Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của sở KH&CN tỉnh Quảng Trị

LV: nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của sở KH&CN tỉnh Quảng Trị

1. Tính cấp thiết của đề tài Tro g cô cu ộc xây dựng và hoàn thi ện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách hành chính nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là m ột trong những nội dung quan trọng của một trong ba đột phá chiến lược của Đảng. Cải cách h ành chính (CCHC) là nhu cầu tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới của đất nước ta trong giai đoạn mới, góp ph ần tích cực khơi dậy mọi nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là công tác tr ọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực hướng tới sự phát triển lấy con người làm trung tâm. Các n ỗ lực cải cách đóng vai tr ò đặc biệt quan trọng, đảm bảo mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo. Chương trình tổng thể về cải cách hành ch ính theo Quyết định số 30/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 là một điển hình về việc đưa ra một hướng tiếp cận tổng thể và hệ thống để giải quyết những vấn đề cấp thiết và căn bản đối với sự phát triển của Việt Nam. Tiếp theo đó, Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Trong đó, Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011- 2020 của Chính phủ đặt mục tiêu: đến năm 2020, sự hài lòng c ủa người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%. Như vậy, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công trong từng thời kỳ thật sự cần thiết để nhận thấy hiệu quả của việc cải cách. Những lợi ích mà chương trình cải cách hành chính đem lại có th ể kể đến như: tiết kiệm thời gian, tiền bạc của dân và người dân cảm thấy hài lòng h ơn, gần gũi hơn khi tiếp xúc v ới các cơ quan công quyền. Nhìn chung việc cung ứng dịch vụ hành chính công có một số tiến bộ, nhưng không đều. Người dân và doanh nghi ệp được tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn trong quy trình giải quyết với cơ quan nhà nước. Hơn thế 1
13. nữa, cải cách hành chính cũng đã góp ph ần làm thay đổi tư duy quản lý, t ư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong các cơ quan hành chính, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà n ước. Sở Khoa học và Công ngh ệ (KH&CN) Quảng Trị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban hân dân (U BND) tỉnh Quảng Trị. Cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm được S ở KH&CN tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác ph ục v ụ người dân và doanh nghi ệp (DN), nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa công s ở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Sở KH&CN đã hướng dẫn triển khai áp dụng hệ thống quản lý ch ất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho UBND 19 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó là Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, K ế hoạch kiểm tra công tá c CCHC của Sở KH&CN theo từng năm và cả g ai đoạn 2016- 2020. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, người dân và doanh nghi ệ p vẫ n chưa thực sự hài lòng v ới kết quả cải cách hành chính. Chính vì vậy, cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công ở khu vực nhà nước là hết sức quan trọng. Bên cạnh chức năng quản lý nhà n ước, chức năng phục vụ của nhà nước nhằm cung cấp những dịch vụ ần thiết cho người dân để họ thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình cần đượ hú tr ọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, việc đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công mà các cơ quan nhà nước cung ứng như thế nào vẫn là câu h ỏi đặt ra chưa có câu trả lời thỏa đá g. Do đó, vấn đề “Nâng cao ch ất lượng dịch vụ hành chính công c ủa Sở Khoa học và Công ngh ệ tỉnh Quảng Trị” được tác giả chọn làm đề tài nghiên c ứu cho luận vă , nhằm để đánh giá xem chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị cung cấp cho người dân đạt được ở mức độ nào? Sự cảm nhận của những người thụ hưởng dịch vụ này ra sao? Những nhân tố nào tác động đến chất lượng dịch vụ hành chính công? Từ đó đưa ra những gợi ý chính sách để hoàn thiện công tác quản lý hành chính và đáp ứng ngày càng cao nhu c ầu về dịch vụ công c ủa người dân và cơ quan, doanh nghiệp ở địa phương. 2
14. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung: Trên cơ sở đánh giá cảm nhận của người dân và cơ quan, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị, từ đó đề xuất các giải pháp hằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công c ủa Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. 2.2. Mục tiêu c ụ thể: + Hệ thống hoá các vấn đề lý lu ận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ hành chính công; + Đánh giá cảm nhận của người dân và cơ quan, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị; + Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của ch ất lượ ng dịch vụ hành chính công đến sự hài lòng c ủa người dân và cơ quan, doanh nghiệ p. + Đề xuất các giải pháp nâng cao ch ất lượng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. 3. Đối tượng và ph ạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là ch ất lượng dịch vụ hành hính công của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. Đối tượng điều tra là người dân và cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp sử dụ g dịch vụ hành chính công tại Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Về không gian: Nghiên cứu tại Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị. – Về thời gian: Để đảm bảo tính cập nhật của đề tài, các d ữ liệu thứ cấp được thu thập trong phạm vi thời gian từ năm 2015 đến năm 2017. Các dữ liệu sơ cấp được thu thập trong vòng 3 tháng: t ừ tháng 8 đến tháng 11/2017. 3
15. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp; chọn mẫu, điều tra Thông tin ph ục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài chủ yếu được thu thập qua hai nguồn số liệu, đó là số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp. – Đối với số liệu thứ cấp Số liệu thứ c ấ p căn cứ do Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị cung cấp về các nội dung như: các báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và cải cách dịch vụ hành chính giai đoạn 2015-2017. Ngoài ra đề tài còn th m kh ảo một số tài liệu từ một số sách báo, tạp chí chuyên ngành về các lý lu ận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ hành chính công và các mô hình nghiên c ứu trước đây. – Đối với số liệu sơ cấp Việc thu thập số liệu sơ cấp được triển kh ai bằng cách tiến hành khảo sát người dân và cơ quan, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ hành chính công của Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị . –

 

MÃ TÀI LIỆU: 0134

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *