Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Phòng chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của đảng bộ

LV: Phòng chống diễn biến hoà bình trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của đảng bộ

1. Lý do chọn đề tài “ . Đảng. Quận Phú Nhuận là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao dịch, tài chính lớn của thành phố Hồ Chí Minh, đang trên đà phát triển về mọi mặt. nghĩa… ã góp phần vào giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch; xây dựng sự đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức, lòng tin phương… Tuy i. Vì vậy, việc tác giả lựa chọn vấn đề: “Phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay” làm đề tài nghiên cứu, nhằm đáp ứng yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trong những năm gần đây, đã có các tài liệu, công trình, đề tài nghiên 3
6. cứu về chiến lược “diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, cách mạng thế giới và phòng chống chiến lược “diễn biến hoà bình” đối với cách mạng nước ta, đã được xuất bản thành sách, giáo trình, tài liệu để phổ cập cho toàn dân. Nhận dạng các quan điểm sai trái thù địch, Ban Tư tưởng – văn hóa TW, Nxb CTQG, H. 2000; Phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tư tưởng – văn hóa TW, Nxb CTQG, H. 2007. Nhận dạng những quan điểm sai trái thù địch, (Lưu hành nội bộ), Ban Tư tưởng – văn hóa TW, Nxb CTQG, H. 2005. Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay (Lưu hành nội bộ), Ban Tư tưởng – văn hóa TW, Nxb CTQG, H. 2005. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Ban Tư tưởng – văn hóa TW, Nxb CTQG, H.2003. Báo cáo tổng kết công tác tư tưởng – văn hóa, Ban Tư tưởng – văn hóa TW, Nxb CTQG, H. 2003, Thông tin Công tác tư tưởng – lý luận. Ban Tư tưởng – văn hóa TW, số 3/2004. Tình hình báo chí, xuất bản sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 22 – CT/TW và một số phương hướng, giải pháp chủ yếu. Thông tin Công tác tư tưởng, Ban tư tưởng – văn hóa TW, số 11 – 2001. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2007. Đề cương giới thiệu Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia, Ban Tư tưởng – văn hóa TW 17/8/1999. Nhận dạng những quan điểm sai trái thù địch, (Lưu hành nội bộ), H. 2005. Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương, Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay (Lưu hành nội bộ), H. 2005. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Nxb CTQG, H.2003. Báo cáo tổng kết công tác tư tưởng – văn hóa năm 2003, Thông tin Công tác tư tưởng – lý luận. Ban Tư tưởng – văn hóa TW, số 3/2004. Tình hình báo chí, xuất bản sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 22 – CT/TW và một số phương hướng, giải pháp chủ yếu. Thông tin Công tác tư tưởng, Ban tư tưởng – văn hóa TW, số 11 – 4
7. 2001; Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2007. Đề cương giới thiệu Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia, Ban Tư tưởng – văn hóa TW ngày 17/8/1999. như sau: “Công tác tư tưởng lý luận trong quân đội trước tình hình mới”, Học viện Chính trị quân sự, Nxb QĐND, Hà Nội 2003;“Công tác tuyên truyền tư tưởng trong thời kỳ mới”, Giáo trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ tuyên truyền. Trần Khang, Lê Cự Lộc. Nxb CTQG, Hà Nội 2005;“Công tác tư tưởng và vấn đề đào tạo cán bộ làm công tác tư tưởng” “Một số vấn đề về công tác tư tưởng, lý luận trong quân đội trước tình hình mới” nh Vụ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội. 2008; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng” Tuy nhiên, đến nay chưa có công trình, đề tài nào nghiên cứu một cách chuyên sâu, có hệ thống về vấn đề: “Phòng chống “diễn biến hoà bình”trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay”. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài * Mục đích nghiên cứu : Nghiên cứu làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu – Làm rõ những vấn đề cơ bản về phòng chống “diễn biến hòa bình” 5
8. trên lĩnh vực CTTT của Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay. – Đánh giá đúng thực trạng, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực CTTT của Đảng bộ quận Phú Nhuận. – Xác định yêu cầu, đề xuất những giải pháp cơ bản phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực CTTT của Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài * Đối tượng nghiên cứu của đề tài: phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực CTTT của Đảng bộ quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. * Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu hoạt động phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh; các số liệu điều tra, khảo sát để thực hiện đề tài được giới hạn từ năm 2010 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của đề tài * Cơ sở lý luận của đề tài: Đề tài dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam về nguyên tắc xây dựng Đảng, công tác xây dựng, đổi mới chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng chính trị tư tưởng của Đảng. * Cơ sở thực tiễn của đề tài: Thực tiễn hoạt động phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận Phú Nhuận; tài. * Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành, trong đó chú trọng sử dụng các phương pháp: lôgích – lịch sử, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phân tích, tổng hợp; phương pháp khảo sát, điều tra thực tế và phương pháp chuyên gia. 6. Ý nghĩa của đề tài 6
9. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn, cung cấp cơ sở khoa học cho các cấp ủy đảng địa phương xác định các chủ trương, giải pháp phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trực tiếp là Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay. Đồng thời, có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo vận dụng trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các nhà trường, trung tâm giáo dục chính trị ở các quận, huyện hiện nay. 7. Kết cấu của đề tài Đề tài gồm: Phần mở đầu, 2 chương (4 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN PHÒNG CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ QUẬN PHÚ NHUẬN 1.1. “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng và những vấn đề cơ bản về phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Đảng bộ quận Phú Nhuận 1.1.1. Đảng bộ quận Phú Nhuận và phòng chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng * Đảng bộ quận Phú Nhuận – Khái quát về địa bàn quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh Quận Phú Nhuận có diện tích là 4,855Km chiếm 3,66% diện tích khu vực nội thành. Về mặt điều kiện tự nhiên, đây là một vùng đất có nhiều thuận lợi trong việc hội về: Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Tin lành, Cao đài…(47 chùa, tự viện Phật giáo; 14 nhà thờ, tu viện Thiên chúa giáo; 4 nhà thờ Tin lành; 2 thánh thất Cao đài và 2 thánh đường Hồi giáo). đầu giải phóng, tiềm lực quốc phòng – an ninh ngày càng được củng 7
10. cố và tăng cường. Hiện nay, cùng với phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng; các cấp ủy đảng đã quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; chú trọng công tác củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá cách mạng của các lực lượng thù địch trên địa bàn quận…Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của quận luôn được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi xây dựng và phát triển kinh tế… – Các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ quận Phú Nhuận Theo quy định của Điều lệ Đảng, hệ thống tổ chức đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính nhà nước. Đảng bộ quận Phú Nhuận là đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm có 45 chi, đảng bộ cơ sở; trong đó có 21 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở; trong đó 21 đảng bộ gồm: 15 đảng ủy phường, 01 đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể, 01 đảng ủy cơ quan chính quyền, 01 đảng ủy doanh nghiệp, 01 đảng ủy công ty, 02 đảng ủy khối nội chính (Công an và Quân sự) và 24 chi bộ cơ sở gồm 01 khối cơ quan, 03 chi bộ khối trường học, 03 chi bộ khối nội chính, 17 chi bộ khối sản xuất, kinh doanh. Đảng bộ quận là loại hình cơ bản, được thành lập ở các địa bàn thành phố – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, có mật độ dân cư đông, trình độ dân trí cao hơn so các vùng khác. So với các đảng bộ cấp huyện khác, đảng bộ quận có số lượng đảng viên đông, trình độ mọi mặt của đảng viên tương đối cao, nhưng không đồng đều; tỷ lệ đảng viên hưu trí cao (Đảng bộ quận Phú Nhuận có 4.314 đảng viên; trong đó đảng viên đương chức 2.508 đồng chí, đảng viên cán bộ hưu trí là 1.689 đồng chí, chiếm gần 40%). Quận lại là nơi tập trung của sự sôi động trong cơ chế thị trường, nơi diễn ra cách làm ăn mới, đồng thời cũng là nơi bộc lộ nhiều cách làm ăn lợi dụng cơ chế, nơi xuất phát và 8
11. chứa đựng nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động; nên đảng bộ quận có trách nhiệm rất nặng nề trong lãnh đạo, chỉ đạo vừa phát huy được thế mạnh.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0470

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *