Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển của một quốc gia, một vùng kinh tế hay của một doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Các yếu tố đó là các nguồn lực về vật chất nhƣ vốn, tài sản, nguyên vật liệu…và nguồn lực về con ngƣời. Tuy nhiên, đóng vai trò quyết định cho sự thành công của một tổ chức chính là nguồn nhân lực. Các nguồn lực vật chất chỉ phát huy đƣợc những lợi thế hay sức mạnh cho tổ chức khi đƣợc nguồn nhân lực vận dụng và điều hành một cách hiệu quả trong các hoạt động do tổ chức thực hiện. Mặt khác, từ xa xƣa ông cha ta đã xác định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực và đúc kết kinh nghiệm là hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nƣớc mạnh, nguyên khí suy thì thế nƣớc yếu. Rõ ràng từ xƣa ông cha ta đã quan niệm nguyên khí của quốc gia vừa là khát vọng, vừa là sức sống của dân tộc. Điều này một lần nữa khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của nguồn nhân lực trong xây dựng và phát triển của các quốc gia nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Ngoài ra, ngày nay với xu thế toàn cầu hóa cộng với tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhân lực đƣợc coi là tài sản vô giá và là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Một tổ chức cho dù có các nguồn lực vật chất phong phú, dồi dào đến mấy nhƣng nếu thiếu việc quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả thì tổ chức đó cũng khó có thể phát triển hiệu quả. Đối với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai thì nguồn nhân lực là một nguồn lực vô cùng quan trọng. Khi nền kinh tế thế giới cũng nhƣ trong nƣớc có nhiều biến động nhƣ hiện nay thì đội ngũ nguồn nhân lực chính là yếu tố giúp ngân hàng vƣợt qua đƣợc những khó khăn và phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó đặt ra yêu cầu là ngân hàng phải hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Xuất phát từ yêu cầu đó tác giả đã lực chọn đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai” để nghiên cứu và đề xuất những giải pháp giúp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai nhằm giúp ngân hàng ngày càng phát triển hơn nữa.
6. 2 2. Mục tiêu của đề tài – Hệ thống hóa lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức – Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai những năm qua. Từ đó, đánh giá những kết quả đã đạt đƣợc, những tồn tại và tìm hiểu nguyên nhân của những tồn tại đó. – Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu a. Đối tƣợng nghiên cứu: – Đề tài nghiên cứu những vấn đề về quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. b. Phạm vi nghiên cứu: – Về không gian: Thực hiện nghiên cứu đề tài tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. – Về thời gian: Số liệu sử dụng nghiên cứu sử dụng chủ yếu trong giai đoạn từ 2009-2011 – Nội dung nghiên cứu: hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. 4. Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng hai phƣơng pháp nghiên cứu đó là phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn và phƣơng pháp nghiên cứu tại hiện trƣờng. 4.1. Phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn – Tham khảo các tài liệu về quản trị nguồn nhân lực để hệ thống hóa các lý luận, kinh nghiệm về hoạt động quản trị nguồn nhân lực, từ đó xác định cơ sở lý luận và thực tiễn cho đề tài. – Thu thập, thống kê, phân tích, so sánh các số liệu từ tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động quản trị nguồn nhân lực của ngân hàng từ đó đánh giá thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. 4.2. Phƣơng pháp nghiên cứu tại hiện trƣờng
7. 3 – Phƣơng pháp phỏng vấn đƣợc sử dụng để thu thập thông tin về các chế độ chính sách của ngân hàng đối với ngƣời lao động và sự đánh giá của nhân viên đối với các chính sách đó nhằm hiểu đƣợc mong muốn của ngƣời lao động làm cơ sở lý luận đề xuất các giải pháp phù hợp. 5. Kết quả đạt được Trên cơ sở phân tích các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai đánh giá đƣợc các ƣu điểm và nhƣợc điểm đang tồn tại trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực. Đề xuất giải pháp phát huy các ƣu điểm, giải pháp nhằm hạn chế nhƣợc điểm trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai. 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu của đề tài đƣợc chia thành 3 chƣơng nhƣ sau:  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực.  Chƣơng 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.  Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0083

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *