Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng

LV: Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng

1. Lý do chọn đề tài Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời” [20, tr.77]. Từ định hướng đó, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo đã có sự linh hoạt, mềm dẻo trong việc phát triển đa dạng các loại hình và hình thức đào tạo nhằm giúp người học có điều kiện học tập phù hợp. Điểm quan trọng là người học có thể lựa chọn ngành nghề thuộc thế mạnh của một số trường đào tạo để tham gia học tập nâng cao trình độ thông qua hình thức liên kết đào tạo giữa các trường Đại học Cao đẳng. Có thể nói, liên kết đào tạo là xu thế tất yếu trong thời kỳ hội nhập, trở thành loại hình giáo dục phổ biến, được các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc áp dụng và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Sóc Trăng nói riêng liên kết đào tạo đã, đang phát triển khá mạnh, chất lượng các hoạt động liên kết đào tạo cũng như kết quả của nó mang lại đã đáp ứng được một phần không nhỏ nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao dân trí. Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập ngày 08 tháng 06 năm 2006, tiền thân là Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng, thành lập từ năm 1997. Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường, , Trường CĐCĐ Sóc Trăng có nhiệm vụ đào tạo trình độ cao đẳng chuyên môn và các trình độ khác thấp hơn nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; đồng thời thực hiện chức năng liên kết với các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài nước đào tạo các lớp theo quy hoạch của tỉnh và nhu cầu người học. Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức, các lực lượng, hoạt động liên kết đào tạo tại Trường
5. 5 CĐCĐ Sóc Trăng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần bổ sung kịp thời nguồn nhân lực cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn của tỉnh. Công tác quản lý hoạt động liên kết đào tạo trở thành một mặt công tác quan trọng trong toàn bộ hoạt động đào tạo của trường CĐCĐ Sóc Trăng, có ảnh hưởng lâu dài đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, quản lý hoạt động liên kết đào tạo của Trường CĐCĐ Sóc Trăng hiện nay còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, nhất là việc xây dựng, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; thực hiện quy trình đào tạo; tính chủ động, tích cực trong quản lý và tự quản lý của một bộ phận cán bộ, giảng viên; năng lực, kinh nghiệm quản lý hoạt động liên kết đào tạo trong bối cảnh và tình hình mới; chính sách thu hút, động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên… Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường CĐCĐ Sóc Trăng, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nhu cầu học tập của học viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Hiện nay, đã có một số bài viết, đề tài khoa học nghiên cứu về hoạt động liên kết đào tạo và quản lý hoạt động liên kết đào tạo với nhiều góc độ tiếp cận; song, chưa có một tác giả nào nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện về vấn đề quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường CĐCĐ Sóc Trăng. Vì những lý do trên, học viên chọn vấn đề: “Quản lý hoạt động liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” làm đề tài nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề xây dựng xã hội học tập, đảm bảo quyền được học tập của tất cả mọi người được các quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, nhất là ở các quốc gia có nền giáo dục phát triển sớm.
6. 6 Ph.Combs trong cuốn sách “Khủng hoảng giáo dục trên phạm vi toàn thế giới”, xuất bản năm 1968 đã chỉ ra những vấn đề lớn của giáo dục đương đại, như: Nhu cầu học tập của mọi người là rất lớn, hiện giáo dục nhà trường không đủ để đáp ứng nhu cầu này. Kiến thức học trong nhà trường còn quá ít ỏi và bị lạc hậu rất nhanh so với yêu cầu của sự phát triển. Học vấn mà người học được nhà trường trang bị (thậm chí cả trong trường đại học) còn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Nhìn chung, vai trò, giá trị của việc xây dựng và thực hiện xã hội học tập, bảo đảm quyền lợi cá nhân trong giáo dục – đào tạo được các quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia có nền giáo dục phát triển thừa nhận từ rất sớm. Các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những nhà nghiên cứu giáo dục luôn bày tỏ quan điểm ủng hộ các chính sách giáo dục và các biện pháp quản lý giáo dục mà mục tiêu của nó hướng đến sự phát triển của cộng đồng, sự liên kết các cơ sở đào tạo và các hoạt động giáo dục – đào tạo trên cơ sở bảo đảm quyền con người trong giáo dục. Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập (năm 1945), Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương xây dựng một nền giáo dục “hoàn toàn Việt Nam”, trao quyền học tập cho mọi người dân trong xã hội. Ngày 21-7-1956, nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa I, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Bác dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp
7. 7 nhân dân”[26, tr.215]. Theo Bác: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt mục đích đó thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” [26, tr.684]. Kể từ đó đến nay, việc phát triển giáo dục – đào tạo, xây dựng “xã hội học tập” luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đưa ra chủ trương:“Đẩy mạnh phong trào học tập trong nhân dân bằng những thức chính qui và không chính qui, thực hiện giáo dục cho mọi người, cả nước thành một xã hội học tập” [18, tr.35]. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời.” [20, tr.77]. Trước và sau các kỳ đại hội, có nhiều cuộc hội thảo về triết lý giáo dục, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, nhà giáo và sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân. Đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài viết sâu sắc, có giá trị, góp phần cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đồng thời xác định những giải pháp, hướng đi tích cực cho công tác quản lý hoạt động liên hết đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Trong bài nghiên cứu “Nhu cầu và giải pháp cho phương thức giáo dục không chính quy”, PGS,TS. Trịnh Minh Tứ và ThS Lê Hải Yến cho rằng: “Nhu cầu của giáo dục không chính qui ở tất cả các nước, nhất là những nước đang phát triển là rất lớn vì không phải ai cũng có điều kiện để học tập chính qui trên ghế Nhà trường, con số này hiện nay chỉ chiếm 1- 2% dân số. Còn gần 40 triệu lao động của nước ta hiện nay, kể cả những người đã có trình độ học vấn cao có cần học nữa không

 

MÃ TÀI LIỆU: 0219

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *