Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / lv: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Triệu Phong

lv: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Triệu Phong

1. Tính cấp thiết của đề tài Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu chung của công tác cán bộ là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tư duy đổi mới,sáng tạo, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, ý thức tổ chức kỷ luật cao và phong cách làm việc khoa học, tôn trọng tập thể gắn bó với nhân dân,dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đội ngũ cán bộ phải đồng bộ, có tính kế thừa và phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý”. Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã có một vai trò rất quan trọng, bởi đội ngũ cán bộ công chức cấp xã là lực lượng nòng cốt trong tổ chức, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, giữa công dân với Nhà nước. Công chức cấp xãlà những người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân hàng ngày, giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách ủa Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư và khai thác tiềm năng của địa phương để phát triển kinh tế – xã hội. Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền xã – phường – thị trấn (gọi chung là cấp xã) là chính quyền cấp thấp nhất trong hệ hống chính quyền 4 cấp hoàn chỉnh: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Cấp xã có vị trí rất quan trọng trong bộ máy chính quyền và được ghi trong điều 118 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chính quyền cấp xã là cấp chính quyền gần dân nhất, là cầu nối trực tiếp giữa hệ thống chính quyền cấp trên với nhân dân, là chỗ dựa, là công cụ sắc bén để thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm cơ sở cho chiến lược ổn định và phát triển đất nước, là yếu tố chi phối mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Huyện Triệu Phong là một trong 10 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Trị. Huyện nằm về phía Đông Nam của tỉnh và trãi ngang như một tấm khăn chùng từ nơi giáp giới với hai huyện Cam Lộ, Đakrông ra đến biển Đông. Huyện Triệu 1
14. Phong là một huyện nghèo, mặc dù còn nhiều điều kiện khó khăn nhưng toàn thể cán bộ và nhân dân trong huyện cùng nhau đồng lòng, đồng sức quyết tâm xây dựng huyện vững mạnh về mọi mặt. Cho đến nay, đời sống của nhân dân trong huyện đã được nâng cao rõ rệt, tạo thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đạt được thành tựu như vậy chính là trong những năm qua các cấp chính quyền huyện đã coi trọng công tác xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức nói chung và cán bộ công chức xã nói riêng, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thời kỳ hội nhập, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của huyện Triệu Phong còn một số hạn chế như: chất lượng cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức chưa gắn với việc sử dụng, chưa có chính sách thỏa đáng để thu hút cán bộ, công chức có trình độ cao về các cơ quan hành chính của huyện công tác. Điều đó càng bộc lộ rõ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đạ óa, thực hiện chương trình cải cách hành chính quốc gia, xây dựng nông thôn mới và p át triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Xuất phát từ những lý do trên, đề tài: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị” được chọn làm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của tôi. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. – Đánh giá thực trạng về đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. – Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới. 2
15. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Đề tài nghiên cứu tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng qua 3 năm 2014 – 2016. Các giải pháp được đề xuất áp dụng cho những năm tiếp theo. Số liệu sơ cấp được điều tra khảo sát trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến 12 năm 2017. – Về nội dung: Đề tài nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 4. Phương pháp ngh ên cứu 4.1. Phương pháp t u thập số liệu 4.1.1. Đối với số liệu thứ cấp Số liệu thứ cấp được thu thập từ các tài liệu, báo cáo thống kê chính thức về tình hình đội ngũ cán bộ công chức cấp xã của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014-2016; phương hướng hoạt động năm tiếp theo và nguồn tài liệu được thu thập từ sách, báo, tạp chí, các tài liệu đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và từ các cơ quan ban ngành ở TW để định hướng 4.1.2. Đối với số liệu sơ cấp Số liệu sơ cấp được thu thập trên cơ sở khảo sát ý kiến đánh giá của đội ngũ CBCC các xã, người dân trên địa bàn huyện Triệu Phong theo bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Để đảm bảo tính đại diện, tác giả đã đã sử dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp với chọn mẫu ngẫu nhiên. Trên địa bàn huyện Triệu Phong có 18 xã trải dài ở ba vùng sinh thái: vùng gò đồi, vùng đồng bằng và vùng ven biển, tác giả đã lập danh sách các xã, thị trấn. Sau đó chọn ngẫu nhiên 9 xã (mỗi vùng 3 xã); điều tra mỗi xã 20 CBCC xã. Trong đó, 3 xã vùng đồi núi: Triệu Thượng, Triệu Ái, Triệu Giang; 3 xã vùng đồng bằng: Triệu Thành, Triệu Trung, Triệu Tài; 3 xã vùng ven biển: Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An. Tổng số phiếu phát ra: 180 phiếu (Phiếu số 1). 3
16. Ngoài ra còn điều tra, khảo sát ý kiến của 45 người dân đại diện 9 xã để thu thập thông tin và phân tích đánh giá chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã. Tổng số phiếu phát ra 45 phiếu (Phiếu số 2) và 45 cán bộ Lãnh đạo huyện (Phiếu số 3). 4.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu Phương pháp tổng hợp số liệu: Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hóa và tổng hợp số liệu điều tra theo các tiêu thức phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Số liệu điều tra được xử lý, tính toán trên máy tính theo các phần mềm thống kê thông dụng như EXEL và SPSS.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0133

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *