Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở viện khoa học lao động và xã hội

LV: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở viện khoa học lao động và xã hội

1. Lý do chọn đề tài Con người luôn là yếu tố hàng đầu của lực lượng sản xuất trong mọi thời đại. Lý luận và thực tiễn đều khẳng định vai trò quyết định của nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và công nghiệp hoá, hiện đại hoá nói riêng. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng ta cũng xác định lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản để phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã khẳng định: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” là một trong ba khâu đột phá chiến lược thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020. Như vậy, hiện nay nhân lực chất lượng cao đang là vấn đề quan trọng nhất của lực lượng sản xuất hiện đại và là yếu tố quyết định sự phát triển của các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là những lĩnh vực mà kết quả hoạt động đóng vai trò mở đường cho toàn bộ sự phát triển xã hội như nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo. Ở các lĩnh vực khác nhau thì nguồn nhân lực chất lượng cao có những đặc điểm nhất định. Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học như tại các cơ quan, viện nghiên cứu thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng kinh nghiệm làm việc, có sức khỏe đảm bảo và đạo đức tốt. Đây chính là lực lượng lao động nòng cốt chủ yếu trong phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phát triển kinh tế, xã hội. Bởi vậy việc đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trung tâm nghiên cứu khoa học, sáng chế công nghệ mới đang trở thành mối quan tâm và ưu tiên đặc biệt của các quốc gia trên thế giới. Viện Khoa học Lao động và Xã hội của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các vấn đề 3 3
6. thuộc về lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội cùng với một số lĩnh vực khác được Bộ xác định và giao phó. Đặc biệt, các công trình nghiên cứu của Viện liên quan trực tiếp đến chính sách lao động, phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực của quốc gia. Với tư cách là một viện nghiên cứu khoa học thì sự phát triển, trưởng thành và tương lai của Viện phụ thuộc trước hết ở số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đội ngũ nhân viên của Viện. Tóm lại điều này phụ thuộc ở sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện trong hiện tại và tương lai. Từ khi được thành lập cho đến nay nguồn nhân lực chất lượng cao của Viện đã có những bước phát triển đáng kể và trở thành tài sản và nguồn lực quý giá nhất, quan trọng nhất của Viện. Tuy nhiên so với yêu cầu, nhiệm vụ mà Viện đảm nhiệm thực tế nguồn nhân lực hiện có còn nhiều bất cập. Chính vì vậy tác giả luận văn lựa chọn vấn đề: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Viện Khoa học Lao động và Xã hội làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Tình hình nghiên cứu trong nước Trần Văn Tùng, Lê Ái Lâm (1996), “Phát triển nguồn nhân lực – kinh nghiệm thế giới và thực tiễn nước ta”. Cuốn sách đã làm rõ cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực ở nước ta. Phạm Minh Hạc (chủ biên) (2001), “Về phát triển toàn diện con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trong cuốn sách này, tác giả đã làm rõ những vấn đề lý luận về phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. TS. Bùi Thị Ngọc Lan (2002), “Nguồn lực trí tuệ trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam”. Tác giả đã chỉ ra vai trò quan trọng của nguồn lực trí 4 4
7. tuệ đối với sự phát triển của xã hội; đồng thời làm rõ đặc điểm, thực trạng phát huy và xu hướng phát triển nguồn lực trí tuệ Việt Nam, từ đó khẳng định sự cần thiết phải chăm lo phát triển và phát huy cao độ sức mạnh của nguồn lực trí tuệ trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. GS. TS. Bùi Văn Nhơn (2008), “Quản lý nguồn nhân lực xã hội”. Giáo trình này có mục đích cung cấp kiến thức cơ bản về nguồn nhân lực xã hội và quản lý nguồn nhân lực xã hội, làm cơ sở phương pháp luận cho việc tham gia hoạch định và phân tích các chính sách về nguồn nhân lực xã hội. PGS.TS Đỗ Thị Thạch (2011), “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng”. Trong bài báo của mình, tác giả đã đi sâu phân tích làm rõ chiến lược phát triển NNL trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng ta. Đồng thời, tác giả cũng chỉ rõ những quan điểm mới trong chiến lược phát triển NNL, từ đó làm rõ quan điểm của Đảng về những giải pháp để phát triển NNL và NNLCLC. PGS.TS. Nguyễn Văn Tài (2010), “Phát huy tính tích cực xã hội của đội ngũ cán bộ nước ta hiện nay”. Trên cơ sở quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác giả đã đi sâu phân tích, làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn củađường lối, chính sách cán bộ của Đảng ta. Trần Văn Tùng (2005), “Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng”. Nội dung cuốn sách trình bày những kinh nghiệm trong phát hiện, đào tạo và sử dụng tài năng khoa học – công nghệ sản xuất kinh doanh, quản lý của Mỹ và một số quốc gia châu Âu (Đức, Pháp, Anh), châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á khác). Đoàn Văn Khái (2005) công bố nghiên cứu về lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ CNH, HĐH. Công trình này đề cập tới những quan điểm, phương hướng và một số giải pháp mang tính vĩ mô trong phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam. 5 5
8. TS Nguyễn Hữu Dũng (2002), Phát triển NNLCLC trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Trong bài viết của mình, tác giả đã đưa ra quan niệm về NNLCLC, sơ lược về thực trạng NNLCLC ở nước ta hiện nay, trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy nguồn lực này ở nước ta trong thời kỳ đổi mới. Tác giả Lê Văn Phục “Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số nước trên thế giới”. Bài viết đã nêu lên kinh nghiệm về phát triển NNLCLC ở các nước Tây Âu, Mỹ, các nước Đông Nam Á, Đông Á, từ đó rút ra những bài học cho Việt Nam trong việc phát triển NNLCLC hiện nay. PGS.TS Bùi Thị Ngọc Lan (2007), một số bổ sung, phát triển trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam. Tác giả đã nghiên cứu một cách hệ thống những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về NNL qua các kỳ Đại hội của Đảng; làm rõ cơ sở lý luận của việc phát triển NNLCLC theo tinh thần của Đại hội X (2006). Tác giả Nguyễn Tiến Dũng và tác giả Đỗ Văn Dạo “Vấn đề phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay”. Thông qua bài viết các tác giả đánh giá thực trạng của NNLCLC, chỉ ra những bất cập và từ đó đưa ra các giải pháp để phát triển NNLCLC ở nước ta hiện nay. GS.TS Nguyễn Văn Khánh, TS Hoàng Thu Hương (2010), Đào tạo NNLCLC ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và triển vọng. Các tác giả đã đưa ra quan niệm về NNLCLC, thực trạng NNLCLC ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, các tác giả đã chỉ ra triển vọng phát triển NNLCLC và một số khuyến nghị để phát triển nguồn lực này phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của đất nước. Phạm Hoàng Lân (2010), “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Viện Hệ thống thông tin FPT”, Luận văn thạc sĩ kinh tế. Luận văn hệ thống hóa các lý luận cơ bản về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0221

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *