Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Nâng cao chất lượng nhân lực nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh hiện nay

Nâng cao chất lượng nhân lực nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh hiện nay

1. Lý do chọn đề tài Trong quá trình xây dựng phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng phát triển nông nghiệp; coi đó không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, chính trị – xã hội có ý nghĩa chiến lược và là mặt trận hàng đầu. Với tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp 6
5. để không ngừng đổi mới phát triển nền nông nghiệp Việt Nam. Nhờ vậy, nông nghiệp đã đem lại những thành tựu to lớn, góp phần tăng trưởng kinh tế với tốc độ nhanh, ổn định trong thời gian dài, tạo cơ sở cho việc giải quyết những vấn đề xã hội, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Để xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại, hiệu quả, bền vững, thì vai trò quan trọng hàng đầu là nhân lực trong nông nghiệp. Điều này đã được khẳng định trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011 – 2020 tại Đại hội XI của Đảng: “Tạo môi trường thuận lợi để khai thác mọi khả năng đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn,… thu hút nhiều lao động. Triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho 1 triệu lao động nông thôn mỗi năm” [24, tr.123]. So với các tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, Bắc Ninh có vị trí địa lý thuận lợi, có lợi thế về tiềm năng phát triển nông nghiệp. Kể từ sau những năm tái lập tỉnh (năm 1997), Bắc Ninh cùng với các tỉnh trong cả nước tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp; nhờ vậy, kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh đạt được những thành tựu khá toàn diện, tăng trưởng với nhịp độ cao, cơ cấu chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực từng khu vực, từng địa phương và các thành phần kinh tế; bộ mặt nhiều vùng nông thôn thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Bắc Ninh vẫn còn mang nặng dấu ấn của một tỉnh nông nghiệp và một trong những thách thức lớn nhất trong khu vực sản xuất nông nghiệp (SXNN) chất lượng lao động thấp, cơ cấu bất hợp lý, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm của người lao động có xu hướng gia tăng. Việc đổi mới cách thức SX trong nông nghiệp còn chậm; phổ 7
6. biến vẫn là SX nhỏ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị nhiều sản phẩm nông nghiệp còn thấp; việc nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học – công nghệ (KH,CN) và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có năng lực, trình độ cho nông nghiệp còn hạn chế. Những hạn chế trên, trong chừng mực nhất định đang là lực cản khá lớn tới quá trình CNH, HĐH nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, để thực hiện thắng lợi tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2010 – 2015) là: “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn, đổi mới quan hệ sản xuất, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới” [37, tr.41], thì một trong những vấn đề hết sức quan trọng là phải nâng cao chất lượng nguồn lực, đặc biệt là chất lượng nhân lực nông nghiệp (NLNN) – nhân tố quan trọng, quyết định tới sự thành công của quá trình CNH, HĐH nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, đây là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra, đòi hỏi phải nghiên cứu thấu đáo cả về cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp sát thực, góp phần nâng cao chất lượng NLNN, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Với những lý do đó, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng nhân lực nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành kinh tế chính trị. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề phát triển nguồn nhân lực CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn nói chung, phát triển NLNN ở Việt Nam và một số tỉnh nói riêng đã có nhiều công trình khoa học, nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu cả về mặt lý luận, thực tiễn ở mức độ, góc độ tiếp cận và các hình thức khác nhau. Liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận văn có các nhóm công trình sau: 8
7. * Nhóm công trình khoa học bàn về vai trò của nguồn lực, nguồn nhân lực con người trong phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nguồn lực, nguồn nhân lực con người có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự phát triển, cường thịnh của mỗi quốc gia. Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, nhiều ngành nghiên cứu lý giải ở nhiều góc độ cụ thể, tiêu biểu là các công trình sau: “Phát triển nguồn lực con người để công nghiệp hóa, hiện đại hóa” của TS. Vũ Bá Bể, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, 2005; “Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội công nghiệp ở Việt Nam” của GS. TSKH. Lê Duy Phong, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội, 2010; “Nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng” của Lê Hồng Quang, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2006; “Quan điểm của Đại hội XI về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH gắn với kinh tế tri thức” Lê Thị Chiêu, Tạp chí Phát triển nhân lực, số 425, 2011; “Nguồn lực và động lực cho phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015” của PGS. TS. Ngô Doãn Vinh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011; “Con người và nguồn lực con người” của Trung tâm Khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Hà Nội, 1995. Các công trình này đã luận giải những vấn đề lý luận về khái niệm nguồn nhân lực, nguồn lực con người và tiến hành phân tích, làm rõ các loại nguồn nhân lực; vai trò của nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế; thực trạng huy động nguồn lực với phát triển kinh tế ở Việt Nam; đề xuất quan điểm, giải pháp huy động, sử dụng các nguồn lực chủ yếu nhằm nâng cao tốc độ phát triển kinh tế ở Việt Nam. GS. TSKH. Lê Duy Phong cho rằng: Con người là nguồn lực quan trọng nhất của công cuộc đổi mới hiện nay, đồng thời tác giả đã đưa ra những dự báo, phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Tác giả Vũ Bá 9
8. Bể đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới và thực trạng nguồn lực con người ở nước ta, đưa quan niệm về nguồn lực con người, vai trò nguồn lực con người đối với tăng trưởng kinh tế và sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam, xác định được một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy nguồn lực con người ở nước ta. Tuy nhiên, những công trình khoa học này mới chỉ dừng lại ở việc khái quát những luận điểm chung nhất về nguồn lực, nguồn nhân lực con người nói chung. Song những luận điểm khoa học của các công trình trên là những gợi ý cần thiết để vận dụng trong nghiên cứu phát triển nguồn NLNN nói chung và NLNN tỉnh Bắc Ninh hiện nay nói riêng. * Nhóm các công trình khoa học bàn về phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta. Vì vậy, vấn đề này luôn được rất nhiều lực lượng nghiên cứu, quán triệt, đề xuất giải pháp thực hiện, tiêu biểu là các công trình khoa học sau: “Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng” của GS. TS. Nguyễn Đình Phan và GS. TS. Trần Minh Đạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam” của Nguyễn Hữu Chiến, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2008; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH ở nước ta” của GS. TS. Hoàng Ngọc Hòa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008; “Phát triển nông nghiệp hàng hóa ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay” của Lương Thành Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị, 2012; “Vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong thời kỳ đổi mới” của Đào Thế Tuấn, Tạp chí Cộng sản, số 771, 2002. Các công trình khoa học trên đã tập trung phân tích khá toàn diện đặc điểm KT-XH trong SXNN và phát triển nông thôn Việt Nam, trong đó có 10
9. đồng bằng sông Hồng; có công trình đã phân tích khá sâu sắc mối quan hệ biện chứng trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đó là một nội dung cốt lõi để phát triển kinh tế, thu dần khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, giữa thành thị và nông thôn. Hệ thống các giải pháp mà các công trình khoa học trên đưa ra chủ yếu tập trung đổi mới cơ chế, chính sách, huy động tiềm lực để phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó, nhiều tác giả đã tập trung phân tích những biện pháp cụ thể để phát triển nguồn NLNN, yếu tố có vai trò quyết định đến phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta hiện nay.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0496

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *