Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / LV: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại

LV: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu: Nền kinh tế Việt Nam đang có những chuyển biến khởi sắc trong những năm gần đây, nổi bật là sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Thế Giới (WTO) và gần đây nhất là sự kiện đàm phán thành công Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Trong xu thế phát triển chung của đất nước và quá trình hội nhập thế giới, hệ thống Ngân hàng luôn gi ữ một vai trò quan tr ọng trong hoạt động của nền kinh tế, đó là trung tâm tiền tệ, tín dụng và thanh toán cho mọi hoạt động kinh tế xã hội. Cùng v ới sự phát triển của nền kinh tế, chúng ta không th ể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động thanh toán qua Ngân hàng đặt biệt là hoạt động thanh toán không dùng ti ền mặt. Kết quả của hoạt động này không ch ỉ thúc đẩy tăng trưởng cho hầu hết mọi hoạt động kinh tế mà còn góp ph ần đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Trong cơ chế thị trường có s ự điều tiết của Nhà nước, tổ chức Thanh toán không dùng ti ền mặt ngày càng phong phú, đa dạng và liên t ục phát triển. Thanh toán không dùng ti ền mặt giúp vi ệc tập trung và phân ph ối vốn được nhanh chóng, an toàn và hi ệu quả, hạn chế bớt những tổn thất mà thanh toán tr ực tiếp bằng tiền mặt có th ể gây ra. Việc phát tri ển dịch vụ Thanh toán không dùng ti ền mặt không chỉ tạo tiền đề, nền tảng cho vi ệc phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng mà còn giúp Nhà n ước quản lý v ĩ mô m ột cách có hi ệu quả đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế . Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình (BIDV Quảng Bình) hoạt động trên địa bàn thành ph ố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Quảng Ninh với bảy phòng giao d ịch trực thuộc. Trong điều kiện kinh tế đang phát triển, dân cư khá đông, hoạt động thanh toán trên địa bàn đang phát triển mạnh về quy mô và t ốc độ. Để làm tốt công tác thanh toán, BIDV Quảng Bình không những hoàn thiện những phương thức truyền thống mà còn t ập trung phát triển các phương thức thanh toán ngân hàng hi ện đại có ch ất lượng cao, an toàn, hiệu quả nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao c ủa khách hàng. Song th ực 1
16. tiễn hoạt động thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Bình vẫn còn t ồn tại nhiều nhiều khó khăn, vướng mắc cần được giải quyết kịp thời nhằm cải thiện chất lượng thanh toán trong nền kinh tế. Phát triển dịch vụthanh toán không dùng tiền mặtđược xem là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ngân hàng thương mại nói chung và BIDV Qu ảng Bình nói riêng. Nhận thức được ý ngh ĩa quan trọng của hoạt động Thanh toán không dùng ti ền mặt đối với Khách hàng, Ngân hàng và n ền kinh tế, tôi đã lựa chọn đề tài:“Phát tri ển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát tri ển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài nghiên c ứu của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở phân tích, thực trạng việc phát triển thanh toán không dùng ti ền mặt ở ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hóa cơ sở lý lu ận và thực tiễnchung về hình thức thanh toán không dùng ti ền mặt và phát tri ể n dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt. – Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Bình trong giai đoạn 2014 – 2016 – Đề xuất các giả i pháp nhằm phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Bình 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý lu ận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình. Đối tượng khảo sát: Các khách hàng cá nhân c ũng như doanh nghiệp đến giao dịch với ngân hàng. 2
17. Phạm vi nghiên cứu: – Phạm vi nội dung: nghiên cứu các nội dung liên quan đến việc phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt – Phạm vi không gian: nghiên cứu vấn đề trên tại BIDV Quảng Bình – Phạm vi thời gian: đề tài tập trungnghiên cứu thự c trạng phát triển hình thức thanh toán không dùng ti ền mặt chủ yếu trong giai đoạn 2014-2016. 4. Phương pháp nghiên cứu: 4.1. Phương pháp thu thập và t ổng hợp tài li ệu, thông tin được sử dụng trong nghiên cứu:  Phương pháp tổng hợp tài li ệu: Kế thừa các công trình nghiên c ứu trước đó; Tìm thông tin thông qua các ph ương tiện thông tin đại chúng, các báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh BIDV Quảng Bình nói riêng trong giai đoạn 2014 – 2017 và các tài li ệu có liên quan khác đã được công b ố chính thức.  Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp được thu thập từ Phòng k ế hoạch – tài chính của BIDV Quảng Bình: + Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tại BIDV Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 + Dư nợ tín dụng tại BIDV Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 + Doanh số thanh toán + Số lượng giao dị ch thanh toán + Số lượng mở tài khoản tại BIDV Quảng Bình từ năm 2014 – 2016 + Số liệu thanh toán bằng Séc + Số liệu thanh toán bằng ủy nhiệm chi – ủy nhiệm thu + Số liệu thanh toán bằng L/C + Số liệu hoạt động thẻ + Doanh số về thanh toán bằng máy POS + Số lần giao dịch tại máy ATM + Tình hình thanh toán qua ngân hàng điện tử 3
18.  Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp sẽ được thu thập trên cơ sở tiến hành phát phi ếu điều tra thu thập ý ki ến khách hàng về hình thức giao dịch của khách hàng ở các phòng giao dịch trực tiếp với khách hàng t ại BIDV Quảng Bình. Khảo sát khách hàng s ử dụng dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt đểthu thập thông tin đánh giá về nội dung, thực trạng và các nhân t ố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Bình. Quy mô m ẫu điều tra dự định được áp dụng theo công th ức n = số biến nghiên cứu x 5 + 20% quy mô m ẫu. Luận văn xác định có t ất cả 5 biến độc lập trong mô hình, nên số lượng mẫu tối thiểu cho nghiên cứu này là n ≥ 8*5 + 50 = 90 mẫu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tính đại diện cao hơn của mẫu cho tổng thể, số lượng phiếu khảo sát phát ra là 1 30 phiếu, tổng số phiếu thu về là 126 phiếu. Sau khi loại bỏ các phiếu không h ợp lệ (do thiếu thông tin c ần), dữ liệu được làm sạch, số phiếu còn l ại là 123 và được nhập vào máy tính để xử lý , phân tích phục vụ các mục tiêu nghiên cứu. 4.2. Phương pháp tổng hợp, phân tích  Phương pháp thống kê mô t ả: được sử dụng để phân tích mô tả thực trạng các vấn đề liên quan đến hình thức thanh toán không dùng ti ền mặt từ số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá s ẽ được áp dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt.  Phương pháp so sánh, đánh giá. So sánh một chỉ tiêu với chỉ tiêu gốc. Điều kiện so sánh các s ố liệu phải phù hợp về không gian, th ời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán, qui mô và điều kiện kinh doanh. 5. Công c ụ xử lý d ữ liệu Sử dụng phần mềm Excell, SPSS để xử lý s ố liệu. 4
19. 6. Kết cấu của luận văn Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Nội dung nghiên cứu: gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý lu ận về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt Chương 2: Thực trạng thanh toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quả ng Bình Chương 3: Định hướng và giải pháp phát tri ển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Quảng Bình. Phần 3: Kết luận và ki ến nghị 5
20. PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TI ỀN MẶT 1.1. Tổng quan về lưu thông tiền tệ và thanh toán khô ng dùng ti ền mặt 1.1.1. Tổng quan về lưu thông tiền tệ 1.1.1.1. Khái ni ệm lưu thông tiền tệ Lưu thông tiền tệ là sự vận động của tiền trong lưu thông, dưới các hình thức khác nhau (Tiền mặt và chuyển khoản) để phục vụ s ự luân chuyển của sản phẩm hàng hóa, d ịch vụ – nhằm làm cho sản phẩm hàng hóa – vận động từ nơi này sang nơi khác, từ ngành này sang ngành khác, t ừ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. [9, trang 46) Sự lưu thông tiền tệ trong nền kinh tế đóng vai trò nh ư hệ thống mạch máu trong một cơ thể, nếu hệ thống mạch máu này ho ạt động tốt thì cơ thể sẽ khỏe mạnh và phát tri ển, ngược lại nếu hệ thống mạch máu này ho ạt động trục trặc, hoặc hơn thế nữa là bị tắc nghẽn thì cơ thể sẽ ốm yếu và sẽ không th ể phát triển bình thường. 1.1.1.2. Các hình thức lưu thông tiền tệ * Lưu thông bằng tiền mặt: Là sự vận động của tiền mặt trong nền kinh tế phục vụ cho các quan hệ thương mại với quy mô nh ỏ và trong nội bộ dân cư là chính. [11] – Ưu điểm: đơn giản, chu chuyển nhanh, không gây ách t ắc trong chu chuyển. – Nhược điểm: tốn kém về mặt chi phí lưu thông tiền tệ như: in ấn,kiểm đếm, bảo quản, tổ chức lưu thông, tiêu hủy…, gây ra những hiện tượng tiêu cực xã hội: trộm cắp, rửa tiền, trốn thuế, vấn nạn tiền giả… * Lưu thông không dùng tiền mặt: Là hình thức lưu thông trong đó tiền tệ và hàng hóa v ận động tương đối độc lập với nhau, đáp ứng cho nhu cầu thanh toán với quy mô l ớn, thông thường là các doanh nghi ệp.[11] – u điểm: Khắc phục được một phần chi phí lưu thông, tăng cường khả năng kiểm soát của nhà nước, của ngân hàng. T ạo ra sự văn minh lịch sự trong thanh toán… – Nhược điểm: Phải có trình độ nhất định mới tham gia được, mọi thanh toán phải thông qua ngân hàng, trang b ị cơ sở vật chất ban đầu khá tốn kém, vấn 6
21. đề bảo mật…

 

MÃ TÀI LIỆU: 0413

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *