát triển toàn diện trong tình hình mới hiện nay, nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của vấn đề trên, học viên chọn đề tài: “Năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh” để làm đề tài luận văn cao học chuyên ngành Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, bản thân học viên nhận thấy năng lực đội ngũ công chức phường không còn là vấn đề mới, nhưng năng lực đội ngũ công chức luôn là đề tài có tính thời sự và cũng không kém phần phức tạp. Có thể thấy vấn đề này đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý tập trung đi sâu nghiên cứu, tìm tòi và khảo sát và đã có nhiều công trình được công bố dưới những góc độ, mức độ, hình thức thể hiện khác nhau, tiêu biểu của các tác giả: – Nguyễn Thị Hồng Hải (2011), “Một số vấn đề về phát triển năng lực của cán bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số tháng 9). – Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công vụ”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số tháng 7). – Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội. Nội dung luận cứ đưa ra cơ sở lý luận trong sử dụng tiêu chuẩn cán bộ của Đảng phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, các quan điểm và phương hướng trong việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Điểm nổi bật của luận cứ là
 4. 15.8 việc đưa ra nội dung, “tiêu chuẩn hóa cán bộ” đây là một quan điểm đổi mới trong công tác cán bộ có thể đưa ra các tiêu chuẩn hóa công chức phường phù hợp trong xu thế phát triển của thời đại. – Nguyễn Tiến Trung (2011), “Tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn 2011 – 2020”, Tạp chí Tổ chức nhà nước (số tháng 4). – Luận văn Thạc sĩ Tô Thị Kim Hoa (2006), Những giải pháp nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã phân tích làm rõ được các khái niệm liên quan đến năng lực quản lý, năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp cơ sở. Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, sự cần thiết nâng cao năng lực, đồng thời đưa ra những phương hướng, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, công chức cấp cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những giải pháp chỉ mang tính chung, chưa đưa ra được giải pháp nâng cao năng lực cụ thể đối với đội ngũ công chức cấp cơ sở trong tình hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay. – Luận văn Thạc sĩ Trần Thị Hóa (2008), Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn có phạm vi nghiên cứu chung về cán bộ, công chức hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ việc điều tra khảo sát để xây dựng bảng mô tả công việc cho đến khảo sát về đường chức nghiệp của cán bộ, công chức xã, phường. Luận văn cũng đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu để xây dựng đội ngũ này. Tuy nhiên do phạm vi nghiên cứu chung nên chưa có giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính riêng cho cấp xã, hoặc riêng cho phường hoặc thị trấn. Các giải pháp đưa ra cũng còn mang tính chất chung còn khá nhiều.
 5. 16.9 – Luận văn Thạc sĩ Trương Đỗ Quyên (2009), Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của công chức phường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Luận văn nghiên cứu về nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của công chức phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, có khảo sát người dân và đội ngũ côngchức phường để từ đó phân tích sâu và đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của đội ngũ này. Tuy nhiên đề tài có phần hạn chế là thiếu các giải pháp mang tính chất lâu dài và đi sâu vào việc xây dựng các cơ chế, chính sách. – Luận văn Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Lan (2015), Năng lực công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tác giả đã đưa ra được khái niệm, các tiêu chí đánh giá năng lực công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, phân tích rõ thực trạng năng lực công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã tại huyện Trảng Bàng, tình Tây Ninh có kết hợp với phỏng vấn sâu và đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực công chức cấp xã. Tuy nhiên, các giải pháp chỉ mang tính chất chung còn hạn chế, chưa cụ thể hóa được tính thực thi các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình tại địa phương. – Luận văn Thạc sĩ Trần Thụy Phương Linh (2015), Nâng cao hiệu quả sử dụng công chức phường từ thực tiễn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn nghiên cứu về tính hiệu quả sử dụng công chức phường trên địa bàn Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra được việc bố trí, sử dụng có hiệu quả công chức phường đang là vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ công chức khi thực thi công vụ và việc sắp xếp công chức phải gắn với hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, phân công rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, đề cập một số bộ phận công chức phường chưa được bố trí sử dụng hiệu quả, gây lãng phí nhân lực. Tác giả có phân tích sâu
 6. 17.10 và đưa ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công chức phường. Tuy nhiên, các giải pháp đưa ra còn hạn chế về tính thực thi và tính hiệu quả chưa cao. – Luận văn Thạc sĩ Lê Thị Mỹ Phụng (2015), Nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính phường tại Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu đề cập đến vấn đề nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính trong quá trình lâu dài, đưa ra những nỗ lực tổng thể, liên quan đến nhiều yếu tố như trình độ, năng lực được đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác cũng như tinh thần, thái độ thực thi công vụ; từ công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến chế độ, chính sách, công tác quản lý, đánh giá, thi đua – khen thưởng,… Bên cạnh đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức hành chính phường như nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, khắc phục những hạn chế về năng lực, trình độ của đội ngũ công chức phường. Tuy nhiên, các công trình nêu trên chưa hệ thống hóa được cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý một cách hệ thống, toàn diện năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường. Vì vậy, luận văn tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý về năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường, sẽ có góc nhìn tíchcực về hoạt động thực thi công vụ của công chức Tài chính – Kế toán phường, đó là cái nhìn tổng thể và thực trạng năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao năng lực của công chức Tài chính – Kế toán nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương.
 7. 18.11 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến công chức phường và thực trạng năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường, từ đó luận văn đưa ra những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực công chứcTài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu + Xây dựng khung cơ sở lý luận về năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường. + Khảo sát, thu thấp tài liệu, số liệu thống kê liên quan đến năng lực công chức phường và phân tích, đánh giá thực trạng năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. + Đề xuất các phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sâu về năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu + Không gian nghiên cứu: phạm vi nghiên cứu 15 phường trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. + Nội dung nghiên cứu: năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường.
 8. 19.12 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương, chính sách đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước về CBCC, trong đó có công chức Tài chính – Kế toán phường để xem xét đến các nội dung có liên quan đến năng lực. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học bao gồm: phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp thu thập thông tin tài liệu, phương pháp so sánh. Đề tại nghiên cứu kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, nhằm làm rõ nội dung cơ bản của đề tài luận văn, bảo đảm tính khoa học và logic giữa các vấn đề được nêu ra. Ngoài ra luận văn cũng kế thừa, phát triển các kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan đến nội dung đề tài nhằm làm rõ những vấn đề chính của luận văn. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Qua kết quả nghiên cứu, đề tài góp phần khái quát và làm rõ thêm cơ sở lý luận về năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường, đánh giá thực trạng, tìm ra những bất cập, hạn chế về năng lực, những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, những vấn đề đang đặt ra được quan tâm trước những yêu cầu đổi mới, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước hiện nay. Từ đó đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố
 9. 20.13 Hồ Chí Minh đảm bảo đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kết quả nghiên cứu của Luận văn là tài liệu tham khảo có giá trị trong tổng kết thực tiễn về năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường. 7. Kết cấucủa luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn được trình bày thành 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về năng lực của công chức Tài chính – Kế toán phường Chương 2: Thực trạng năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực công chức Tài chính – Kế toán phường tại Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
 10. 21.14 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CỦA CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN PHƯỜNG 1.1. Khái quát chung về công chức Tài chính – Kế toán phường 1.1.1. Khái niệm về công chức Tài chính – Kế toán phường 1.1.1.1. Khái niệm công chức Trong lịch sử ra đời và phát triển của nền công vụ, có thể thấy bất cứ Nhà nước nào đều cần xây dựng và quản lý một đội ngũ công chức bao gồm những người có năng lực quản lý, có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt, làm việc nghiêm túc vì bổn phận của mình trước nhân dân. Công chức là một thuật ngữ được sử dụng và phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, khái niệm công chức đã, đang và sẽ luôn tồn tại cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà nước, nhưng quan điểm thế nào là công chức thì còn tồn tại rất nhiều ý kiến khác nhau. Dưới cách hiểu chung: “Công chức là những công dân được tuyển dụng vào làm việc thường xuyên trong cơ quan Nhà nước, do ngân sách Nhà nước trả lương”, mỗi nước đều xây dựng cho mình những khái niệm riêng phù hợp với quan niệm về hoạt động công vụ, chế độ chính trị, văn hóa và lịch sử phát triển của họ. Theo từ điển Tiếng Việt (Nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2003): công chức là người được tuyển dụng và bổ nhiệm giữ một công vụ thường xuyên trong cơ quan nhà nước, hưởng lương do ngân sách nhà nước cấp [52, tr.207]. Ở nước ta, khái niệm công chức cũng đã được quan tâm xây dựng và ngày càng hoàn thiện. Ngày 20/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh 76/ SL về “Quy chế công chức”, đây được xem là văn bản pháp luật đầu tiên có liên quan trực tiếp đến khái niệm này. Quy chế xác định rõ nghĩa
 11. 22.15 vụ, quyền l

 

 • PHÍ TÀI LIỆU: 0
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

Trên đây là bài mẫu Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục  với đề luận văn là Giải pháp quản lý hoạt động đào tạo đại học ở trường đại học để tải tài liệu này, các bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn ở trên. Trường hợp bạn không biết cách thực hiện thì các bạn nhắn tin qua Zalo 0932091562

admin

Dịch vụ nhận viết Luận văn thạc sĩ, Báo cáo, Khóa luận, Chuyên đề, Tiểu luận, Đồ án. Liên hệ ZALO 0932091562 Để được hỗ trợ khi bạn cần làm bài.

https://tailieumau.vn/dich-vu-viet-thue-luan-van-thac-si/