Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay

Luận văn quản trị kinh doanh

1. Lý do chọn đề tài Quá trình lãnh đạo cách mạng trong từng giai đoạn, vấn đề tất yếu đặt ra là Đảng phải luôn tự đổi mới, chỉnh đốn không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; chỉ có trên cơ sở như vậy, Đảng mới hoàn thành trọng trách trước giai cấp công nhân và toàn thể dân tộc. Năng lực lãnh đạo của Đảng có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, trực tiếp quyết định sức mạnh, hiệu lực lãnh đạo của Đảng và sự thành công của sự nghiệp cách mạng. Sự lãnh đạo của Đảng được thông qua hệ thống các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở. Đảng bộ phường trên địa bàn quận Hà Đông là tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất về mọi mặt của Quận uỷ Hà Đông. Đảng ủy phường là cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội của đảng bộ, là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của đảng bộ và cơ sở địa phương, là nơi trực tiếp lãnh đạo thực hiện 4
5. đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước và quản lý đô thị trên địa bàn; xây dựng cơ sở vững mạnh, giàu đẹp, văn minh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Năng lực lãnh đạo của đảng ủy phường giữ vai trò hết sức quan trọng, là một nhân tố căn bản góp phần quyết định chất lượng lãnh đạo của đảng bộ về mọi mặt; trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT- XH, văn hóa, tư tưởng, tăng cường tiềm lực QP-AN, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu mạnh… Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy phường có tầm quan trọng đặc biệt và là nội dung then chốt trong xây dựng đảng bộ phường TSVM. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành uỷ, Quận ủy Hà Đông đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy phường. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo của các đảng ủy phường có nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của đảng bộ trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương. Tuy vậy, trên thực tế năng lực lãnh đạo của đảng ủy phường còn chưa ngang tầm nhiệm vụ; khả năng quán triệt, vận dụng cụ thể hoá các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên vào tình hình cụ thể của cơ sở địa phương để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo còn thiếu cụ thể, chưa sát thực tiễn; trong xây dựng các nghị quyết lãnh đạo của chi bộ chưa phát huy được cao độ trí tuệ của tập thể, còn thiếu các nghị quyết chuyên đề có khả năng tạo ra những bước đột phá mới; lãnh đạo công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên hiện nay vẫn còn là khâu yếu…. Hiện nay, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, yêu cầu đổi mới chỉnh đốn đảng, nhiệm vụ của thành phố và của quận, nhiệm vụ chính trị của các phường, công tác lãnh đạo của các đảng ủy phường trên các lĩnh vực của đời 5
6. sống xã hội ở địa phương có sự đổi mới, phát triển cả về diện rộng và chiều sâu. Hơn nữa, quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Quận uỷ trong tình hình mới càng đặt ra yêu cầu cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy phường, bảo đảm cho mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết của cấp trên được hiện thực hóa tại các cơ sở trên địa bàn quận. Vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy phường là một nội dung cơ bản, trọng tâm trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và xây dựng đảng bộ phường TSVM hiện nay. Vì vậy, việc tác giả lựa chọn vấn đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay” làm đề tài luận văn có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nói chung, của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng nói riêng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đã được Đảng ta đề cập thường xuyên trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận của Đảng qua các nhiệm kỳ đại hội. Quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đã được các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, gần đây có một số công trình tiêu biểu như sau: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới” của PGS.TS Nguyễn Phú Trọng, PGS.TS Tô Huy Rứa và PGS.TS Trần Khắc Việt đồng chủ biên, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Đảng bộ phường ở thủ đô Hà Nội hiện nay” của tập thể tác giả, PGS, TS Đỗ Ngọc Ninh chủ biên, Nxb CTQG, Hà Nội, năm 2004; “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới” của PGS Lê Văn Dương (chủ biên), Nxb. CTQG. H. 2004; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay”. Thông tin 6
7. chuyên đề phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, lưu hành nội bộ – Viện Thông tin Khoa học, Học viện chính trị – hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. H.2006. Từ nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, các công trình trên đã nghiên cứu làm rõ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, của tổ chức cơ sở đảng, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và toàn Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đề tài luận án tiến sĩ Nguyễn Đức Ái (2001), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nông thôn vùng cao phía Bắc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”; Luận văn thạc sỹ Phùng Đức Thái (2000), Học viện báo chí và tuyên truyền “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở xã thuộc tỉnh Tây Ninh hiện nay ”; Luận văn thạc sỹ Nguyễn Văn Dũng (2000), Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nông thôn ở tỉnh Long An hiện nay”; Luận văn thạc sỹ Nguyễn Việt Dũng (2000), Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở xã thuộc vùng dân tộc Khơ Me tỉnh Kiên Giang hiện nay”; Luận văn thạc sỹ Dương Trung Ý (2002), Học viện báo chí và tuyên truyền “Nâng cao NLLĐ và sức chiến đấu của các Đảng bộ xã ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang trong giai đọan hiện nay”; Luận văn thạc sỹ Bùi Hữu Dược (2003), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nông thôn vùng có đông đồng bào công giáo ở tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp”; Luận văn thạc sỹ Vũ Văn Thể (2003), Học viện báo chí và tuyên truyền “Nâng cao chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ đảng nông thôn tỉnh Lâm Đồng hiện nay”; Luận văn thạc sỹ Phạm Ngọc Thuỵ (2004), Học 7
8. viện chính trị – Bộ Quốc phòng “Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan ở Học viện Quốc phòng trong giai đoạn hiện nay”; Luận văn thạc sỹ Nguyễn Trường Sơn (2009), Học viện chính trị- Bộ Quốc phòng “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM ở doanh nghiệp cổ phần hoá của Tổng cục Hậu cần giai đoạn hiện nay”. Các công trình trên đã đi sâu phân tích làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề nghiên cứu, đã khái quát, luận giải một số vấn đề về quan niệm, vị trí, vai trò, đặc điểm, yêu cầu của công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở một số loại hình đơn vị cụ thể. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, xác định nguyên nhân, làm rõ những yêu cầu đòi hỏi phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đơn vị; đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM ở từng loại hình tổ chức cơ sở đảng hiện nay. Nhìn chung, các công trình, đề tài nghiên cứu nói trên của các tác giả, các nhà khoa học đã đề cập tới vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Mỗi công trình đều có khách thể và đối tượng nghiên cứu riêng, mặc dù có sự giao thoa về nội dung nghiên cứu, nhưng cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, độc lập, có hệ thống về nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ phường trên địa bàn quận Hà Đông hiện nay dưới góc độ khoa học xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước. Vì vậy, việc tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay” là công trình nghiên cứu độc lập, không trùng lặp với các công trình đã nghiệm thu, công bố. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu 8
9. Trên cơ sở làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Luận giải, làm rõ những vấn đề cơ bản về nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay. Xác định yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản nâng cao NLLĐ của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay. * Phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu năng lực lãnh đạo của các đảng uỷ phường và hoạt động xây dựng đảng bộ phường TSVM, xây dựng phường VMTD.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0482

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

1 thought on “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng uỷ phường thuộc Đảng bộ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hiện nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *