Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Phú Giáo

LV: Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Phú Giáo

1. Lý do chọn Đề tài Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt” [20, tr.130-131]. Để thực hiện tốt mục tiêu đó thì cần phải phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển giáo dục của đất nước… Đội ngũ giáo viên và những người làm công tác giáo dục là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công hay thất bại của việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Sứ mệnh của nhà giáo có vai trò đặc biệt, lao động của họ trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của đất nước một cách bền vững. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang. Nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được” [29, tr.331]. Trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam, mầm non là bậc học đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng để trẻ làm quen với việc học ở nhà trường, là nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành, phát triển toàn diện nhân cách của con người, đặt nền móng vững chắc cho giáo dục và đào tạo ở các bậc học tiếp theo. Điều 22 của Luật Giáo dục năm 2005 chỉ rõ mục tiêu của giáo dục mầm non là: “Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một” [32]. 3
7. Để thực hiện được mục tiêu này cần nhiều điều kiện, yếu tố như xây dựng được nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục phù hợp và cần có các phương tiện trang thiết bị phục vụ quá trình chăm sóc nuôi dạy trẻ… Một trong những điều kiện tiên quyết giúp giáo dục mầm non phát triển chính là khâu quản lý. Chất lượng quản lý trường mầm non ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực hiện mục tiêu giáo dục của trường. Trong hơn 50 năm hình thành và phát triển, ngành học mầm non đã có hệ thống quản lý chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, đã có một mạng lưới trường lớp ở khắp các vùng miền trong cả nước. Với những đặc trưng của bậc học mầm non là vừa chăm sóc, vừa dạy dỗ, trẻ học thông qua vui chơi. Giáo dục trẻ em ở trường mầm non mang tính chất giáo dục gia đình, quan hệ giữa cô và trẻ vừa mang tính thầy trò vừa mang tính mẫu tử. Việc giáo dục trẻ được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi sinh hoạt và hoạt động của trẻ hàng ngày. Do đó, đội ngũ giáo viên mầm non, những người thầy đầu tiên của trẻ, muốn đảm nhận và hoàn thành trọng trách của mình cần phải hội tụ đầy đủ những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của bậc học mầm non nói riêng và mục tiêu giáo dục nói chung. Thực tiễn trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho thấy đội ngũ giáo viên bước đầu đáp ứng được yêu cầu về số lượng, có cơ cấu tương đối phù hợp và có sự tiến bộ về chất lượng, nhưng đứng trước yêu cầu đổi mới vẫn còn tồn tại những bất cập nhất định. Sự phân bố giáo viên mầm non trên địa bàn huyện chưa hợp lý, một số vùng gần trung tâm huyện, thuận lợi thì thừa giáo viên, trong khi đó ở nơi khó khăn, xa trung tâm huyện lại thiếu giáo viên. Sở dĩ có tình trạng trên là do cơ quan quản lý khi tuyển dụng giáo viên chưa căn cứ vào số lớp, số trường và số lượng giáo viên để tính biên chế nên công tác tuyển 4
8. dụng, điều động giáo viên chưa hợp lý. Chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, một số giáo viên mầm non do đào tạo cấp tốc, chắp vá qua nhiều hệ, loại hình đào tạo, bồi dưỡng (đào tạo, đào tạo lại để đạt chuẩn qua nhiều gian đoạn), trình độ kiến thức phổ thông hạn chế dẫn đến nghiệp vụ sư phạm không vững chắc, trình độ chuyên môn yếu. Trong khi đó, hàng năm một số lượng không nhỏ giáo viên mầm non tốt nghiệp ở các trường sư phạm, có trình độ cao (cao đẳng và đại học) chưa được tuyển dụng do không còn chỉ tiêu biên chế. Bên cạnh đó, tình trạng “già hóa” giáo viên mầm non đang diễn ra, mà nguyên nhân là do trước đây, khi huyện Phú Giáo được tái lập đã tuyển dụng giáo viên mầm non với tốc độ nhanh, số lượng lớn, chất lượng không đảm bảo, đến nay chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mới không tăng, dẫn đến tình trạng số giáo viên mầm non được đào tạo chính quy, chưa được tuyển dụng gây ra sự lãng phí chất xám trên địa bàn huyện Phú Giáo hiện nay. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, cần thiết phải có những giải pháp quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên, nhằm duy trì và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non của huyện một cách bền vững, đủ về số lượng, chuẩn hoá và đồng bộ về trình độ chuyên môn, có sự kế thừa để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, hoàn thành “phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi” [29, tr.131]. Thực tế hiện nay, vấn đề quản lý giáo viên nói chung, quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Phú Giáo nói riêng, chưa có bất cứ một công trình, đề tài nào nghiên cứu tới. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tác giả chọn vấn đề: “Quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương” làm đề tài nghiên cứu của luận văn. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Vấn đề đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên môn cho những người làm công tác giảng dạy đã được các nhà giáo dục ở cả phương 5
9. Tây và phương Đông đề cập đến. J.A.Kômenxki (1592 – 1670), nhà giáo dục tiêu biểu người Cộng hòa Séc, Ông đề cao vai trò to lớn của giáo dục, của nhà trường trong việc hình thành, rèn luyện và hoàn thiện nhân cách con người mà ông gọi là “xưởng rèn nhân cách”. Với vị trí chức năng của nghề dạy học, J.A.Kômenxki yêu cầu người giáo viên phải mẫu mực, trong sáng về đạo đức và tác phong, giỏi về chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp và đó cũng là lương tâm, trách nhiệm, uy tín của giáo viên. Tuy nhiên, do hạn chế của xã hội đương đại lúc bấy giờ, Ông chưa chỉ rõ con đường để thực hiện quản lý có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Chủ nghĩa Mác – Lênin ra đời với quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, hệ thống tư tưởng giáo dục mác xít đã làm cho khoa học giáo dục nói chung, quản lý giáo dục nói riêng có sức sống mới, có giá trị lý luận và giá trị chỉ đạo thực tiễn to lớn. Nền giáo dục của giai cấp vô sản được hình thành, phát triển, đòi hỏi phải có một đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng cơ bản về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để đào tạo ra lớp người lao động có tri thức, tay nghề, tích cực chủ động trong sản xuất tạo ra của cải, vật chất góp phần xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa mà ở đó con người được tự do, bình đẳng, được chăm lo phát triển toàn diện về phẩm chất và năng lực. Vì vậy, xã hội cần phải quan tâm đến công tác quản lý phát triển đội ngũ giáo viên về mọi mặt, trong đó đặc biệt quan tâm đến quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội giáo viên. Đặc biệt trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi xã hội loài người đang tiến dần tới nền kinh tế tri thức thì việc nghiên cứu xây dựng các biện pháp để quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên cũng như quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 6

 

MÃ TÀI LIỆU: 0189

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *