Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

1. Lý do chọn đề tài
4. Kiểm tra, giám sát là một hoạt động thuộc chức năng lãnh đạo của Đảng, khâu quan trọng trong công tác lãnh đạo và là nội dung của công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát ở tổ chức cơ sở đảng là một biện pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa và khắc phục những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát hiện kịp thời những khuyết điểm để khắc phục, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xuất phát từ đòi hỏi khách quan của công tác xây dựng Đảng và yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Các cấp ủy, tổ chức đảng phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng” [16, tr.262]. Nếu như toàn thể sức chiến đấu của Đảng, cuối cùng phải được thể hiện ở sức chiến đấu của đảng viên, ở sức mạnh của chi bộ, thì công tác kiểm tra, giám sát cũng như các công tác khác của Đảng, trước hết phải được thực hiện ở các tổ chức đảng. Công tác kiểm tra, giám sát muốn đạt được mục đích cơ bản là kịp thời cổ vũ, phát huy mặt tốt, mặt tích cực, ngăn ngừa khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên tiến bộ, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì trước hết phải làm tốt, làm một cách chủ động, tích cực, thường xuyên ở các tổ chức đảng. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng và các hướng dẫn của cơ quan chức năng cấp trên, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã bám sát nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, các nguyên tắc của Đảng; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đội
5. ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị cơ sở vững mạnh toàn diện. Hiện nay công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít những khó khăn thách thức. Ở khá nhiều tổ chức đảng, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên; việc giám sát đảng viên, tổ chức đảng thiếu nội dung thiết thực, nặng về hình thức. Tình trạng này, chủ yếu do nhận thức, do cơ chế vận dụng và người tổ chức thực hiện gây nên. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đều giữ những trọng trách nhất định trong hệ thống chính trị của quận. Do đó, nếu không thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thì dễ nảy sinh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền và các sai lầm khác, mối quan hệ trong nội bộ Đảng dễ nảy sinh đẳng cấp, quan hệ giữa Đảng với quần chúng dễ xa cách. Hơn nữa, trong khi năng lực tổ chức thực hiện của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đang còn yếu kém, trì trệ thì việc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát càng trở nên cần thiết và quan trọng, để biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng thành hiện thực, bảo đảm sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm. Chính vì vậy, nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quán triệt và thực hiện Quyết định số 25-QĐ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2007 của Bộ Chính trị ban hành Hướng dẫn thực hiện các qui định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa X; Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01 tháng
6. 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI. Hướng dẫn số 03 – HD/KTTU ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “thực hiện công tác giám sát của các ban của cấp ủy các cấp”; Hướng dẫn số 04 – HD/KTTU ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “thực hiện công tác giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp”; Hướng dẫn số 05 – HD/KTTU ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “thực hiện công tác giám sát của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp”, trong những năm qua đã có nhiều cơ quan, cán bộ khoa học nghiên cứu về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tiêu biểu là: Hoàng Minh Hiểu: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong Đảng bộ quân đội hiện nay. Luận án tiến sĩ khoa học Lịch sử, Học viện Chính trị quân sự , 1999. Trong luận án, tác giả đã dựa vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để luận giải bản chất, nội dung, hình thức, phương pháp, các nguyên tắc công tác kiểm tra của Đảng. Tuy nhiên, tác giả chưa đề cập đến công tác giám sát của Đảng. Trần Bá Thanh: Giữ nghiêm kỷ luật ở tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Hà Nội, 2003. Trong luận án, tác giả đã luận giải bản chất của kỷ luật Đảng, những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn giữ nghiêm kỷ luật của Đảng và cho rằng tiến hành có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát là một trong những biện pháp cơ bản để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng Nguyễn Quang Tâm. Công tác giám sát của tổ chức cơ sở đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, chuyên đề khoa học, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, năm 2011. Trong chuyên đề, tác giả đã luận giải những vấn đề cơ bản về công tác giám sát của Đảng, đưa ra quan niệm, nội dung, hình thức, phương pháp công tác giám sát của tổ chức đảng trong quân đội; chỉ rõ những vấn đề đặt ra về nhận thức và tổ chức thực hiện để
7. nâng cao chất lượng công tác giám sát của tổ chức đảng trong quân đội Sách Sổ tay công tác đảng (2008), Nxb CTQG, Hà Nội, 2008 đã đề cấp đến công tác kiểm tra ở tổ chức cơ sở Đảng. Bàn về khái niệm công tác kiểm tra, công trình này cho rằng, công tác kiểm tra của Đảng là một hoạt động quan trọng, một nguyên tắc, một phương tiện nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và là một phương thức có hiệu quả để giải quyết những vấn đề trong quan hệ nội bộ sinh hoạt đảng. Tuy nhiên tài liệu chưa đề cập đến công tác giám sát của tổ chức của Đảng. Giáo trình xây dựng Đảng (2004), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội, 2004 có chủ đề về công tác kiểm tra của tổ chức cơ sở đảng. Chủ đề đã phân tích khái niệm, vị trí, tầm quan trọng, các nguyên tắc, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ, quan hệ giữa công tác kiểm tra với thi hành kỷ luật. Công tác giám sát của Đảng chưa được giáo trình đề cập. Sách Cẩm nang nghiệp vụ công tác Đảng (2005), Nxb CTQG, Hà Nội, 2005 có chủ đề công tác kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật ở tổ chức cơ sở đảng. Về khái niệm công tác kiểm tra, công trình này xác định là hoạt động của các cấp ủy đảng, các ban chức năng của cấp ủy đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, hướng váo việc xây dựng, thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ thị của Đảng; giải quyết những vấn đề trong sinh hoạt nội bộ đảng; hoàn thiện quy trình lãnh đạo và giữa gìn kỷ luật Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, góp phần tạo nên sức mạnh và bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cách mạng. Ngoài ra còn có một số bài nghiên cứ về công tác kiểm tra, giám sát đăng trên tập chí kiểm tra Đảng Nhìn tổng quát đã có nhiều công trình bàn về công tác kiểm tra, gần đây có một số bài báo bàn về công tác giám sát. Các công trình nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát đều dựa vào lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt
8. Nam để luận giải bản chất, chức năng, nhiệm vụ, phương châm, phương pháp của công tác kiểm tra giám sát của Đảng; đề xuất các giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và của các loại hình tổ chức đảng nói riêng. Kết quả nghiên cứu của các công trình trên đã góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của các loại hình tổ chức đảng. Đó là những tài liệu có giá trị về lý luận và thực tiễn để tác giả luận văn kế thừa, phục vụ cho nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu của đề tài đã xác định. Tuy nhiên, do đối tượng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của mỗi công trình khác nhau, có công trình chỉ nghiên cứu về công tác kiểm tra, có công trình chỉ bàn đến công giám sát. Đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh một cách cơ bản, có hệ thống với tính chất của một đề tài khoa học độc lập. Do đó, đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” là công trình nghiên cứu độc lập, không trùng lặp với các công trình đã nghiệm thu, công bố trong những năm gần đây. Tác giả luận văn trân trọng kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan để luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quận 6 thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0487

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận án: Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động và thực tiễn thực hiện trong các doanh nghiệp ở Đà Nẵng

MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Lao động là hoạt động quan …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *