Home / Luận văn thạc sĩ / Ngành quản lý Công / lv: Quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

lv: Quản lý nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, việc ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học công ngh ệ hiện đại nhằm tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh được đặc biệt chú tr ọng. Tuy nhiên, khoa học công ngh ệ dù có s ức mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế được vai trò c ủa con người. Nguồn nhân lực vẫn đóng vai trò quy ết định hiệu quả của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhân lực được coi là tài s ản quý giá nh ất của một tổ chức, góp ph ần cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng đến các mục tiêu đặt ra. Nền kinh tế tri thức đang ngày càng đòi h ỏi nhiều hơn nguồn nhân lực có ch ất xám, có k ỹ năng và thái độ làm việc tốt, kể cả khu vực tư lẫn khu vực công. Chủ động và đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực luôn là m ục tiêu của nền kinh tế nói chung c ũng như mỗi doanh nghiệp nói riêng đều hướng tới, do vậy, công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực đã được các doanh nghiệp Việt Nam chú tr ọng. Để tồn tại và phát tri ển, các doanh nghiệp không có con đường nào khác là ph ải đầu tư và quản lý ngu ồn nhân lực một cách có hiệu quả. Trong đó việc quản lý t ốt nguồn nhân lực là nền tảng bền vững cho thành công c ủa doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết là một lĩnh vực kinh doanh mang lại nguồn thu lớn cho Ngân sách nhà nước (NSNN) ở hầu hết các nước, trong đó có Việt Nam. Tuỳ theo mỗi nước có cách th ức tổ chức khác nhau, song xu thế chung là ngày càng đa dạng hoá, hiện đại hoá, trở thành ngành “công nghiệp không khói” phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng được mục tiêu tăng thu cho NSNN, phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói ch ung và kinh tế Việt Nam nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, thì vấn đề đặt ra cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn (TNHH) MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình là phải làm tốt công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực đồng thời sử dụng nguồn nhân lực có hi ệu quả, nhằm nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả kinh doanh, lành mạnh hoá môi trường kinh doanh, nâng cao doanh số. 1
14. Tuy nhiên, mặc dù đạt được một số kết quả đáng khích lệ, nhưng công tác quản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV X ổ số Kiến thiết Quảng Bình vẫn cò n một số khó khăn nhất định, được Ban lãnh đạo công ty lưu tâm và quyết tâm cải thiện trong tình hình tới như: thuyên chuyển nhân viên gi ữa các bộ phận còn nhi ều bất cập, chưa có kế hoạch dài hạn trong công tác ho ạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực, chưa tuyển được nguồn nhân lực thực sự có ch ất lượng cao phục vụ cho chiến lược phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, vị trí việc làm, lương thưởng, giờ giấc làm việc, đánh giá nhân viên giữa các phòng ban v ẫn chưa thật sự công b ằng và chính xác,… Xuất phát từ ý ngh ĩa lý luận và thực tiễn của v ấn đề, cho nên tôi đã chọn đề tài: “Quản lý nguồn nhân l ực tại Công ty Trách nhi ệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Vận dụng lý lu ận và kinh nghiệm thực tiễn về công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực vào việc phân tích, đánh giá công tác này tại Công ty TNHH MTV x ổ số kiến thiết Quảng Bình, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngu ồn nhân lực tại Công t y. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống những vấn đề lý lu ận cơ bản và thực tiễn về quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp. – Phân tích, đánh giá thực trạng công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình trong giai đoạn 2015-2017. – Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty T HH MTV X ổ số kiến thiết Quảng Bình đến năm 2022. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu của đề tài: là các v ấn đề liên quan đến công tác qu ản lý nguồn nhân lực theo cách tiếp cận khoa học quản lý kinh t ế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: thực trạng công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty TNHH 2
15. MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, những thuận lợi, khó khăn và các giải pháp hoàn thiện công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty. – Về không gian: nghiên c ứu công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình. – Về thời gian: đề tài nghiên c ứu giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, tầm nhìn đến năm 2022. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Số liệu thứ cấp: Nguồn số liệu được thu thập từ các báo cáo t ổng kết của Công ty giai đoạn 2015 – 2017, hồ sơ nguồn nhân lực của Công ty và các k ết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học có l iên quan đến vấn đề nghiên cứu để tăng tăng cường cơ sở trong việc rút ra nh ững nhận xét, kết luận và đề xuất những giải pháp. Những nguồn số liệu này đều được chĩ rỏ nguồn gốc trong luận văn. – Số liệu sơ cấp: Luận văn tiến hành thu thập số liệu sơ cấp thông qua phi ếu điều tra khảo sát toàn bộ cán bộ công nhân viên c ủa Công ty TNHH MTV X ổ số kiến thiết Quảng Bình. + Phương pháp điều tra: Với nội dung nghiên cứu của luận văn là công tác quản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV X ổ số kiến thiết Quảng Bình, cụ thể: (1) Công tác ho ạch định nguồn nhân lực; (2) Công tác t hu hút và tuy ển dụng nguồn nhân lực; (3) Công tác phân tích và thiết kế công vi ệc; (4) Công tác p hát triển và đào tạo nguồn nhân lực; (5) Công tác đánh giá m ức độ thực hiện công vi ệc; (6) Công t ác lương, thưởng và chính sách đãi ngộ. Nghiên cứu tiến hành khảo sát toàn bộ cán bộ nhân viên c ủa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, do đây là đối tượng được thụ hưởng các chính sách của công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại công ty. Theo đó, đối tượng khảo sát gồm 108, bao gồm: Ban lãnh đạo công ty (5 người); Trưởng, phó các phòng/chi nhánh (19 người) và nhân viên (84 người). + hiết kế phiếu khảo sát: 3
16. Phiếu khảo sát được chia làm 3 phần: Phần 1 liên quan đến thông tin cá nhân c ủa đối tượng được khảo sát; Phần 2 liên quan đến đánh giá của đối tượng khảo sát về công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực của Công ty TNHH MTV X ổ số kiến thiết Quảng Bình, bao gồm các nội dung như: (i) Công tác hoạch định nguồn nhân lực; (ii) Thu hút và tuy ển dụng nguồn nhân lực; (iii) Công tác phân tích và thi ết kế công vi ệc; (iv) Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; (v) Đánh giá mức độ thực hiện công vi ệc; (vi) Lương, thưởng và chính sách đãi ngộ (được đo lường bằng thang đo Likert 5 cấp độ, với 1 tương ứng là hoàn toàn không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý); Phần 3 liên quan đến một số ý ki ến đóng góp của đối tượng khảo sát đối với công tác qu ản lý ngu ồn nhân lực tại Công ty T HH MTV X ổ số kiến thiết Quảng Bình. 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu Luận văn nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp và hệ thống hóa tài li ệu điều tra theo các tiêu th ứ c phụ hợp với mục tiêu nghiên c ứu đề tài. Số liệu thu thập được tính toán, xử lý trên máy tính b ằng phần mềm Excel, SPSS. 4.3. Phương pháp phân tích Sau khi hoàn thà nh việc thu thập số liệu phục vụ cho quá trình đánh giá kết quả nghiên cứu, luận văn đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. – Sử dụng phương pháp thống kê mô t ả để tiếp cận các đặc trưng về mặt lượng trong mối quan hệ với mặt chất của các vấn đề quản lý ngu ồn nhân lực trong Công ty – Dùng phương pháp dùng dữ liệu thời gian để phân tích biến động và xu hướng của nguồn nhân lực ở Công ty trong giai đoạn 2015 – 2017. – Dùng phương pháp so sánh để rút ra các đặc điểm, tính chất của công tác quản lý ngu ồn nhân lực ở Công ty làm cơ sở cho việc rút ra các nh ận xét kết luận cần thiết.

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0136

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Quản lý Nhà nước về Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường! Luận văn.

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giữ vững An ninh quốc gia, bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *