Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / lv:Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Á Châu

lv:Phát triển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Á Châu

1. Tính cấp thiết của đề tài Doa h ghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một bộ phận kinh tế quan trọng và ngày càn g có hi ều đóng góp vào sự phát triển kinh tế, thu hút được một lượng lao động, tạo ra cô ăn việc l àm, góp ph ần đảm bảo an sinh xã hội. DNNVV có nhiều lợi thế, nhiều tiềm năng để phát triển, nhưng DNNVV với đặc điểm là quy mô nh ỏ, phân bố rộng khắp, dễ dàng thích ứng với những thay đổi nhưng với khả năng tài chính yếu, nguồn vốn ít, nên DNNVV rất cần sự tài trợ vốn thông qua kênh cho vay chính thức từ các ngân hàng. Trong thời gian qua Đảng, Nhà Nước ta v à Tỉnh Quảng Bình rất quan tâm đến việc phát triển các DNNVV và coi đây là n iệm vụ quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định ướng xã hội chủ nghĩa. Song, trong quá trình phát triển DNNVV đã gặp những hạn c ế, khó khăn nhất là về vốn, công nghệ, mặt bằng sản xuất, …Để khắc phục những khó khăn nêu trên thì cho vay của ngân hàng là công c ụ tài chính rất cần thiết trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DNNVV, đồng thời khuyến khích, phát huy tất cả các nguồn lực của DN, cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế cùng tham gia vào quá trình s ản xuất kinh doanh. Trong những năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Á Châu – Chi nhánh Quảng Bình (ACB Quảng Bình) đã có nhi ều cố gắng trong việc đáp ứ g nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của DNNVV. Tuy nhiên, lượng vốn dà h cho đối tượng khách hàng này còn h ạn chế so với nhu cầu, sự hạn chế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trong đó có cả nguyên nhân t ừ phía ngân hàng lẫn nguyên nhân t ừ phía các DN, đặc biệt là từ môi trường hoạt động của nền kinh tế. Trước tình hìnhđó, việc mở rộng hoạt động tín dụng đối với các DNNVV tại ACB Quảng Bình là một đòi h ỏi thực tế và là m ột vấn đề hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã chọn đề tài: 1
14. “Phát tri ển tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và v ừa tại Ngân hàng thư ng mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Quảng Bình” để thực hiện đề tài nghiên cứu luận văn cao học. 2. Mục tiêu ghiên cứu 2.1. Mục tiêu chu : Trên cơ sở luận cứ khoa học và đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề xuất một số giải pháp để phát triển tín dụng đối với DNNVV tại ACB Quảng Bình. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn về phát triển tín dụng đối với DNNVV trong các ngân hàng thương mại; – Đánh giá thực trạng phát triển tín dụng đối với DNNVV tại ACB chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2015-2017; – Đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển tín dụng đối với DNNVV tại ACB Quảng Bình, trong giai đoạn 2018-2022. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu ác vấn đề li ên quan đến hoạt động phát triển tín dụng đối với các DNNVV của ACB Quảng B ình. – Đối tượng điều tra: DNNVV trên địa bàn TP Đồng Hới và CBCNV trực tiếp trong hoạt động phát triển tín dụng của ACB Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi nội dung: Chỉ nghiên cứu về phát triển tín dụng ngân hàng đối với DNNVV hoạt động trên địa bàn TP Đồng Hới. – Phạm vi không gian: Tại ACB Quảng Bình. – Phạm vi thời gian: Các số liệu dùng để phân tích trong đề tài chủ yếu được thu thập từ năm 2015-2017; Đề xuất giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp đến năm 2022. 2
15. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu: – Số liệu và d ữ liệu thứ cấp: Trên cơ sở nội dung của đề tài, tiến hành thu thập số liệu nguồn thông tin, dữ liệu có liên quan đến phát triển dịch vụ ngân hàng đối với DNNVV thông qua tìm hiểu, nghiên các qui định, thông tư, văn bản, các báo cáo của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng nhà nước, Hội sở Ngân hàng Á Châ u, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình … Thu thập dữ liệu số liệu về hoạt động dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Quảng Bình. – Số liệu điều tra sơ cấp: + Đối tượng điều tra: Các DNNVV trên địa bàn TP. Đồng Hới có quan h ệ giao dịch với Chi nhánh ngân hàng và cán b ộ tín dụng. + Phương pháp điều tra: Sử dụng phương pháp chọn mẫu khảo sát ngẫu nhiên khoảng 150 khách hàng DNNVV đang vay vốn tại ACB Quảng Bình và 24 cán bộ tín dụng đang làm việc tại ACB Quảng Bình Kích thước mẫu được xác định dựa trên cơ sở tiêu chuẩn 5:1 của Bollen (1998) và Hair & ctg (1998), tức là để đảm bảo phân tích dữ liệu (phân tích nhân tố khám phá EFA) tốt thì cần ít nhất 05 quan sát cho 01 biến đo lường và số quan sát không nên dưới 100. Mô hình khảo sát trong luận văn gồm 05 nhân tố độc lập với 22 biến. Do đó, số lượng mẫu cần thiết là từ 22 x 5 = 110 trở lên. Tuy nhiên, tro g quá trình thu thập số liệu sẽ có nhiều khách hàng không trả lời hoặc trả lời khô g đúng nên đề tài tiến hành thêm 40 phiếu. Như vậy, tổng số phiếu đề tài thu thập được là 150 phiếu. + Cách th ức điều tra: Trên cơ sở lựa chọn đối tượng điều tra khảo sát, tác giả tiến hành khảo sát thông qua b ảng hỏi được thiết kế sẵn. Đề tài tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua phỏng vấn ngẫu nhiên các DNNVV thông qua bảng hỏi về các nội dung: – Công tác thu hút và đa dạng hóa khách hàng; 3
16. – Công tác cải tiến và đa dạng hóa s ản phẩm tín dụng; – Công tác xây d ựng chính sách lãi suất; – Đội ngũ nhân viên tín dụng; – Công tác th ẩm định và giám sát vốn vay. 4.2. Phươ g pháp tổng hợp và xử lý số liệu Tất cả số liệu, dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được tổng hợp theo các tiêu chí và hệ thống chỉ tiêu phù h ợp với nội dung phân tích, nguồn số liệu, dữ liệu sẽ được tổng hợp và xử lý v ới sự hỗ trợ củ phần mềm Excel và SPSS. 4.3. Phương pháp phân tích 4.3.1 Phương pháp phân tổ và s o sánh Trên cơ sở nguồn dữ liệu thu thập, chúng tôi ti ến hành sử dụng phương pháp phân tổ thống kê theo các tiêu chí liên quan. Ti ế n ành sử dụng phương pháp so sánh để phân tích nhằm xác định mức tăng giả m tuyệt đối, tương đối, số bình quân và phân tích theo chuỗi thời gian. 4.3.2 Phương pháp thống kê mô tả Phương pháp thống kê mô t ả được sử dụng trong bài luận văn để tiến hành mô tả và phân tích các số liệu về đặc điểm của đối tượng được phỏng vấn (như: hình thức sở hữu, lĩnh vực kinh doanh, số vốn kinh doanh,…), số liệu về mức độ đánh giá của các đối tượng này về công tác phát tri ển tín dụng đối với DNNVV trên địa bàn nghiên c ứa tại ACB Quảng Bình. 4.3.3. Phương pháp kiểm định Phương pháp phân tích độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha nhằm kiểm địn tính thống nhất của các biến quan sát thông qua hệ số Cronbach’s Alpha. Kiểm định này cũng cho phép xác định mức độ phù hợp của mô hình phân tích nhân tố đối với đối tượng nghiên cứu và kiểm tra mức độ tương quan nội tại của các biến sử dụng trong mô hình so với tương quan biến tổng. Theo nhiều nhà nghiên c ứu đã đồng ý rằng khi hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị từ 0,6 trở lên đến gần 1,0. Bên cạnh đó, hệ số Cronbach’s Alpha là căn cứ cho phép chúng ta loại các biến không có tương quan nội tại với biến nghiên cứu khi giá trị Cronbach’s Alpha nhỏ hơn 0,3. 4
17. 4.3.4. Phương pháp phân tích nhân tố EFA Các thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy sẽ được sử dụng phân tích nhân tố để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát thành một tập biến (gọi là nhân tố) ít hơn.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0385

 • PHÍ TÀI LIỆU: 35.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *