Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới

Lv: Nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, có tốc độ phát triển nhanh, chiếm vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới và cả ở Việt Nam. Thành phố Đồng Hới là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Quảng Bình, nằm trong chuỗi các đô thị ven biển Miền Trung; là điểm “nhấn” vừa mang tính “động lực” vừa mang tính “trung tâm” để phát triển du lịch của Tỉnh. Đây là một địa bàn giàu tiềm năng du lịch biển; năm 2015 bãi biển Nhật lệ Đồng Hới được tổ chức kỷ lục Việt Nam đánh giá là một trong 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam; song du lịch Đồng Hới vẫn còn nhiều vấn đề bất cập; đó là cơ sở vật chất phục vụ du lịch còn yếu, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, văn hóa du lịch chậm đổi mới, chất lượng phục vụ khách du lịch chưa cao, môi trường du lịch có xu hướng bị ảnh hưởng bởi chất thải từ khu công ngh ệp Vũng Áng tỉnh Hà Tỉnh, cảng Hòn Latỉnh Quảng Bình…công tác phục hồi, bảo vệ các tài nguyên du lịch chưa tương xứng, ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch bền vững tại Đồng Hới; Vì vậy, nghiên cứu phát triển du lị h, nhất là phát triển du lịch theo hướng bền vững tại Đồng Hới là rất cần thiết và cấp bách; làm sao để vừa phát triển du lịch, vừa bảo tồn, gìn giữ phát triển những giá trị của tài guyên du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo công bằng xã hội; Đó là lý do tác giả chọn đề tài: “Nghiên cứu phát riển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình” làm luận văn tốt nghiệp của mình; nhằm nghiên cứu các kiến thức về phát triển bền vững áp dụng cho ngành du lịch tại thành phố Đồng Hới. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiển nhằm áp dụng vào Đồng Hới với mục tiêu phát triển du lịch có tốc độ ổn định, bảo vệ các tài nguyên du lịch và môi trường, tăng cường bảo tồn và chia sẽ lợi ích với cộng đồng, đảm bảo sự phát triển kinh tế một cách bền vững; kết hợp hài hòa giữa hiện tại và tương lai trên hai góc độ sản xuất và tiêu dung du lịch nhằm đạt được ba yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. 1
10. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển du lịch bền vững; – Phân tích thực trạng và đánh giá sự bền vững của du lịch tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua; – Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tại Đồng Hới theo hướng bền vững. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phát triển du lịch theo hướng bền vững tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch theo hướng bền vững. – Về không gian: Các nội dung trên được tập trung nghiên cứu tại thành phố Đồng Hới, và các điểm du lịch tr ng tỉnh Quảng Bình có liên quan. – Về thời gian: Đánh giá thực trạng từ năm 2010 đến 2017, các giải pháp được đề xuất cho 5 năm tới. 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1.Phương pháp thu thập số liệu: Để có lượng thông tin đầy đủ tác giả đã tiến hành tìm kiếm và thu thập các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, sau đó so sánh và chọn lọc, tập hợp thành những dữ liệu có ính hệ thống đáng tin cậy. a) Số liệu thứ cấp:Được thu thập từ kết quả điều tra hoạt động du lịch hàng năm và một số cuộc điều tra khác của ngành Thống kê từ Chi cục Thống kê Đồng Hới; Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Bình, Niên giám Thống kê Đồng Hới các năm từ 2010 – 2016 và số liệu năm 2017; các thông tin và số liệu chính thức của Sở Du lịch Quảng Bình; từ các trang thông tin điện tử chuyên ngành, và các tài liệu sách báo, tạp chí du lịch khác. b) Số liệu sơ cấp:Điều tra khảo sát 4 đối tượng với tổng số 415 người cụ thể: Đối với du khách phỏng vấn 200 khách nội địa để thăm do sự hài lòng của du khách; đối với người dân phỏng vấn 100 người để thăm do về sinh kế liên quan và không liên quan đến du lịch;đối với doanh nghiệp hoạt động du lịch điều tra 100 chủ 2
11. doanh nghiệp điển hình trên địa bàn thành phố Đồng Hới thăm dò ý kiến về xu hướng phát triển của ngành du lịch và 15 chuyên gia là cán bộ quản lý ngành du lịch thuộc các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. – Về phương pháp chọn mẫu khảo sát số liệu sơ cấp: * Đối với khảo sát khách du lịch Đơn vi điều tra là cơ sở lưu trú: Tháng 7/2017 Đồng Hới có 96 khách sạn. + Tính kích thước mẫu: Do tổng thể chung có quy mô nhỏ, để đảm bảo tính đại diện nên áp dụng công thức tính cỡ mẫu sau: N 96 n = = = 20 1 + N(e2 ) 1 + 96 *0.022 Trong đó:n: Cỡ mẫu, N: Số lượng tổng thể, e: Sai số chọn mẫu Với xác suất tin cậylà 98%, sai số chọn mẫu là 2% + Tính khoảng cách mẫu: = = = 4,8làm tròn5 như vậy k = 5 + Cách chọn: Căn cứ vào danh sách cơ sở lưu trú sắp xếp theo hạng từ 5 sao đến 0 sao, phân thành 6 hạng nhằm đảm bảo tính đại diện cho tất cả các đối tượng du khách cần hỏi từ hạng sang cho đến hạng trung;chọn ngẫu nhiên một cơ sở ở hạng 5 sao chẳng hạn rơi vào cơ sở có số thứ tự 2; tiếp tục chọn cơ sở thứ hai ta lấy (2+k), cơ sở thứ 3 lấy (2+2k) .v.v..đến cơ sở số cuối cùng là cơ sở (2+19k); như vậy kết qua ta chọn được 20 cơ sở lưu trú như sau: Hạng 5 sao điều tra 1 cơ sở, 4 sao điều tra 1 cơ sở, hạng 3 sao điều tra 2 cơ sở, hạng 2 sao điều tra 5 cơ sở, hạng 1 sao điều tra 9 cơ sở, hạng o sao điều tra 2 cơ sở. Đối tượng điều tra là khách du lịch:Với 20 đơn vị điều tra, mỗi đơn vị điều tra 10 khách du lịch:20 x 10 = 200 khách. *Đối với khảo sát doanh nghiệp cách chọn mẫu cũng như tr n: Đơn vị điều tra là doanh nghiệp;đối tượng điều tra là giám đốc; cách tính cỡ mẫu và khoảng cách mẫu như trên; sắp xếp danh sách doanh nghiệp theo quy mô doanh thu từ cao đến thấp, sau đó chọn theo phương pháp chọn mẫu hệ thống như trên. * Đối với khảo sát người dân và nhà quản lý; được thực hiện theo phương pháp chuyên gia, chọn có chủ đích vì cỡ mẫu quá nhỏ; phương pháp chủ yếu dựa 3
12. trên kinh nghiệm để chọn đối tượng điều tra đảm bảo tính đại diện và độ tinh cậy. Đối với người dân phỏng vấn 100 người trong đó: 50 người lao động trong ngành du lịch, và 50 người sống gần các điểm du lịch để thăm do về sinh kế liên quan và không liên quan đến du lịch; 15 chuyên gia là cán bộ quản lý ngành du lịch thuộc các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. 4.2. Phương pháp phân tích số liệu:Luận văn sử dụngmột số phương pháp sau để phân tích đánh giá, so sánh mốiliên hệ tính tương quan, giữa các yếu tố và sự ảnh hưởng của các yếu tố đó đến sự phát triển của du lịch cụ thể: 4.2.1. Phương pháp phân tổ:Nhằm tổng hợp các số liệu thu thập được theo những tiêu thức và chỉ tiêukhác nhau phù hợp với mục đích đề tài và yêu cầu nghiên cứu. 4.2.2. Phương pháp so sánh:Nhằm định hướng cho tác giả thấy được mối liên hệ tính tương quan, giữa các yếu tố và sự ảnh hưởng của các yếu tố đó, tới hoạt động du lịch tại địa bàn nghiên cứu để có đánh giá chính xác. 4.2.3. Phương pháp biểu đồ, hình ảnh: Nhằm thể hiện một cách trực quan sinh động các nội dung nghiên cứu, ác số liệu cụ thể trên biểu đồ, hình ảnh cũng như xác định được địa điểm của các đối tượng nghiên cứu. 4.2.4. Phương pháp toán và thống ê du lịch:Nhằm nghiên cứu về mặt định lượng của các chỉ tiêu trong hoạt động du lịc ; n ững thông tin, số liệu có liên quan đến các hoạt động du lịch ở địa phương sẽ t u hập, thống kê làm cơ sở cho việc xử lý, phân tích, đánh giá nhằm thực hiện những mục ti u của đề tài. 4.2.5. Phương pháp dự báo: Dựa vào các nguyên nhân, xu hướng phát triển, hệ quả và tính hệ thống trong việc nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch, từ đó dựa vào phương pháp dự báo các chỉ tiêu phát triển du lịch trong tương lai. 5. Bố cục của đề tài:Đề tài gồm: phần mở đầu, nội dung nghi n cứu, kết luận và kiến nghị. Nội dung của đề tài gồm 03 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền vững; Chương 2: Thực trạng và sự bền vững trong phát triển du lịch tại Đồng Hới; Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững tại Đồng Hới. 4
13. CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG. 1.1. Những vấn đề lý luận về phát triển và phát triển du lịch bền vững 1.1.1. Một số khái niệm 1.1.1.1. Phát triển: Phát triển được định nghĩa khái quát trong từ điển Oxford là: “Sự gia tăng dần của một sự vật theo hướng tiến bộ hơn, mạnh hơn…”.Theo quan điểm triết học, phát triển là quá trình vận động theo chiều hướng đi lên từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện; trong khái niệm này, phát triển là một quá trình lâu dài, luôn thay đổi và xu hướng thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện. Phát triển và tăng trưởng đều nói đến sự chuyển biến của sự vật theo hướng đi lên, nhưng khác nhau về bản chất; tăng trưởng được hiểu là sự gia tăng về lượng, còn phát triển bao gồm cả gia tăng về lượng và về chất của sự vật; do đó, k ái niệm phát triển rộng hơn có ý nghĩa lớn hơn. Phát triển kinh tế được hiểu là một quá trình tăng tiến theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm nhiều yếu tố cấu thành khác nhau, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, môi trường, khoa học kỹ thuật…Phát triển kinh tế là một quá trình thay đổi liên tục làm gia tăng chất lượ g cuộc sống con người cả về vật chất, văn hóa và tinh thần. Để phán ánh đúng thực chất và khách quan về phát triển, ngoài các chỉ tiêu phản ánh về kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cần phải bổ sung các chỉ tiêu phản ánh về tiến bộ và công bằng xã hội và các chỉ tiêu phản ánh về môi trường; người ta còn bổ sung thêm các yếu tố phản ánh về việc áp dụng khoa học vào gia tăng sản lượng kinh tế, những vấn đề dẫn đến công nghiệp hóa, đô thị hóa và tăng trưởng bùng nổ dân số [1. 35].Như vậy khái niệm: “Phát triển là một quá trình vận động đi lên. Trong khái niệm này, phát triển phải là một quá trình lâu dài, luôn thay đổi và sự thay đổi đó theo hướng ngày càng hoàn thiện. Do vậy, khái niệm phát triển kinh tế cũng được lý giải như một quá trình thay đổi theo hướng hoàn thiện về mọi mặt của nền kinh tế như: kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế trong một thời gian nhấtđịnh” [1. 47]; mục tiêu của sự phát triển là không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống tinh thần của con người.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0407

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *