Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Bạc Liêu

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Bạc Liêu

1. Lý do chọn đề tài Công an thành phố Bạc Liêu đã trải qua gần 70 năm chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh, được Đảng, Nhà nước thường xuyên chăm lo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng thương yêu, giúp đỡ, lực lượng Công an thành phố Bạc Liêu ngày càng lớn mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Bạc Liêu là lực lượng trẻ, giữ vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ của công an thành phố Bạc Liêu, là lực lượng luôn tích cực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẳn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Giáo dục chính trị cho hạ sỹ quan, chiến sỹ Công an thành phố Bạc Liêu là một nội dung cơ bản, quan trọng của nhiệm vụ xây dựng lực lượng, là khâu trung tâm có ý nghĩa quyết định, xây dựng hoàn thiện nhân cách, phẩm chất của người công an nhân dân, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng Công an thành phố Bạc Liêu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng công an trong mọi thời kỳ cách mạng. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Bạc Liêu đã được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị công an trong thành phố quan tâm, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ, nhờ đó nhận thức chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ công an thành phố Bạc Liêu không ngừng được củng cố, nâng cao, trước những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình quốc tế và yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới, trước sự tiến công chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, đặc biệt là chiến lược “DBHB” của chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, đại bộ phận hạ sỹ quan, chiến sĩ công an thành phố Bạc Liêu vẫn giữ vững lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, yên tâm công tác, 3
6. không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực toàn diện, tuyệt đối trung thành với Đảng, nhân dân và chính quyền, kiên quyết bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân trong mọi hoàn cảnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là công cụ bạo lực sắc bén của chính quyền và nhân dân Thành phố Bạc Liêu. Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước đang tham gia ngày càng sâu vào quá trình toàn cầu hoá, mở rộng hội nhập toàn diện với quốc tế, sự phát triển về khoa học, kỹ thuật, bùng nổ thông tin hiện nay đã làm cho đời sống chính trị – xã hội trong Thành phố Bạc Liêu phát triển ngày càng phức tạp, sự phân tầng xã hội đang diễn ra mạnh mẽ, tạo nên sự cách biệt giàu, nghèo ngày càng lớn, các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, Bạc Liêu là một tỉnh cực Nam Tổ quốc, thuộc bán đảo Cà Mau, điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội còn nhiều khó khăn, phức tạp. Những điều kiện, hoàn cảnh đó đang tác động vào đời sống tâm tư, tình cảm của hạ sĩ quan, chiến sĩ công an thành phố Bạc Liêu, trong khi đó, công tác giáo dục chính trị cho hạ sỹ quan, chiến sĩ công an thành phố Bạc Liêu tuy đã được quan tâm nhưng còn bộc lộ những bất cập, hạn chế, nội dung giáo dục chính trị còn biểu hiện giáo điều, xa rời thực tiễn, hình thức giáo dục chính trị còn khuôn cứng, thiếu sức thuyết phục; năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục chính trị chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Vì thế, Nghiên cứu vấn đề “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an thành phố Bạc Liêu” là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết trong tình hình hiện nay. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề giáo dục chính trị và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đã được nhiều tác giả nghiên cứu trong các đề tài, công trình khác nhau: * Các luận văn, luận án Nguyễn Văn Quyết: Đẩy mạnh quá trình hình thành và phát triển phẩm chất chính trị của thanh niên quân đội ta trong giai đoạn hiện nay, Luận văn Phó Tiến sĩ Khoa học quân sự, Hà Nội, 1991. Nguyễn Hồng Anh: Nâng cao ý thức chính trị xã hội chủ nghĩa của Quân 4
7. đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Luận văn cao học, Hà Nội, 1995. Nguyễn Đình Tu: Nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan trẻ trong QĐNDVN hiện nay, Luận văn Phó Tiến sĩ Khoa học quân sự, Hà Nội, 1996. Hồ Viết Hải: Bồi dưỡng phẩm chất chính trị của học viên đào tạo cán bộ chỉ huy – tham mưu binh chủng hợp thành cấp trung, sư đoàn ở Học viện Lục quân trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị . Nguyễn Văn Thắng, Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ lịch sử, Học viện Chính trị quân sự, Hà Nội, 2001. Nội dung các luận văn, luận án trên đã khẳng định rõ tính cấp thiết phải nghiên cứu, luận giải sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục, xây dựng ý thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội; những vấn đề cơ bản về xây dựng quân đội về chính trị trong thời kỳ mới. Đề xuất và kiến nghị những giải pháp cơ bản xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng chính trị cho quân nhân phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay của đất nước, của quân đội và các đơn vị trong lực lượng vũ trang. Những luận văn, luận án trên đều liên quan đến hướng nghiên cứu của tác giả. Đây chính là nguồn tài liệu rất quan trọng để tác giả nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện đề tài luận văn của mình. * Các đề tài khoa học Đề tài: “Tác động của những biến đổi kinh tế – xã hội ở nước ta đến xây dựng QĐNDVN về chính trị trong giai đoạn cách mạng mới”, Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, TCCT, Nxb. QĐND, Hà Nội, 2000. Đề tài:”Định hướng giá trị nhân cách đội ngũ sĩ quan trẻ QĐNDVN hiện nay”, Đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị quân sự – Bộ Quốc phòng Hà Nội, 2001. 5
8. Tổng cục Chính trị, Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2002. Tổng cục Chính trị: Xây dựng chính trị, tinh thần của nhân dân và quân đội ta sẵn sàng đánh thắng cuộc tiến công hoả lực bằng vũ khí công nghệ cao của Mỹ đối với Việt Nam, Nxb. QĐND, Hà Nội, 2002. Các đề tài trong nhóm này đã đề cập khá toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề giáo dục, xây dựng nhân cách cán bộ; làm rõ khái niệm, cấu trúc, biểu hiện và những bài học kinh nghiệm, trong xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng nhân cách quân nhân. Đồng thời từ những phân tích, lý giải thực trạng, nguyên nhân, chỉ ra những yếu tố tác động đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; dự báo xu hướng biến đổi của đời sống tư tưởng, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin CSCN cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, trong đó lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. * Các công trình khoa học thuộc Bộ Công an – Bàn về đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Công an các đơn vị địa phương có: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới”, Nguyễn Khánh Toàn, Tạp chí Công an nhân dân số 10 năm 2009. “Một số vấn đề trọng tâm trong công tác tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân hiện nay, Lê Ngọc Nam, tạp chí CAND số 10 năm 200*. “Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng cho CBCS Tổng cục kỹ thuật” Tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Tổng cục an ninh đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ”, Nguyễn Văn Kiểm tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sỹ cảnh vệ 6
9. trong sạch, vững mạnh” Ngũ Xuân Sinh, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn Công an nhân dân góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”, Nguyễn Văn Pháp, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Cục bảo vệ chính trị I nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ”, Nguyễn Xuân Hùng, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch, vững mạnh”. Nguyễn Văn Ba, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn”, Nguyễn Tiến Luật, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội”. Hoàng Văn Lĩnh, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công an tỉnh Bắc Ninh dổi mới công tác giao1 dục chính trị tư tưởng”, Nguyễn Xuân Mười, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công an Tiền Giang tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ”, Nguyễn Chí Phi, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công an tỉnh Cao Bằng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”, Bế Ngọc Báu, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công an tỉnh Bắc Giang nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”, Phạm Văn Minh, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ Công an là người dân tộc Khmer của Công an tỉnh Sóc Trăng”, Nguyễn Phúc Thảo, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh công tác giáo dục, động viên tư tưởng”, Trần Đình Thư, tạp chí CAND số 10 năm 2009. “Công an tỉnh Nam Định nắm và giải quyết tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ tăng cường cho Công an cơ sở”, Phạm Văn Vĩnh, tạp chí CAND số 10 năm 2009. – Bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Công an nhân dân có: 7
10. “Những vấn đề trọng tâm trong công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng Cảnh sát trại giam trong thời gian tới”, Phạm Đức Chấn. “Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng – giải pháp quan trọng để xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh”, Nguyễn Đức Nhanh. “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt”, Đỗ Đình Nghị. “Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần làm tốt công tác tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân hiện nay”, Nguyễn Thế Báu.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0477

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *