Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gio Linh

LV: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gio Linh

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu “Đội gũ cán bộ, công ch ức (CBCC) là nguồn lực quan trọng nhất của một quốc gia, đặc biệt là địa phương, đồng thời vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho hoạt động của địa phương đó, đây cũng là yếu tố cơ bản cấu thành nên địa phương, là điều kiện để địa phương tồn tại và phát tri ển. Vì vậy một địa phương được đánh giá mạnh hay yếu, phát tri ể n hay tụt hậu phụ thuộc phần lớn vào chất lượng đội ngũ CBCC của địa phương đó [19]”. Tuy nhiên chất lượng đội ngũ CBCC hiện nay vẫn còn b ộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại, trở thành một lực cản không nh ỏ đối với sự phát triển của địa phương nói riêng và xã h ội nói chung. S ự yếu kém về ch ất lượng đội ngũ CBCC thể hiện không chỉ từ cách quản lý, làm vi ệc quan liêu, thi ế u trách n iệm trong thực thi công v ụ mà còn đáng lo ngại hơn là sự suy thoái phẩm chất đạ đức, lối sống, làm giảm niềm tin của người dân… Nằm trong thực tế chung, thực trạng xây dựng, sử dụng đội ngũ CBCC cấp xã nói chung và đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Gio Linh nói riêng òn m ột số bất cập, hạn chế. Chính vì vậy, chương trình tổng thể cải cách hành hính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã nêu rõ: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chứ , vi ên ch ức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát tr ển của đất nước. Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… Thực hiện chủ trương của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn m ới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010, phong trào xây d ựng NTM đã diễn ra sôi n ổi ở khắp các địa phương trên cả nước, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của cả xã hội. Gio Linh là một trong những huyện đang đi đầu trong phong trào xây d ựng NTM ở tỉnh Quảng Trị. Mặc dù trong nh ững năm qua nhìn chung cấp ủy và chính quyền huyện đã quan tâm t ới công tác phát 1
13. triển nhân sự của huyện đặc biệt đội ngũ CBCC cấp xã, nhưng trên thực tế chưa đạt được chất lượng như mong muốn, năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ CBCC cấp xã đang còn th ấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện. Đứng trước xu hướng hội hập và toàn c ầu hóa, xây dựng NTM trong thời kỳ hội nhập thì vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã vẫn hết sức cấp thiết. Xuất phát từ những nhận thức như trên Tôi quyết định chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đội n ũ cán bộ , công ch ức cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị” làm đề tài cho luận văn của mình. Từ việc tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất những giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Gio Linh nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong gia đoạn mới. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị trong những năm qua, từ đó nhận thấy những thành công và hạn chế, đề xuất một số giải pháp phù h ợp nhằm nâng cao hất lượng đội ngũ CBCC tại địa phương này trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể – Hệ thống hoá các vấn đề về lý lu ận và thực tiễn về chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã; – Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyệ G o Linh, tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2014 đến 2016 và rút ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. – Đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng CBCC cấp xã và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã. 2
14. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Đề tài được triển khai nghiên cứu ở 19 xã và 02 th ị trấn thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. – Về thời gian: Phân tích, đánh giá thực trạng qua 3 năm 2014-2016, các giải pháp được đề xuất cho những năm tiếp theo. 4. Phương pháp n hiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu, chọn mẫu, điều tra 4.1.1. Đối với nguồn số liệu thứ cấp Nguồn thông tin, số liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu đề tài được thu thập qua việc tham khảo các loại tài liệu như sách, báo liên quan đến công tác nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã các năm đã được công bố, các thông tin, số liệu do Phòng thống kê, Phòng N ội vụ của huyện G o L n , Từ Niên giám Th ống kê Quảng Trị; Từ các nguồn giáo trình, tài liệu tham k ảo, các nghiên cứu có liên quan đến vấn đề Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet. 4.1.2. Đối với nguồn số liệu sơ cấp – Các thông tin, s ố liệu sơ cấp phục vụ nghiên cứu đề tài được thu thập thông qua quan sát trực tiếp, điều tra, phỏng vấn một số CBCC cấp xã, người dân tại các xã, thị trấn ở trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị và xây d ựng 02 loại bảng hỏ : Loại thứ nhất: Khảo sát ý kiến đánh giá của người dân nhằm thu thập ý k ến đánh giá của họ về thái độ, tinh thần, trách nhiệm của CBCC trong thực thi công vụ. Loại thứ hai: Dùng để phỏng vấn đối với CBCC cấp xã ở huyện Gio Li h để đánh giá về việc thực hiện các nội dung nâng cao chất lượng. – Nội dung của phiếu điều tra gồm 2 phần: + Phần 1: Thông tin đối tượng khảo sát; + Phần 2: Các nội dung liên quan đến chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở huyện Gio Linh; – Phương pháp chọn mẫu: sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để phỏng vấn người dân sử dụng dịch vụ tại các UBND xã, thị trấn và cán b ộ, công 3
15. chức cấp xã đang làm việc tại các UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. – Kích thước mẫu: Để đảm bảo ý nghĩa thống kê, nguyên t ắc chọn mẫu đầu tiên được tuân thủ là kích thước tối thiểu của mẫu không nhỏ hơn 30 đơn vị nghiên cứu. Theo ki h hiệm của các nhà nghiên c ứu cho rằng, nếu sử dụng phương pháp ước lượng thì kích thước mẫu tối thiểu phải từ 100 đến 150 (Hair & Ctg 1988), theo Hair và Bollen (1989) thì kích thước mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho 1 tham số ước lượng. Ngoài ra, theo nghiên cứu của Hair, Anderson, Tatham và Black (1998) cho tham khảo về kích thước mẫu dự kiến, theo đó kích thước mẫu tối thiểu là gấp 5 lần tổng số biến quan sát, đạt được kết quả tốt nhất, th ì kích cỡ mẫu phải thỏa mãn công thức n=5*m. Trong đó: n là kích cỡ mẫu – m là s ố biến độc lập của mô hình. + Tác giả chọn ra 100 người dân để tiến ành điều tra nhận xét của nhân dân đối với CBCC xã ở nội dung như uy tín trong công tác, kỹ năng làm việc. Trong 100 người dân, tác giả chọn 12 người ở mỗi thị trấn vì đây là nơi có nhiều dân cư sinh sống, đồng thời họ hay đến UBND để xử lý công việc, còn ác xã thì bình quân mỗi xã tác gi ả điều tra 04 người để lấy ý kiến. Với thang đo chất lượng dịch vụ mà đề tài sử dụng, có tất ả 4 biến độc lập trong mô hình, nên số lượng mẫu tối thiểu cho nghiên cứu này là n=5*4 = 20 mẫu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện cao hơn của mẫu cho tổng thể, số lượng ph ếu khảo sát phát ra là 100 phiếu, tổng số phiếu thu về là 100 phiếu. Sau khi nhập dữ liệu và làm s ạch số liệu không phù h ợp thì phiếu khảo sát hợp lệ để dùng x ử lý số liệu là 100 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%. + Tác giả chọn ra 180 CBCC cấp xã để tiến hành điều tra nhận xét về sự phù hợp giữa trình độ, năng lực của CBCC cấp xã đối với các vị trí đang đảm nhận, về phẩm chất, đạo đức, lối sống, thái độ phục vụ nhân dân …và các ho ạt động nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã. Với thang đo chất lượng dịch vụ mà đề tài sử dụng, có tất cả 6 biến độc lập trong mô hình, nên số lượng mẫu tối thiểu cho nghiên cứu này là n=5*6 = 30 mẫu. 4
16. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đại diện cao hơn của mẫu cho tổng thể, số lượng phiếu khảo sát phát ra là 180 phiếu, tổng số phiếu thu về là 180 phiếu. Sau khi nhập dữ liệu và làm s ạch số liệu không phù h ợp thì phiếu khảo sát hợp lệ để dùng x ử lý số liệu là 180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%. 4.2. Phươ g pháp xử lý, tổng hợp, phân tích số liệu 4.2.1. Đối với số liệu thứ cấp – Trên các cơ sở các t ài liệu đã được xử lý, tổng hợp, vận dụng các phương pháp: Phương pháp thống kê mô t ả, phân tổ, so sánh bằng số tuyệt đối, số tương đối; nhằm phân tích, đánh giá để đánh giá cơ cấu chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã, cùng v ới việc bố trí sắp xếp công việc qua 3 năm 2014 – 2016. Từ đó xem xét sự biến động, phát triển của đội ngũ CBCC c ấp xã qua các năm để từ đó có kết luận khách quan về chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã ở uyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 4.2.2. Đối với số liệu sơ cấp Sau khi thu thập xong dữ liệu, tiến hành kiểm tra, tổng hợp các bảng hỏi. Sau đó tiến hành phân tích dữ liệu với các phương pháp: – Phương pháp thống kê mô t ả, được sử dụng để lượng hóa mức độ đánh giá của người được phỏng vấn. – Việc xử lý và tính toán số liệu được thực hiện trên máy tính theo phần mềm thống kê thông d ụng EXCEL. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung nghiên cứu của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công ch ức cấp xã Chương 2: Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 5
17. PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1. Một số vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1. Một số khái niệm về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã 1.1.1.1. Cấp xã Theo quy định tại điều 110 Hiến pháp nước cộng hòa xã h ội chủ nghĩa Việt Nam năm 2012, hệ thống chính trị của nước ta được xây dựng theo bốn cấp gồm: Trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn (gọi chung l à c ấp x ã). Như vậy, cấp xã là c ấp quản lý th ấp nhất trong hệ thống chính trị ở nước ta. So với các cấp quản lý ở Trung ương; Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh thì quy mô của cấp xã nhỏ hơn nhưng các vấn đề phải giải quyết thường phức tạp hơn do mỗi người dân ó nhu cầu, hoàn cảnh, lợi ích khác nhau và họ hành động xuất phát từ lợi ích ủa họ nhiều hơn lợi ích của hệ thống. “Chính quyền cấp xã có m ột vị trí rất quan trọng, đó là cầu nối trực tiếp của hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, nhằm thực hiện hoạt động quản lý hà nước trên các l ĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã h ội ở địa phương theo thẩm quyền được phân cấp, đảm bảo cho các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước được triển khai thực hiện trong cuộc sống [16, tr8]”. 1.1.1.2. Cán bộ, công chức CBCC là những người tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. B ởi vì, “cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ 6
18. giải thích cho dân chúng hi ểu rõ và thi hành; đồng thời đem tình hình của dân chúng mà báo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng [19]”.

 

 

MÃ TÀI LIỆU: 0372

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *