Home / Luận văn thạc sĩ / LV thạc sĩ TCNH / lv: Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

lv: Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

1. Tính cấp thiết của đề tài Ngày nay, cùng v ới sự phát triển của nền kinh tế và hội nhập kinh tế toàn cầu, thu nhập của người dân ngày càng c ải thiện, kết cấu dân số trẻ có th ể nhanh chóng ti ếp cận các thói quen tiêu dùng m ới, giao dịch của người dân với cộng đồng quốc tế ngày càng m ở rộng là một trong những điều kiện thuận lợi và cơ hội cho tín dụng tiêu dùng phát tri ển ở Việt Nam. Không ch ỉ riêng ngân hàng mà các tổ chức tín dụng khác coi đây là một thị trường đầy tiềm năng cần được quan tâm và chú tr ọng, đặc biệt trong chiến lược kinh doanh đối với thị trường bán lẻ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách có h ệ thống, toàn diện và cụ thể cả lý luận thực tiễn về hoạt động cho vay tiêu dùng c ủa Ngân hàng thương mại là yêu cầu bức thiết hiện nay. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Qu ảng Bình tập trung chủ yếu ở địa bàn khu vực nông thôn. Thu nh ập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng trên 90%, mặc dù có s ố lượng khách hàng h ộ gia đình, cá nhân khá cao tuy nhiên d ư nợ của đối tượng này chỉ chiếm chưa đến 55% tổng dư nợ của chi nhánh và cho vay tiêu dùng c ũng chỉ chiếm khoảng hơn 10% dư nợ cho vay. Phát tri ển cho vay tiêu dùng là phân khúc th ị trường tiềm năng mà trong nhiều năm qua Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Qu ảng Bình luôn hướng tới. Việc phát triển sản phẩm này tạo điều kiện cho Ngân hàng Nôn g nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển ông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Qu ảng Bình mở rộng thị trường tín dụng, đa dạng hóa l ĩnh vực cho vay và cung c ấp trọn gói các dịch vụ tiện ích. Song cơ cấu cho vay tiêu dùng trong t ổng dư nợ của chi nhánh là chưa phù hợp với tiềm năng của thị trường; đặc thù s ản xuất kinh doanh quy mô nh ỏ; thu nhập theo thời vụ và nhu cầu phục vụ đời sống thường xuyên của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. 1
13. Trong xu hướng cạnh tranh ngày càng gay g ắt và để mở rộng quy mô, tăng trưởng tín dụng, nâng cao hi ệu quả hoạt động ngân hàng, phân tán r ủi ro của các ngân hàng thương mại trên địa bàn, không ch ỉ có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình mà các tổ chức tín dụng khác c ũng đang phát triể n cho vay tới hộ gia đình, cá nhân đặc biệt là cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, do tính ph ức tạp của phân khúc th ị trường này, món cho vay nh ỏ lẻ, chi phí nghiệp vụ cao, địa bàn hoạt động rộng, việc chứng minh nguồn thu nhập đặc biệt đối với các đối tượng khách hàng ở khu vực nông thôn r ất khó nên không tránh kh ỏi những rủi ro tiềm ẩn nhất định. Điều này làm cho chi phí phát sinh tăng ngoài dự kiến, giảm lợi nhuận kỳ vọng và h ạn chế khả năng cạnh tranh của Chi nhánh so v ới các ngân hàng thương mại khác. Mặt khác, các chính sách c ũng như quy chế cho vay của Chi nhánh vẫn còn nh ững vướ ng mắc làm ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng cho vay tiêu dùng c ủa hi nhánh. Nhận thức được những vấn đề nêu trên , và xu ất phát từ thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Qu ảng Bình, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: ” Phát tri ển cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nô ng thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Qu ảng Bình” làm lu ận văn thạc sỹ ngành Qu ản lý kinh t ế. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình, luận văn đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển cho vay tiêu dùng t ại Chi nhánh trong thời gian đến. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu – Hệ thống hoá cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; 2
14. – Phân tích thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình giai đoạn 2014-2016; – Đề xuất giải pháp phát tri ển cho vay tiêu dùng t ại Chi nhánh trong thời gian tới. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu: Phát triển cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu + Về không gian: Nghiên c ứu tại Ngân hàng ông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình. + Về thời gian: Nghiên cứu từ năm 2014 đến năm 2016. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập thông tin s ố liệu Thông tin, s ố liệu thứ cấp: Được thu thập từ báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh qua các năm tại Ngân hàng Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình và các tài liệu có liên quan khác; Số liệu sơ cấp: Được thu thập từ khảo sát ý ki ến cán bộ, nhân viên thực hiện công tác chuyên môn và kh ảo sát khách hàng vay v ốn tại chi nhánh về các nội dung liên quan đến phát triển cho vay tiêu dùng. 4.2. Phương pháp tổng hợp và phân tích – Phương pháp phân tổ thống kê để phân tổ các chỉ tiêu về phát triển cho vay tiêu dùng. – Phương pháp so sánh: Để so sánh sự thay đổi các chỉ tiêu trong giai đoạn nghiên cứu. – Phương pháp phân tích kinh tế: Để luận giải các vấn đề liên quan đến phát triển cho vay tiêu dùng. Và một số phương pháp nghiên cứu khác. 3
15. 5. Cấu trúc c ủa luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý lu ận và thực tiễn về phát triển cho vay tiêu dùng c ủa ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng t ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình. Chương 3: Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vi ệt Nam – Chi nhánh Quang Trung, Quảng Bình. 4
16. PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN C ỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LU ẬN VÀ TH ỰC TIỄN VỀ PHÁT TRI ỂN CHO VAY TIÊU DÙNG C ỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Ngân hàng thương mại và ho ạt động cho vay tiêu dùng c ủa Ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái quát v ề Ngân hàng thương mại 1.1.1.1. Khái ni ệm ngân hàng thương mại Theo Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 có hi ệu lực kể từ 01 tháng 01 năm 2011, “ gân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các ho ạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”. [14, tr.1] NHTM là một loại hình doanh nghiệp có cơ cấu, tổ chức bộ máy, cấu trúc tài chính giống như một doanh nghiệp. Hoạt động của NHTM cũng như các doanh nghiệp đều hướng tới mục tiêu cuối cùng là l ợi nhuận. Là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung c ấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội. Ngân hàng thương mại đóng v ị trí rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường, là nơi khai thác, tập trung vốn và điều hòa v ốn cho nền kinh tế. 1.1.1.2. Vai trò c ủa Ngân hàng Thương mại đối với sự phát tri ển của nền kinh tế Một là, gân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế Vốn được tạo ra từ quá trình tích luỹ, tiết kiệm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và Nhà nước trong nền kinh tế. Vì vậy, muốn có nhi ều vốn phải tăng thu nhập quốc dân và có m ức độ tiêu dùng h ợp lý. Để tăng thu nhập quốc dân tức là cần phải mở rộng quy mô chi ều rộng lẫn chiều sâu của sản xuất và lưu thông hàng hoá, đẩy mạnh sự phát triển của các ngành trong n ền kinh tế và muốn làm được điều đó phải có v ốn. Mặt khác, khi nền kinh tế càng phát tri ển sẽ càng tạo ra nhiều vốn, điều 5
17. đó sẽ tác động tích cực đến hoạt động ngân hàng. Ngân hàng thương mại là chủ thể chính đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Ngân hàng thương mại đứng ra huy động các nguồn vốn nhàn rỗi và tạm thời nhàn rỗi ở mọi tổ chức, cá nhân, mọi thành phần kinh tế. Bằng nguồn vốn huy động được trong nền kinh tế, thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng thương mại sẽ cung cấp vốn cho mọi hoạt động kinh tế và đáp ứng nhu cầu vốn một cách kịp thời cho quá trình tái sản xuất. Qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Hai là, Ngân hàng là c ầu nối giữa các doanh nghi ệp với thị trường Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hoạt động của doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan và s ản xuất phải trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thị trường, thoã mãn nhu c ầu thị trường. Để có th ể đáp ứng điều này, doanh nghiệp phải không ng ừng nâng cao chất lượng lao động, cũng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh t ế, chế độ hạch toán kế toán, bên c ạnh đó cần phải cải tiến máy móc thi ết bị, dây chuyền công ngh ệ, tìm tòi sử dụng nguyên vật liệu mới, mở rộng quy mô s ản xuất một cách thích hợp… Những hoạt động này đòi h ỏi cần lượng vốn đầu tư lớn, nhiều khi vượt quá khả năng vốn tự có c ủa doanh nghiệp. Do đó để giải quyết khó khăn trên doanh nghiệp có th ể tìm đến ngân hàng xin vay v ốn nhằm thoả mãn nhu cầu đầu tư của mình. Thông qua hoạt động tín dụng, ngân hàng là chiếc cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường. Ba là, Ngân hàng thương mại là công c ụ để nhà nước điều tiết vĩ mô n ền kinh tế Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại hoạt động một cách có hi ệu quả thông qua các nghi ệp vụ kinh doanh của mình, là một công c ụ để nhà nước điều tiết vĩ mô n ền kinh tế. Bằng hoạt động tín dụng và thanh toán gi ữa các ngân hàng thương mại trong hệ thống, các ngân hàng thương mại đã góp ph ần mở rộng khối lượng tiền cung cứng trong lưu thông. Thông qua việc cung ứng tín dụng cho các ngành trong n ền kinh tế, ngân hàng thương mại thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp và 6
18. phân chia vốn của thị trường, điều khiển chúng m ột cách có hi ệu quả và thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô. Bốn là, Ngân hàng thương mại là c ầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế Sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia luôn g ắn liền với sự phát triển của kinh tế thế giới và là m ột bộ phận cấu thành nên s ự phát triển đó, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường khi các mối quan hệ hàng hoá ti ền tệ ngày càng m ở rộng, nhu cầu giao lưu kinh tế – xã hội giữa các nước trên thế giới càng trở nên thân thi ết và cấp bách, điều này dẫn đến nền tài chính của mỗi nước cũng phải hoà nhập với nền tài chính quốc tế và Ngân hàng thương mại có vai trò quan tr ọng trong sự hoà nhập nêu trên. V ới các nghiệp vụ kinh doanh như nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ hối đoái và các nghiệp vụ khác, Ngân hàng thương mại đã tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thương không ngừng được mở rộng. Thông qua các ho ạt động thanh toán, kinh doanh ngoại hối, quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại nước ngoài, hệ thống ngân hàng thương mại đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong nước phù h ợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế. 1.1.1.3. Các ho ạt động của ngân hàng thương mại Luật các TCTD số 47/2010/QH12 năm 2010 nêu rõ: Ho ạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: – Nhận tiền gửi; – Cấp tín dụng; – Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài kho ản. Thứ nhất, hoạt động huy động vốn Là nghiệp vụ quan trọng của ngân hàng, góp ph ần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng th ực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác. Mặc khác, thông qua nghi ệp vụ huy động vốn, NHTM có th ể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với Ngân hàng.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0398

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

Luận văn: Quản lý chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, HOT

1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Hoạt động đầu tư phát triển …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *