Home / Luận văn thạc sĩ / Luận văn thạc sĩ ngành QTKD / LV: nâng cao chất lượng dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp, HOT! 9 ĐIỂM!

LV: nâng cao chất lượng dịch vụ của các hợp tác xã nông nghiệp, HOT! 9 ĐIỂM!

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀ I Huyệ Phú Vang, Thừa Thiên Huế là huyện có n ền nông nghi ệp lớn của tỉnh. Hiện ay, huyện Phú Vang có 22 HTX (trong đó có 19 HTX nông nghiệp; 01 HTX thuỷ sản và 02 HTX ôtô v ận tải). Các HTXNN ở huyện đã có sự chuyển biến quan trọng cả về nhậ n thứ c và chất lượng hoạt động dịch vụ, đáp ứng một phần nhu cầu của những người l o động, hộ, xã viên. Các HTX hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới cơ bản đã th y đổi cung cách quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động. Nhờ đó, số HTX hoạt động khá có xu hướng ngày càng tăng lên, một số HTX năng động, nhạy bén trong cơ chế thị trường, xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh hợp lý, từng bước hoạ t động có iệu quả. Các HTXNN ở huyện Phú Vang đã gó p p ần khô ng nhỏ trong việc trợ giú p nô ng hộ về dịch vụ như: cung ứng vật tư, phân bó n; giống cây trồng; thuỷ lợi (tưới tiêu và thuỷ lợi nội đồng); dịch vụ bảo vệ thực vật; dịch vụ làm đất; dịch vụ bảo vệ đồng…Nhờ làm tốt dịch vụ nên kết quả đạt được của nô ng nghiệp huyện Phú Vang luô n có sự đó ng gó p của các hợp tác xã nô ng nghiệp. Tuy vậy, các HTXNN huyện Phú Vang hiện nay vẫn ò n nhiề u mặt yếu kém; số HTX làm ăn có hiệu quả cò n ít, lợi ích đem lại cho xã viên chưa nh ều, chưa đóng gó p nhiều vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tí h hình thức khá giỏi tăng chưa nhiều, nhiều HTX hoạt động cầm chừng và yếu kém đi; trong chuyển đổi HTX theo Luật Hợp tác xã chưa được khắc phục căn bả ; nhiều HTX quy mô nhỏ, thiếu vốn, tài sản ít, khả năng cạnh tranh thấp, chậm đổi mới. Những tồn tại và khó khăn này ảnh hưởng khô ng nhỏ đến chất lượng hoạt động của khu vực HTX: số lượng HTX khô ng ít HTX mới chỉ làm được dịch vụ đầu vào, cò n bỏ trống khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp tín dụng cho xã viên, chưa mạnh dạn thực hiện liên doanh, liên kết để mở thêm nhiều ngành nghề mới. 1
13. Nguyên nhân chính là do chất lượng dịch vụ của HTX chưa cao, dẫn đến khả năng cạnh tranh, chiếm lĩnh thị phần cò n gặp nhiều hạn chế, một bộ phận khô ng nhỏ hộ nô ng dân khô ng mặn mà với cách thức làm dịch vụ của HTX;bên cạnh đó nguồn vốn hoạt động, trình độ quản lý, điều hành cò n hạn chế.Trong khi đó, kinh tế hộ nô ng dâ trê địa bàn huyện đã có bước phát triển mới về quy mô, tính chất và hiệu quả, ngày cà xu ấ t hiệ n nhiều hộ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nô ng nghiệp giỏi theo mô hình trang trạ i, bắt đầu chuyển sang xu hướng sản xuất hàng hó a và có nhu cầu liên kết, hợp tác với nh u để tự bảo vệ và phát triển kinh tế của mình, nângcao năng lực sản xuất kinh doanh nô ng nghiệp hàng hó a trong cơ chế thị trường; mặt khác một số tổ chức, tư thương vù ng lân cận luô n mở rộng, phát triển thị phần cung ứng một số dịch vụ do HTX đả m trách như các loại vật tư, phân bó n,thuốc trừ sâu, giống cây trồng, máy làm đấ t… Chất lượng dịch vụ có vai trò rấ t quan trọng tr ng việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của HTXNN trong mô i trường kin d anh đang diễn biến ngày càng phức tạp. Thực tiễn cho thấy, một HTXNN có chất lượng dịch vụ được người sử dụng đánh giá cao sẽ giú p HTX khác biệt hó a được hình ảnh thương hiệu của mình trong tâm trí người sử dụng, duy trì khách hàng hiện có , gia tă ng khách hàng trung thành, thu hú t khách hàng tiềm năng và giảm chi phí kinh doanh cho HTX. Nâng cao chất lượng dịch vụ là hoạt động then chốt trong Marketing nô ng ngh ệp nhằm hướng các hoạt động quản lý HTX vào khách hàng mục tiêu, đem lạ sự thỏa mãn cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ với chất lượng tốt nhất. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho HTXNN, nâng cao hiệu quả hoạt độ g, tăng khả năng cạnh tranh các dịch vụ nô ng nghiệp đáp ứng nhu cầu thú c đẩy kinh tế hộ phát triển, đồng thời gó p phần thay đổi các quan hệ kinh tế giữa hộ – HTX trong bối cảnh mới của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải cấp bách đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ của HTXNN trên địa bàn huyện. Xuất phát từ thực tế trên, tô i chọn đề tài “Nâ ng cao chất lượng dịch vụ của cá c hợp tá c xã nô ng nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” làm luận văn thạc sỹ của mình. 2
14. 2. MỤC TIÊ U NGHIÊ N CỨU CỦA ĐỀ TÀ I 2.1. Mục tiêu chung Trê cơ sở phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ của các HTXNN, đề xuất giải pháp huyện Phú Va hằm nâng cao chất lượng dịch vụ của các HTXNN ở địa bàn , tỉ nh Thừ a Thiên Huế trong thời gian tới. 2.2. Mục tiêu cụ thể + Hệ thống hó a cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ của HTX nó i chung và HTXNN nó i riêng; + Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ và các yếu tố ảnh hướng đến chất lượng dịch vụ của các HTXNN trên địa bàn huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015-2017; + Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của các HTXNN ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế tr ng thời gian tới. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊ N CỨU 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề liên quan đế n ch ất lượng dịch vụ của các HTXNN ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3.2. Phạm vi nghiên cứu – Phạm vi khô ng gian: Huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. – Phạm vi thời gian: Đề tài nghiên cứu trên cơ sở số liệu thứ cấp từ năm 2015 – 2017; điều tra thu thập số liệu sơ cấp năm 2017 và đề xuất giải pháp đến năm 2020. – Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng dịch vụ của các hợp tác xã nô ng nghiệp và các giải pháp nhằm phát triển chất lượng dịch vụ của các hợp tác xã nô ng nghiệp ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 3
15. 4. PHƯƠNG PHÁ P NGHIÊ N CỨU 4.1. Phương pháp thu thập thô ng tin số liệu + Số liệu thứ cấp được tham khảo từ các tài liệu sau: – Tạp chí, Báo điện tử và các kết quả nghiên cứu về chất lượng dịch vụ của các HTX tro và ngoài nước; – Niên iám thống kê huyện Phú Vang các năm 2015, 2016, 2017; – Các báo cáo v ề hoạt động của các HTXNN trên địa bàn huyện Phú Vang của Phò ng Nô ng nghiệp và phát triển nô ng thô n huyện qua từ 2015 đến 2017; – Báo cáo của Phò ng nô ng nghiệp và phát triển nô ng thô n huyện Phú Vang về Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể; – Báo cáo của Huyện uỷ Phú Vang về Tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khoá IX) về tiếp tục đổ mớ i, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; – Báo cáo của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế về HTX; báo cáo của Chi cục phát triển nô ng thô n tỉnh Thừa Thiên Huế về HTX nô ng nghiệp; – Kế hoạch của UBND huyện Phú Vang về Đổi mới phát triể n các hình thức tổ chức kinh tế HTX trong nô ng nghiệp; – Kế hoạch của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Tổ ch ứ c lạ i HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012. + Số liệu sơ cấp: Để tính chất đại biểu của mẫu cao, chú ng tô i sử dụng phương pháp chọn mẫu kết hợp, điều tra phỏng vấn 15 HTXNN trên địa bàn huyện (trong tổng số 1 9 HTXNN năm 2017, thuộc 9/20 xã, thị trấn của huyện Phú Vang) vì những HTX này đại diện cho đủ các vù ng và các cấp độ xếp loại HTX;. Sau khi tiến hành lựa chọn địa điểm nghiên cứu đại diện, việc chọn hộ điều tra được thực hiện một cách ngẫu nhiên tại 15 HTXNN được chọn để đảm bảo tính đại diện thì sẽ chọn điều tra phỏng vấn 200 xã viên ngẫu nhiên của 15 HTXNN này thô ng qua bảng hỏi để thu thập số liệu sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu. Trong số 15 HTXNN thì có 4
16. 2 HTXNN xếp loại tốt, 7 HTXNN xếp loại khá, 6 HTXNN xếp loại trung bình, số khâ u dịch vụ cá c HTXNN thực hiện là khá c nhau. Nội dung chính của cuộc điều tra là đánh giá chất lượng và độ hà i lò ng của xã viê n về chất lượng dịch vụ của HTX và những thô ng tin liê n quan. Từ cá c thô ng tin đó nhằm tìm ra nguyê hân tại sao trên cù ng địa bàn huyện, cù ng cơ hội và thách thức, nhưng lại có sự khác biệ t về chất lượng dịch vụ. Từ đó làm rõ được sự linh hoạt cũng như hạn chế về ch ấ t lượng dịch vụ của các HTX. 4.2. Ph ng pháp t ng h p và phân tích sươ ổ ợ ố li uệ + Phương phá p phâ n tổ thống kê: Phương pháp này được sử dụng để xác định điều tra các HTX và các xã viên về cung cấp và sử dụng các loại dịch vụ , sau đó tiếp tục được sử dụng để phân tổ các mẫu điều tra theo các chỉ tiêu, ph ụ c vụ c phân tích định lượng. + Phương phá p thống kê mô tả, so sá nh và ạch t á n kinh tế: Kết quả chất lượng dịch vụ của HTXNN được phân tích bằng cách lượng hó a và so sánh các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, lợi nhuận… 4.3. Công cụ tổng hợp và xử lý số liệu Số liệu sau khi điều tra được phân tích, xử lý bằ ng ph ầ n mềm Microsoft Excel. 5. KẾT CẤU LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu 3 chương: – Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ của HTXNN; – Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ của các HTXNN ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế; – Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của các HTXNN ở huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. 5
17.

 

MÃ TÀI LIỆU: 0169

 • PHÍ TÀI LIỆU: 50.000
 • ĐỊNH DẠNG: WORD+PDF
 • THANH TOÁN QUA MOMO, CHUYỂN KHOẢN, THẺ CÀO ĐIỆN THOẠI (X2)
 • NỘI DUNG: MÃ TÀI LIỆU – EMAIL NHẬN
 • CHECK EMAIL (1-15 PHÚT)

 • Đăng nhập MOMO
 • Quét mã QR
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email 
 • Check mail (1-15p)

 • Mua thẻ cào chỉ Viettel,  Vinaphone
 • Mệnh giá gấp 2 phí tài liệu (vì phí nhà mạng 50%) 
 • Add Zalo 0932091562
 • Nhận file qua zalo, email

 • Đăng nhập Internet Mobile
 • Chuyển tiền
 • Nhập số tiền
 • Nội dung: Mã Tài liệu – Email
 • Check mail (1-15p)

NẾU CHỜ QUÁ 15 PHÚT CHƯA THẤY MAIL VUI LÒNG NHẮN ZALO: 0932091562

 

NHẬP TÀI LIỆU BẠN CẦN TÌM VÀO ĐÂY


Notice: Undefined index: hide_title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 26

Notice: Undefined index: title in /home/cdmhewql/tailieumau.vn/wp-content/plugins/wp-google-search/wgs-widget.php on line 28

 

 

About hien

Check Also

30 đề tài đạt điểm cao ngành kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bạn là sinh viên chuyên ngành kế toán, bạn muốn làm đề tài kế toán …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *