Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / Lv: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng, HOT!

Lv: Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng, HOT!

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên c ứu Cùng v ới sự phát triển của nền kinh tế nói chung và l ĩnh vực công ngh ệ thông tin nói riêng, xu th ế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ, hoạt động thanh toán không dùng ti ền mặt đã có nh ững bước phát triển vượt bậc và đang ngày càng chiếm ưu thế so với các phương tiện thanh toán truyền thống tại Việt Nam. Khắc phục được những nhược điểm của thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không dùng ti ền mặt là phương tiện thanh toán ưu việt hơn đáp ứng một cách toàn di ện cho nhu cầu của sự phát triển kinh tế. Thêm vào đó góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hi ện đại hóa đất nước. Chính vì thế, việc nghiên cứu nhằm đưa ra định hướng phát triển bền vững cho hoạt động của hệ thống thanh toán là r ất cần thiết. Với định hướng phát triển trở thành một trong những ngân hàng bán l ẻ hàng đầu vào năm 2020, BIDV đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, hiện đại hóa các kênh thanh toán, giao d ịch, mang lại tiện ích cho khách hàng, góp ph ần cùng h ệ thống ngân hàng đẩy mạnh thanh toán không dùng ti ền mặt theo mục tiêu của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Xét về mặt quản lý, hình thức thanh toán không dùng ti ền mặt góp ph ần giảm tải khối lượng công vi ệc cho cán bộ ngân hàng, giảm thiểu thời gian đi lại, giao dịch của khách hàng khi đến với ngân hàng. Đồng thời đây là kênh thu được lợi nhuận cao và hiệu quả, giảm thiểu được khối lượng lớn tiền mặt lưu thông trên thị trường đây là yếu tố cần thiết căn bản để ổn định tiền tệ, chống và kiềm chế lạm phát, hạn chế được vấn nạn tiền giả hiện nay. Trong những năm gần đây, BIDV Quảng Trị không nh ững ngày càng hoàn thiện các phương thức thanh toán truyền thống mà còn t ập trung phát triển nhưng phương thức thanh toán ngân hàng hi ện đại có ch ất lượng cao, an toàn, hiệu quả nhằm làm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao c ủa khách hàng. Song, th ực tiễn phát triển thanh toán không dùng ti ền mặt của BIDV Quảng Trị vẫn còn t ồn tại những khó khăn và hạn chế. Việc tìm ra được các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các phương thức thanh toán không dùng ti ền mặt cũng như giúp hệ thống Ngân 1
13. hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam khẳng định vị thế, thương hiệu của mình trong thời kỳ cạnh tranh, hội nhập và phát tri ển vẫn đang là vấn đề khá bức thiết. Với mong muốn có thể góp phần thúc đẩy sự phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại ngân hàng, trên cơ sở những lý lu ận chung đã được học và thực tiễn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị, tôi đã chọn đề tài: “ Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị” làm luận văn nghiên cứu. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài * Mục tiêu chung: Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thành toán không dùng ti ền mặt của BIDV Quảng Trị,từ đó đưa ra định hướng và giải pháp phát tri ển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại chi nhánh, góp ph ần nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. * Mục tiêu cụ thể: – Hệ thống hoá cơ sở lý lu ận và thực tiễn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại; – Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ thành toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng TMCP ầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị; – Đề xuất giải pháp và m ột số kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị; 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu – Đối thương nghiên cứu: Những vấn đề liên quan đến phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Trị. – Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Đề tài được nghiên cứu tại BIDV Quảng Trị. 2
14. + Phạm vi thời gian: Các số liệu dùng để phân tích trong đề tài chủ yếu được thu thập từ năm 2015 – 2017. Đề xuất giải pháp phát tri ển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tầm nhìn 2020. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu và thông tin 4.1.1. Số liệu thứ cấp Được thu thập từ các tài li ệu và báo cáo ho ạt động sản xuất kinh doanh BIDV Quảng Trị, báo cáo c ủa các Ngân hàng thương mại trên địa bàn; thông tin đã được công b ố trên các t ạp chí khoa học, công trình và đề tài khoa học, từ các Website, và các tài li ệu liên quan khác. 4.1.2. Số liệu sơ cấp Số liệu sơ cấp được chọn theo phương pháp chọn đối tượng khách hàng ng ẫu nhiên. Cụ thể sẽ tìm kiếm ngẫu nhiên 150 khách hàng hi ện đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt của BIDV Quảng Trị. Sau đó, mời các đối tượng nghiên cứu đến ngân hàng để tham gia phỏng vấn thử thông qua tr ả lời bảng câu hỏi. Với những trường hợp đối tượng không đến được, sẽ phỏng vấn khách hàng qua các phương tiện liên lạc khác như điện thoại, thư, Internet,…Trong quá trình điều tra, thu thập được 124 phiếu hợp lệ. Mục đích của việc thu thập số liệu này nhằm khảo sát, đánh giá sự thực trạng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng và s ự hài lòng c ủa khách hàng đối với dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt. Bên cạnh đó, số liệu điều tra cũng tìm hiểu về thái độ và hành vị sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt của người dân tỉnh Quảng trị. Số liệu được thu thập từ tháng 03/2018 đến tháng 06/2018. 4.2. Phương pháp phân tích và xử lý s ố liệu – Thống kê mô t ả: Thống kê phân t ổ, tổng hợp số liệu từ các báo cáo, th ống kê kết quả điều tra từ các khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Trị, thống kê đánh giá ý ki ến của khách hàng. – Phân tích dữ liệu, so sánh, tổng hợp: Vận dụng các phương pháp phân tích như số tương đối, số tuyệt đối, số bình quân; phương pháp so sánh, tổng hợp để 3
15. phân tích thực trạng dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại BIDV Quảng Trị qua các năm, sau đó tổng hợp rút ra điểm mạnh, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp phát tri ển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt. – Trên cơ sở các tài li ệu đã được xử lý, t ổng hợp, vận dụng các phương pháp phân tích thống kê, phân tích kinh tế để đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống kênh phân ph ối. – Việc xử lý và tính toán các s ố liệu và chỉ tiêu nghiê n cứu được tiến hành trên máy tính theo các phần mềm EXCEL, SPSS 16.0 . 5. Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn được kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị. Chương 3: Giải pháp phát tri ển dịch vụ thanh toán không dùng ti ền mặt tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị. 4
16. PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VÀ TH ỰC TIỄN VỀ PHÁT TRI ỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TI ỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 . Khái ni ệm về NHTM và thanh toán không dùng ti ền mặt 1.1.1 Khái ni ệm về NHTM Ngân hàng Thương mại (NHTM) là một tổ chức kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng b ằng cách huy động vốn tức là nhận tiền gửi và phát hành gi ấy tờ có giá, rồi sử dụng số vốn huy động đó vào nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, làm dịch vụ thanh toán và cung ứng dịch vụ ngân hàng cho t ất cả các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và cá nhân. [9] Với chức năng của nó, ngân hàng Thương mại(NHTM) đã hình thành, tồn tại và phát tri ển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. S ự phát triển hệ thống NHTM đã có tác động rất lớn đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát tri ển mạnh mẽ, cụ thể kinh tế thị trường càng được phát triển thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Như vậy, có th ể nói r ằng NHTM là định chế tài chính trung gian quan trọng vào loại bậc nhất trong nền kinh tế thị trường về lĩnh vực kinh doanh tiền tệ – tín dụng và dịch vụ ngân hàng liên quan đến mọi ngành. 1.1.2 Khái ni ệm về thanh toán không dùng ti ền mặt 1.1.2.1Khái ni ệm thanh toán không dùng ti ền mặt Thanh toán không dùng ti ền mặt là cách th ức thanh toán trong đó không có sự xuất hiện của tiền mặt mà việc thanh toán được thực hiện bằng cách trích chuyển trên các tài kho ản của các chủ thể liên quan đến số tiền phải thanh toán. Thanh toán không dùng ti ền mặt còn được định nghĩa là phương thức thanh 5
17. toán không tr ực tiếp dùng ti ền mặt mà dựa vào các ch ứng từ hợp pháp như giấy nhờ thu, ủy nhiệm chi, séc,… để trích chuyển vốn tiền tệ từ tài khoản của đơn vị này sang tài khoản của đơn vị khác ở Ngân hàng. Thanh toán không dùng ti ền mặt gắn với sự ra đời của đồng tiền ghi sổ.[7] 1.1.2.2 Đặc điểm của thanh toán không dùng ti ền mặt Sự ra đời của hình thức Thanh toán không dùng ti ền mặt (TTKDTM) gắn liền với sự ra đời của đồng tiền ghi sổ và sự phát triể n của nó g ắn liền với sự phát triển của hệ thống Ngân hàng. S ự tồn tại và lớn mạnh của hệ thống này đã tạo điều kiện cho cá nhân và các t ổ chức kinh tế mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và th ực hiện việc thanh toán thông qua vi ệc chuyển khoản trong hệ thống ngân hàng. TTKDTM là một hình thức vận động tiền tệ mà ở đây tiền vừa là công c ụ để kế toán, vừa là công c ụ để chuyển hóa hình thức giá trị của hàng hóa và d ịch vụ. Nó có một số đặc điểm sau: – Thứ nhất, sự vận động của tiền tệ có th ể tách rời hoặc độc lập tương đối với sự vận động của hàng hóa c ả về không gian và th ời gian. Cụ thể hơn, việc giao nhận hàng hóa có th ể được tiến hành tại một thời điểm của một nơi nào đó nhưng việc thanh toán có th ể được thực hiện tại một địa đểm của một nơi khác. – Thứ hai, trong thanh toán không dùng ti ền mặt, tiền tệ xuất hiện không dưới vai trò là trung gian trao đổi, mà xuất hiện dưới vai trò là ti ền ghi sổ (tiền ngân hàng) và được ghi chép trên các ch ứng từ sổ sách. Do đó thanh toán không dùng tiền mặt yêu cầu mỗi bên tham gia phải có tài kho ản tại các ngân hàng. – Thứ ba, trong thanh toán không dùng ti ền mặt, vai trò c ủa ngân hàng là đặc biệt quan trọng và không th ể thiếu trong phương thức thanh toán này. N ếu như thanh toán bằng tiền mặt được thực hiện bằng mối quan hệ trực tiếp giữa người mua và người bán thì thanh toán không dùng ti ền mặt được thực hiện thông qua s ự tham gia của ít nhất một ngân hàng. Do đó, ngân hàng đóng vai trò không th ể thiếu trong thanh toán chuyển khoản, và trở thành trung tâm thanh toán cho toàn xã h ội. 1.1.2.3 Các hình thức thanh toán không dùng ti ền mặt hiện hành – Căn cứ vào chủ thể tham gia trong quan hệ thanh toán, người ta chia hoạt 6
18. động TTKDTM thành: thanh toán gi ữa ngân hàng v ới khách hàng và thanh toán liên ngân hàng (thanh toán trong h ệ thống ngân hàng và gi ữa các ngân hàng khác h ệ thống, thanh toán với NHTW/ NHNN).

 

MÃ TÀI LIỆU: 0405

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *