Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Phát triển thẻ ghi nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương

LV: Phát triển thẻ ghi nợ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương

1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế hội nhập và phát tri ển, nhu cầu về thanh toán dịch vụ, hàng hóa phục vụ đời sống ngày càng cao; cùng v ới sự phát triển vượt bậc trong lĩnh vực công ngh ệ thông tin đã cho ra đời chiếc thẻ thông minh c ủa ngân hàng giúp đáp ứng nhanh chóng, an toàn và hi ệu quả các giao dịch thanh toán của con người. Thẻ ngân hàng ra đời tạo nên một phương tiện thanh toán không dùng ti ền mặt, giúp gi ảm thiểu các chi phí và thời gian trong việc di chuyển, kiểm đếm và lưu trữ tiền bạc; thúc đẩy quá trình thanh toán hàng hóa, d ịch vụ phát triển. Vì vậy, tại các nước phát triển, thẻ ngân hàng là m ột vật dụng không th ể thiếu trong ví mỗi người dân. Tuy tại Viêt Nam, thẻ không còn là m ột khái niệm mới nữa, nhưng những lợi ích từ thẻ chưa được bi ết đến nhiều vì người dân thường nghĩ đến thẻ như là một công c ụ rút ti ền tại máy ATM hơn là phương tiện thanh toán không dùng ti ền mặt. Thấy được một thị trường đầy tiềm năng trong lĩnh vực dịch vụ thẻ ngân hàng, VCB là ngân hàng tiên phong t ại Việt Nam triển khai và phát tri ển lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện nay, VCB đang phải chịu áp lực bởi sự cạnh tranh rất khốc liệt trong các dịch vụ nói chung và d ịch vụ thẻ nói riêng c ủa các ngân hàng trong nước và nước ngoài tại Việt Nam và vị thế dẫn đầu thị trường thẻ tại Việt Nam của VCB đang bị đe dọa. Vậy để đứng vững và duy trì vị thế trên, VCB phải có nh ững chiến lược kinh doanh mới và hiệu quả nhằm nâng cao hình ảnh của VCB và mang lại nhiều lợi ích tích hợp từ chiếc thẻ mang thương hiệu VCB. Ngân hàng TMCP Ngo ại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (VCB Huế) là một chi nhánh hoạt động ở khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế khá mạnh tuy nhiên hiện nay các ngân hàng thương mại khác đang mở rộng thị trường dịch vụ thẻ, nên áp lực cạnh tranh ngày càng cao. V ậy làm sao để phát triển mảng dịch vụ bán lẻ trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trước mắt và chiến lược lâu dài c ủa Ngân hàng VCB Huế. Xác định bước đi đầu tiên là hướng đến phát triển thẻ ghi nợ là chủ yếu vì đây là 1
13. chiếc thẻ đơn giản và thân thi ện nhất, dễ giới thiệu và tiếp cận đến người dân, từng bước tạo thói quen không dùng ti ền mặt và dần dần bán chéo các s ản phẩm khác của Ngân hàng. Đó chính là lý do tác gi ả lựa chọn đề tài “Phát tri ển thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Ngo ại thương Việt Nam – Chi nhánh Hu ế” làm luận văn thạc sỹ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu – Làm rõ nh ững vấn đề lý lu ận về dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại (NHTM) – Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế giai đoạn 2014 – 2016. – Đề xuất giải pháp và m ột số kiến nghị nhằm phát triển thẻ ghi nợ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (VCB Huế). 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Thẻ ghi nợ tại Ngân hàng VCB Hu ế.  Phạm vi nghiên cứu:  Về mặt không gian: Đề tài được nghiên cứu tại Ngân hàng V CB Huế.  Về mặt thời gian:Các s ố liệu dùng để phân tích trong đề tài chủ yếu được thu thập từ năm 2014-2016. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu 4.1.1. Đối với số li ệu thứ cấp Số liệu được thu thập từ các báo cáo t ổng kết công tác chuyên môn do các b ộ phận của ngân hàng Vietcombank Huế cung cấp. Ngoài ra, tác gi ả còn tham kh ảo các nguồn tài liệu khác nhau như sách báo, tạo chí và các tài liệu chuyên ngành đã công b ố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet liên q uan đến vấn đề nghiên cứu. 4.1.2. Đối với số liệu sơ cấp Việc thu thập số liệu sơ cấp được thực hiện tại VCB Huế qua tiến hành điều tra khảo sát khách hàng s ử dụng dịch vụ thẻ đến giao dịch tại Ngân hàng và các máy A M của Vietcombank trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 2
14. Mẫu được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện, là phương pháp lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng, tình cờ gặp hay chặn bất cứ người nào mà g ặp.. để xin thực hiện phỏng vấn những khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ của Vietcombank. 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích: – Sử dụng phương thống kê mô t ả để mô t ả đặc điểm lao động, tình hình hoạt động kinh doanh, quy mô m ẫu điều tra,… – Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh sự phát triển của dịch vụ thẻ ghi nợ qua các chỉ tiêu: số lượng thẻ, doanh thu từ thẻ, số lượng máy ATM, số lượng máy POS,… – Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để xác định các chỉ tiêu nghiên cứu theo những tiêu thức nhất định. – Phương pháp sơ đồ để mô t ả quy trình phát hành, thanh toán th ẻ ghi nợ. 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến thẻ ghi nợ. Nghiên cứu nội dung phát triển, các nhân tố tác động, cũng như đánh giá của khách hàng đến dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế. Từ đó đưa ra giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ tại tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế trong thời gian tới. 6. Kết cấu đề tài PHẦN I: ĐẶT VẤN Ề PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương 1: Cơ sở lý luận về thẻ ghi nợ và phát tri ển thẻ ghi nợ của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát tri ển thẻ ghi nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Hu ế giai đoạn 2014-2016. Chương 3: Một số giải pháp v à ki ến nghị nhằm phát tri ển thẻ ghi nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Hu ế PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3
15. PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẺ GHI NỢ VÀ PHÁT TRIỂN THẺ GHI NỢ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về thẻ thanh toán 1.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển thanh toán Thẻ là một công c ụ thanh toán không dùng ti ền mặt rất tiện lợi trong nền kinh tế. Lịch sử ra đời của thẻ được ghi nhận sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933. Để thực hiện kích cầu, khuyến khích tiêu dùng, góp ph ần khắc phục ảnh hưởng của cuộc đại khủng hoảng này, các nước phát triển đã đưa ra mô hình tài trợ tiêu dùng bán ch ịu. Do vậy, cần có m ột loại công c ụ tín dụng sử dụng linh hoạt để có th ể thanh toán tại tất cả các điểm bán hàng và đây là điều kiện cấp thiết, thúc đẩy các tổ chức kinh tế tài chính vào cuộc, trong đó phải kể đến ngân hàng, t ừ đó thẻ thanh toán ra đời. Dạng đầu tiên của thẻ thanh toán ra đời vào năm 1945. Đó là Charge -It của ngân hàng John Biggins (M ỹ), cho phép khách hàng th ực hiện các giao dịch nội địa bằng các phiếu có giá tr ị do ngân hàng phát hành. Sau đó, các đại lý n ộp lại những phiếu này cho ngân hàng Biggins, ngân hàng thu ti ền từ khách hàng và thanh toán cho đại lý. Đây chính l à tiền đề cho việc phát hành th ẻ tín dụng đầu tiên của ngân hàng Franklin National vào năm 1951[4]. Năm 1955, hàng loạt thẻ mới xuất hiện ở Mỹ như TripCharge, Golden Key, Gourmet Club, Esquire Club. Đến năm 1958, thẻ Card Blanche, American Express ra đời và thống lĩnh đa số thị trường. Phần lớn các thẻ này chỉ dành cho giới doanh nhân và nh ững người giàu có lúc b ấy giờ, nhưng các ngân hàng đã dự báo rằng giới bình dân mới là đối tượng sử dụng thẻ chủ yếu trong tương lai[12]. Năm 1960, một ngân hàng l ớn của Mỹ là Bank of America đã phát hành th ẻ Bank Americard. Để mở rộng qui mô ho ạt động, ngân hàng này c ấp giấy phép cho các định chế tài chính trong khu vực được phát hành th ẻ Bank Americard. 4

 

MÃ TÀI LIỆU: 0144

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *